Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nivell del mar

Se sol prendre com a nivell del mar el nivell mig que resulta d'una llarga sèrie d'observacions en un lloc determinat de la costa. A causa dels vents, dels corrents marins i de la diferència de pressió atmosfèrica i de densitat de l'aigua, el nivell mig del mar en llocs diferents no és el mateix, sinó que d'uns llocs als altres li corresponen superfícies equipotencials diferents. Per a les reduccions meteorològiques, aquestes diferències no solen tenir cap transcendència. En les cartes hidrogràfiques i per motius de la seguretat de la navegació. es pren a vegades com a "nivell del mar" per a la marcació de les sondes, una superfície més baixa que la del nivell mig (p. ex., la de les baixes marees).

Enllaç permanent: Nivell del mar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nivell de condensació | Glossari Meteorologia | Nivòmetre >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.