Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Recollida de dades

f Fase del procés de producció estadística en què s’obté la informació de les unitats objecte d’estudi. Es poden estudiar totes les unitats, com és el cas del censos, o bé una mostra representativa de totes les unitats, com és el cas de les enquestes per mostreig. Hi ha diferents tècniques d’obtenció de la informació: enquesta telefònica, enquesta per correu o enquesta cara a cara i s’acostuma a utilitzar un qüestionari. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Recollida de dades - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Raò | Glossari Estadística | Tant per cent >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.