Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Rang

m Diferència entre el valor observat més gran (màxim) i el valor observat més petit (mínim). Per exemple, de la sèrie de valors 1, 3, 8, 10 i 11, el rang és la diferència entre 11 i 1, és a dir, 10. És una mala mesura de dispersió perquè només es calcula a partir de dos valors extrems. (estadística descriptiva). sin. compl. recorregut Animació

S'anomena rang d'una distribució estadística la diferència entre el valor màxim i el valor mínim d'aquesta [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Rang - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Quartil | Glossari Estadística | Raò >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.