Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Moda

f Valor de la variable que es repeteix més vegades i, per tant, el que té la freqüència absoluta més alta. (estadística descriptiva)

La moda (Mo) d'una distribució estadística és el valor (o valors) de freqüència més alta [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Moda - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Mitjana aritmètica | Glossari Estadística | Mostra >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.