Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mediana

f Valor situat en el centre d’un conjunt de dades observades, ordenades de menor a major. Per tant, té el mateix nombre de valors tant per sobre com per sota. En el cas que el nombre de valors sigui parell, es pren com a mediana la mitjana aritmètica dels dos valors centrals. (estadística descriptiva)

S'anomena mediana d'un distribució estadística el valor de la variable tal que la freqüència absoluta dels valors més petits que ell és igual a la freqüència absoluta dels valors més grans que ell. Es representa per M [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Mediana - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Marc mostral | Glossari Estadística | Mesura de dispersiò >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.