Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Domini públic

Béns que disposen les administracions per a satisfer les finalitats que tenen assignats. El territori de domini públic és inembargable i invendible i formen part d'aquest concepte els rius i llacs, la zona marítima-terrestre i el propi espai marítim, les muntanyes públiques i qualssevol uns altres que es consideren necessaris per a mantenir les condicions naturals, així com el conjunt de vies públiques; també ho són els ports i aeroports per les seues funcions bàsiques al servei públic.

Enllaç permanent: Domini públic - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Distància | Glossari Ordenació del territori | Domini públic marítim-terrestre >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.