Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Dependència funcional

Restricció que s’aplica sobre els atributs d’una relació R, denotada com { X } ? { Y }, que garanteix que donat un valor de { X }, aquest determina de manera unívoca el valor de { Y }.

Enllaç permanent: Dependència funcional - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Data manipulation language (DML) | Glossari Bases de dades | Dependència funcional completa >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.