Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sonorització

Operació d'enregistrar els sorolls, les veus i la música, incloent-hi les que provenen del doblatge i de la postsonorització.
Tècnica consistent a incorporar el so a una pel•lícula cinematogràfica. Per a aquest fi, la pel•lícula duu una banda sonora on són enregistrats els diferents sons (diàlegs, música i sorolls o efectes especials) mitjançant una pista o unes quantes. En el cinema sonor, hom empra, per a l'enregistrament del so, generalment el sistema òptic, però en certs casos és utilitzat bastant el sistema magnètic, per a la qual cosa la pel•lícula duu incorporada una pista magnètica, adherida o bé disposada al damunt d'aquella, a un costat del quadre de la imatge. L'auditori destinat a efectuar la sonorització ha d'ésser condicionat i adequat acústicament i equipat amb tots els mitjans electrònics i electroacústics apropiats, com ara micròfons, magnetòfons, consoles de mescla, amplificadors, reproductors, etc. Per al doblatge de pel•lícules corrents de 35 mm, hom parteix de l'anomenada banda internacional (que conté la música i els efectes especials), i hi afegeix el diàleg en la llengua desitjada. Tot això, un cop mesclat, constitueix el so, que és enregistrat pel sistema òptic en una sola pista de la pel•lícula, situada entre el dentat i la imatge. En el cas de pel•lícules especials de 70 mm, hom acostuma a utilitzar diverses pistes per a aconseguir efectes d'estereofonia. En el cinema amateur de 8 i 16 mm, és bastant corrent l'enregistrament magnètic del so. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Sonorització - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sonor | Glossari Cinema | Sorolls de fons >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.