Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo- adiabàtic

Adj. S'aplica a aquells processos de transformació de l'aire en els quals no hi ha canvi de quantitat de calor per causes externes, però que, per efecte de les precipitacions (pluja, neu, pedr) queda incorporada a l'aire la calor de vaporització que posseïa l'aigua que es precipita.

Enllaç permanent: Pseudo- adiabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pronòstic | Glossari Meteorologia | Pseudo- inestabilitat >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.