Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses

Actuacions, establiments o instal•lacions que pels seus efectes especialment negatius, requereixen la intervenció i control específic de l'administració pública. Activitats molestes són aquelles que incomoden pels sorolls o vibracions que produeixen, o pels fums, gasos, olors, boires, pólvores en suspensió, o substàncies que eliminen. Les insalubres són aquelles que donen lloc a despreniment o evacuació de productes que puguen resultar directa o indirectament perjudicials per a la salut humana. I, finalment, es defineixen com a perilloses les activitats consistents a fabricar, manipular, expendre o emmagatzemar productes susceptibles d'originar riscos greus per explosions, combustibles, radiacions o uns altres d'anàloga importància per a les persones o béns.

Enllaç permanent: Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Accessos urbans | Glossari Ordenació del territori | Aigües interiors >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.