Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Periurbanizació

Procés de creixement demogràfic, edificatori i de l'activitat econòmica que es produeix al voltant de les ciutats convencionals. Aquesta dinàmica genera la creació d'àrees periurbanes on una sèrie de trets com les grans extensions d'adossats, la construcció d'alguns blocs per pisos en altura, l'ocupació dels sectors pròxims a la xarxa viària d'accés a les ciutats, la proliferació de sòl destinat a indústria i magatzems, així com la instal•lació de milers de nous residents són elements destacats de la transformació d'un espai que, no obstant açò, pot conservar certs vestigis del seu passat rural.

Enllaç permanent: Periurbanizació - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Perifèria urbana | Glossari Ordenació del territori | Pla de desenvolupament >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.