Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Diagrama de barres

m Representació gràfica de les dades recollides mitjançant barres o rectangles en què la base és igual i l’altura correspon a la freqüència del valor representat. Generalment, en l’eix d’abscisses (horitzontal) es representen els valors que pren la variable i en l’eix d’ordenades (vertical) es representa la freqüència absoluta o relativa. La barra més alta correspon a la moda. Però també es poden representar en l’eix d’ordenades els valors que pren la variable i en l’eix d’abscisses, la freqüència. En aquest cas, la moda serà representada per la barra que arriba més a la dreta. (conceptes bàsics). sin. compl. diagrama de columnes Animació

Enllaç permanent: Diagrama de barres - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Desviació tipus | Glossari Estadística | Diagrama de dispersiò >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.