Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Coeficient de correlaciò lineal

(r) m Mesura de la relació lineal entre dues variables amb valors entre -1 i 1. El 0 indica que no hi ha correlació lineal entre les dues variables; l’1, que hi ha una correlació lineal positiva perfecta i el -1 una correlació lineal negativa perfecta (a major valor de la variable 1 menor és el valor de la variable 2). (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Coeficient de correlaciò lineal - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Cens | Glossari Estadística | Coeficient de correlació lineal de Pearson >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.