Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Anatomia (Anglès-Català)


Correspondència de termes d'anatomia en català i anglès.

AnglèsCatalà
abdomenabdomen
abdominal aortic plexusplexe aorticoabdominal
abdominal cavitycavitat abdominal
abdominal regionregió abdominal
abducens nervenervi abducent, nervi motor ocular extern
abductor musclemúscul abductor
abductor muscle of great toemúscul abductor del dit gros del peu
abductor muscle of little fingermúscul abducgtor del dit petit
abductor muscle of little toemúscul abductor del dit petit del peu
aberrant ductulecanalicle aberrant
accessori cuneate nucleusnucli cuneat accessori
accessory cephalic veinvena cefàlica accessòria
accessory lacrimal glandglàndula conjuntival, glàndula lacrimal accessòria
accessory long flexor muscle of toesmúscul accessori del múscul flexor llarg dels dits del peu, múscul quadrat plantar
accessory mammamamella accessòria
accessory nervenervi accessori
accessory nucleusnucli accessori
accessory obturator nervenervi obturador accessori
accessory olivary nucleusnucli accessori de l'oliva, paraoliva
accessory organ of eyeorgan accessori de l'ull
accessory palatine canalconducte palatí menor, conducte palatí accessori
accessory palatine foramenforat palatí menor, forat palatí accessori
accessory pancreaspàncrees accessori
accessory pancreatic ductconducte pancreàtic accessori, conducte de Santorini
accessory parotid glandglàndula paròtida accessòria
accessory phrenic nervenervi frènic accessori
accessory processapòfisi accessòria de les lumbars
accessory saphenous veinvena safena accessòria
accessory tonsilamígdala lingual, amígdala accessòria
accessory vertebral veinvena vertebral accessòria
accompanying veinvena satèl•lit
accompanying vein of hypoglossal nervevena satèl•lit del nervi hipoglòs
acetabular fossafossa acetabular
acetabular liprodet acetabular
acetabulumacetàbul, cavitat cotiloide
Achilles tendontendó d'Aquil•les, tendó calcani
acoustic areaàrea vestibular, àrea acústica
acoustic crestcresta ampul•lar, cresta acústica
acoustic radiationradiació acústica
acromial angleangle de l'acromi
acromial retexarxa acromial
acromioclavicular articulationarticulació acròmio-clavicular
acromioclavicular ligamentlligament acrìmio-clavicular
acromionacromi, acròmion
adamantine substanceesmalt dental, substància adamantina
Adam's applenou del coll, nou d'Adam
adductor canalconducte adductor, conducte de Hunter
adductor hiatushiat de l'adductor, hiat tendinós
adductor musclemúscul adductor
adductor muscle of great toemúscul adductor del dit polze
adenohypophysisadenohipòfisi
adenoidsamígdala faríngea, adenoides, amígdala de Luschka
adhesio interthalamicaadherència intertalàmica
adipose body of cheekcos adipós de la galta, bola adiposa de Bichat
adipose body of ischiorectal fossacos adipós ísquio-rectal
adipose body of orbitcos adipós orbitari
adipose capsulecàpsula adiposa
adminiculum lineae albaeadminicle de la línia alba
adnexaannexos
afferent fiberfibra aferent
aggregated folliclefol•licle limfàtic agregat
ala cristae galliala de la crista galli
ala lobuli centralis cerebelliala del lobel central del cerebel
ala of sacrumala del sacre
alar cartilagecartílag alar
alar foldplec alar
alar ligamentlligament alar
alar spineespina de l'esfenoide, espina alar, espina angular
albugineatúnica albugínia, albugínia
Alcock's canalconducte púdic, conducte d'Alcock
alveolar archarc alveolar
alveolar arteryartèria alveolar, artèria dental
alveolar boneos alveolar
alveolar ductconducte alveolar
alveolar foramenforat alveolar
alveolar nervenervi alveolar, nervi dental
alveolar periosteumperiodonci, membrana periodòntica, periosti alveolar
alveolar processapòfisi alveolar
alveolar sacsac alveolar
ambiguous nucleusnucli ambigu
amnionamni, sac àmnic, sac amniòtic
amniotic sacamni, sac àmnic, sac amniòtic
amphiarthrosisamfiartrosi
ampullaampul•la
ampulla of lacrimal canaliculusampul•la del conducte lacrimal
ampulla of uterine tubeampul•la de la trompa uterina
ampulla of vas deferensampul•la del conducte deferent
ampulla of Vaterampul•la hèpato-pancreàtica, ampul•la de Vater
ampullar crestcresta ampul•lar, cresta acústica
ampullar nervenervi ampul•lar
ampullary sulcussolc ampul•lar
amygdalaamígdala, tonsil•la
amygdaloid bodycos amigdaloide, nucli amigdaloide, nucli teniforme
amygdaloid nucleuscos amigdaloide, nucli amigdaloide, nucli teniforme
anal canalconducte anal
anal columncolumna anal, columna de Morgagni
anal glandglàndula circumanal, glàndula anal
anal valvevàlvula anal
anastomosisanastomosi
anastomosis arteriovenosaanastomosi artèrio-venosa
anastomotic vesselvas anastomòtic
anatomical neck of humeruscoll anatòmic de l'húmer
anconeous musclemúscul anconal
andrenal glandglàndula adrenal, glàndula suprarenal
angle of eyeangle de l'ull
angle of mandibleangle de la mandíbula, angle gonial
angle of pubisangle subpúbic, angle del pubis
angle of scapulaangle de l'escàpula
angular arteryartèria angular
angular gyruscircumvolució angular
angular notch of stomachescotadura angular de l'estómac, escotadura gàstrica
angular spineespina de l'esfenoide, espina alar, espina angular
angular veinvena angular
ankleturmell
annular ligament of radiuslligament anular del radi
annular ligament of stapeslligament anular de l'esptrep
anococcygeal nervenervi ano-coccigi
anocutaneous linelínia anocutània
anorectal linelínia ano-rectal
ansa cervicalisnansa cervical
ansa lenticularisnansa lenticular
ansa peduncularisnansa peduncular
ansa subclavianansa subclàvia
anserine bursabossa bicipital
anterior arch of atlasarc anterior de l'atles
anterior auricular musclemúscul auricular anterior
anterior central gyruscircumvolució precentral, circumvolució frontal ascendent
anterior cerebral veinvena cerebral anterior
anterior chamber of eyecambra ocular anterior
anterior epithelium of corneaepiteli corneal, epiteli anterior de la còrnia
anterior fontanellefontanel•la anterior, fontanel•la bregmàtica
anterior gluteal linelínia glútea anterior
anterior intercostal veinvena intercostal anterior
anterior jugular veinvena jugular anterior
anterior limiting laminalàmina limitant anterior de la còrnia
anterior lingual glandglàndula lingual anterior
anterior lipllavi anterior
anterior nasal apertureobertura piriforme, obertura anterior de les fosses nasals, obertura nasal
anterior perforated spacesubstància perforada anterior, espai perforat anterior
anterior perforated substancesubstància perforada anterior, espai perforat anterior
anterior pole of lenspol anterior del cistal•lí
anterior pontomesencephalic veinvena ponto-mesencefàlica anterior
anterior process of malleusapòfisi anterior del martell, apòfisi llarga del martell
anterior recess of tympanic membranerecés anterior de la membrana timpànica
anterior root of spinal nervearrel anterior del nervi espinal, arrel motora del nervi espinal, arrel ventral del nervi espinal
anterior scalene musclemúscul escalè anterior
anterior scisure of the earescotadura anterior de l'orella externa
anterior tibial musclemúscul tibial anterior
anterior tibial veinvena tibial anterior
anterior tubercle of atlastubercle anterior de l'atles
anteriuor vertebral veinvena vertebral anterior, vena cervical ascendent
anterolateral fontanellefontanel•la anterolateral, fontanel•la esfenoïdal
anthelixantehèlix, antihèlix
antihelixantehèlix, antihèlix
antitragohelicine fissurefissura antetrago-helicina
antitragusantitrague
antitragus musclemúscul de l'antitrague
antrumantre
anusanus
anvilenclusa
aortaaorta, artèria aorta
aortic foramenhiat aòrtic, forat aòrtic, obertura aòrtica del diafrgama
aortic hiatushiat aòrtic, forat aòrtic, obertura aòrtica del diafrgama
aortic orificeorifici aòrtic
aortic sinussi aòrtic
aortic valvevàlvula aòrtica
aorticoreal gangliongangli aòrtico-ranal
aperture of frontal sinusobertura del si frontal
aperture of sphenoid sinusobertura del si esfenoïdal
apexàpex, vertex
apex of lungvèrtex del pulmó
apical dental ligamentlligament del vèrtex de la dent de l'axis
apical foramenforat apical
aponeurosisaponeurosi
aponeurotic falxfalç inguinal, falç aponeuròtica
aponeurotic fasciafàscia profunda, fàscia aponeuròtica
apophysisapòfisi
appendicular arteryartèria apendicular
appendicular lymph nodegangli limfàtic apendicular
appendicular skeletonesquelet apendicular
appendicular veinvena apendicular
appendixapèndix vermiforme, apèndix
appendix of epididymisapèndix de l'epidídim, hidàtide pediculada
appendix testisapèndix del testicle, hidàtide sèssil
appendix vesiculosaapèndix vesiculós
aqueductaqüeducte
aqueduct of cochleaconducte perilimfàtic, aqüeducte de la còclea
aqueduct of Fallopiusconducte facial, aqüeducte de Fallopi, conducte espiroide
aqueduct of mesencephalonaqüeducte cerebral, aqüeducte de Silvi, aqüeducte mesencefàlic
aqueduct of Sylviusaqüeducte cerebral, aqüeducte de Silvi, aqüeducte mesencefàlic
aqueduct of vestibuleaqüeducte del vestíbul
aqueous chambercambra aquosa
aqueous humorhumor aquós
arachnoidaracnoide, membrana aracnoide
arachnoid membranearacnoide, membrana aracnoide
arachnoidal granulationgranulació aracnoïdal
arbor vitae of vermisarbre de la vida del cerebel
arch of aortacrossa de l'aorta, arc de l'aorta
archiform fiberfibra arcuada, fibra arciforme
arcuate artery of footartèria arcuada del peu, artèria arcuada metatarsiana
arcuate artery of kidneyartèria arcuada del ronyó, artèria arciforme del ronyó
arcuate crest of arytenoid cartilagecresta arcuada de l'aritenoide
arcuate eminenceeminència arcuada
arcuate fiberfibra arcuada, fibra arciforme
arcuate fiber of cerebrumaibra arcuada del cervell
arcuate ligament of pubislligament arquejat del pubis, lligament subpúbic
arcuate linelínia arcuada, línia innominada
arcuate nucleusnucli arciforme, nucli arquejat
arcuate poplineal ligamentlligament popliti arquejat
areaàrea
area postremaarea postrema
areolaarèola
areolar glandglàndula areolar
areolar venous plexusplexe venós areolar
armbraç
armpitaixella, fossa axil•lar
Arnold's nervebranca auricular del nervi vague, nervi d'Arnold
arrector muscle of hairmúscul erector dels pèls
arteria anonymatronc bràquio-cefàlic, artèria anònima, artèria innominada
arteria aortaartèria aorta, aorta
arteria lienalisartèria esplènica, artèria lienal
arterial circle of iriscercle arterial de l'iris
arterial circle of Williscercle arterial cerebral, polígon de Willis
arterial conecon arteriós, infundíbul
arterial ductconducte arteriós, conducte de Botal
arteriolearteriola
arteryartèria
artery of bulb of penisartèria del bulb del penis
artery of bulb of vestibule of vaginaartèria del bulb del vestíbul vaginal
artery of ductus deferensartèria del conducte deferent, artèria deferent
artery of noseartèria nasal
artery of pterygod canalartèria del conducte pterigïdal, artèria vidiana
artery of round ligament of uterusartèria del lligament rodó de l'úter
arthrodiaartròdia
articular capsulecàpsula articular, càpsula sinovial
articular cartilagecartílag auricular
articular cavitycavitat articular
articular circumferencecircumferència articular
articular corpusclecorpuscle articular
articular diskdisc articular, disc interarticular
articular meniscusmenisc articular
articular muscle of elbowmúscul articular del colze, múscul tensor de la sinovial del colze
articular muscle of kneemúscul articular del genoll, múscul tensor de la sinovial del genoll
articular processapòfisi articular
articular retexarxa articular
articulationarticulació
articulation of auditory ossiclesarticulació dels ossets de l'orella
articulation of elbowarticulació del colze
articulation of footarticulació del peu
articulation of handarticulació de la mà
articulation of head of ribarticulació costo-vertebral, articulació del cap de la costella
articulation of hiparticulació del maluc, articulació coxo-femoral
articulation of kneearticulació del genoll, articulació fèmoro-tibial
articulation of shoulderarticulació de l'espatlla, articulació del muscle, articulació escàpulo-humeral
articulation of the girdle of the superior memberarticulació de la cintura pelviana
aryepiglottic foldplec ariteno-epiglòtic
aryepiglottic musclemúscul ariteno-epiglòtic
arytenoid cartilagecartílag aritenoide
arytenoid musclemúscul aritenoïdal
ascending coloncòlon ascendent
ascending lumbar veinvena lumbar ascendent
ascending parietal gyruscircumvolució postcentral, circumvolució parietal ascendent
ascending pharyngeal arteryartèria faríngia ascendent
astapestrep
astragalusastràgal
atlanto-occipital articulationarticulació atlanto-occipital
atlanto-occipital ligamentlligament occípito-atlàntic
atlasatles
atrioventricular bundlefascicle aurículo-ventricular, fascicle de His
atrioventricular nodenòdul àtrio-ventricular, nòdul aurículo-ventricular
atrioventricular orificeorifici àtrio-ventricular, orifici aurículo-ventricular
atrioventricular septumsepte àtrio-ventricular
atrioventricular sulcussolc coronari, solc aurículo-ventricular
atrioventricular valvevàlvula àtrio-ventricular, vàlvula aurículo-ventricular
atrioventricular veinvena àtrio-ventricular
atriumatri, aurícula
atticrecés epitimpànic, àtic
atylopharyngeal musclemúscul estilo-faringi
auditory nervenervi vestíbulo-coclear, nervi auditiu
auditory ossicleosset de l'orella
auditory toothdent acústica, dent auditiva
auditory tubetrompa auditiva, trompa d'Eustaqui
auriclepavelló de l'orella, orella
auricoventricular valvevàlvula àtrio-ventricular, vàlvula aurículo-ventricular
auricular appendixapèndix auricular
auricular arteryartèria auricular
auricular branch of vagus nervebranca auricular del nervi vague, nervi d'Arnold
auricular nervenervi auricular
auricular tubercletubercle auricular, tubercle de Darwin
auricular veinvena auricular
auriculotemporal nervenervi aurículo-temporal
auriculoventricular left valvevàlvula aurículo-ventricular esquerra, vàlvula mitral
auriculoventricular orificeorifici àtrio-ventricular, orifici aurículo-ventricular
auriculoventricular right valvevàlvula aurículo-ventricular dreta, vàlvula tricúspide
autonomic nervous systemsistema nerviós autònom
autonomic plexusplexe autonòmic
axial skeletonesquelet axial
axillaaixella, fossa axil•lar
axillary arteryartèria axil•lar
axillary fasciafàscia axil•lar
axillary fossaaixella, fossa axil•lar
axillary linelínia axil•lar
axillary lymph nodegangli limfàtic axil•lar
axillary nervenervi axil•lar, nervi circumflex
axillary veinvena axil•lar
axisaxis, epistrofeu
axis bulbieix del bulb
axis oculieix del bulb
axis of lenseix del cristal•lí
axis of pelviseix de la pelvis
axonaxó, àxon
azygos veinvena àziga
backesquena
bagbossa
band of Brocacinta diagonal, banda de Broca
band of Reillemnisc medial, cinta de Reil
basal cisterncisterna interpeduncular, cisterna basal
basal lamina of choroidlàmina basal de la coroide
basal layer of epidermisestrat basal de l'epidermis, estrat cilíndric de l'epidermis
basal membranemembrana basal
basal nucleusnucli basal
basal veinvena basal
base of craniumbase del crani
base of heartbase del cor
base of lungbase del pulmó
base of renal pyrammidbase de la piràmide renal
basilar arteryartèria basilar, tronc basilar
basilar membranemembrana basilar, làmina basilar
basilar plexusplexe basilar
basilar sulcussolc basilar
basilar trunkartèria basilar, tronc basilar
basilic veinvena basílica
basionbasi, bàsion
basis cerebribase del cervell
basivertebral veinvena basivertebral
bellyabdomen
biceps muscle of armmúscul bíceps braquial
biceps muscle of thighmúscul bíceps femoral
bicipital aponeurosisaponeurosi bicipital, lacertus fibrosus
bicipital groovesolc intertubercular, corredora bicipital
bicipital sulcussolc bicipital
bicipital tuberositytuberositat del radi, tuberositat bicipital
bicondylar articulationarticulació bicondília
bifurcation of aortabifurcació aòrtica
bifurcation of pulmonary trunkbifurcació del tronc pulmonar
bifurcation of tracheabifurcació traqueal
biliary ductconducte biliar
bipennate musclemúscul bipenniforme
biventral lobulelobel digàstric
bladderbufeta
bloodsang
blood vesselvas sanguini
bodycos
body of fornixcos del fòrnix, cos psal•loide, lira de David
body of pancreascos del pàncreas
body of sternumcos de l'estern, mesosterm
boneos
bone marrowmedul•la òssia
Bowman's capsulecàpsula glomerular, càpsula de Bowman
brachial arteryartèria braquial, artèria humeral
brachial fasciafàscia del braç, fàscia braquial
brachial musclemúscul braquial
brachial plexusplexe braquial
brachial veinvena braquial, vena humeral
brachiocephalic trunktronc bràquio-cefàlic, artèria anònima, artèria innominada
brachiocephalic veinvena bràquio-cefàlica
brachioradial musclemúscul bràquio-radial, múscul supinador llarg
braincervell
brain stemtronc de l'encèfal, tronc cerebral
branchbranca
branchial branchbranca bronquial
branchial glandglàndula bronquial
branchial treearbre bronquial
breastpit
bregmabregma
bregmatic fontanellefontanel•la anterior, fontanel•la bregmàtica
Breschet's canalconducte diploic, conducte de Breschet
bridgepont, protuberància
broad ligament of uteruslligament ampla de l'úter
Broca's diagonal bandcinta diagonal, banda de Broca
bronchial arteryartèria bronquial
bronchial veinvena bronquial
bronchiolebronquíol
bronchoesophageal musclemúscul brònquio-esofàgic
bronchopulmonary lymph nodegangli limfàtic bronco-pulmonar
bronchusbronqui
buccal angleangle bucal
buccal arteryartèria bucal, artèria del buccinador
buccal cavityboca, cavitat bucal, cavitat oral
buccal glandglàndula bucal
buccal nervenervi bucal, nervi buccinador
buccinator arteryartèria bucal, artèria del buccinador
buccinator fasciafàscia buccinato-faríngia, fascia buccinatòria
buccinator gangliongangli buccinador
buccinator musclemúscul buccinador
buccinator nervenervi bucal, nervi buccinador
buccopharyngeal fasciafàscia buccinato-faríngia, fascia buccinatòria
bulbbulb
bulb of aortabulb de l'aorta
bulb of eyeglobus ocular
bulb of hairbulb pilós
bulb of jugular veinbulb de la jugular
bulb of posterior horn of the lateral ventriclebulb de la banya posterior del ventricle lateral
bulbar conjunctiveconjuntiva bulbar
bulbocavernous musclemúscul bulbo-cavernós, múscul bulbo-esponjós
bulboid corpusclecorpuscle bulbós, corpuscle de Krause
bulbourethral glandglàndula bulbo-uretral
bundlefascicle
bundle of Hisfascicle aurículo-ventricular, fascicle de His
bursa of Achillesbossa d'Aquil•les
bursa of coracobrachial musclebossa del múscul coraco-braquial
bursa os semimembranous musclebossa del múscul semimembranós
buttocknatja
calcaneal bursabossa del calcani
calcaneal retexarxa calcània
calcaneal sulcussolc calcani
calcaneal tendontendó d'Aquil•les, tendó calcani
calcaneal tubercletubercle del calcani
calcaneocuboid articulationarticulació calcàneo-cuboïdal
calcaneocuboid ligamentlligament calcàneo-cuboïdal superior
calcaneonavicular ligamentlligament calcàneo-navicular
calcaneuscalcani
calcar aviscalcar avis, hipocamp menor
calcarine sulcussolc calcari, cissura calcarina
calfpanxell
caliculus gustatoriuscorpuscle gustatiu, botó gustatiu, calicle gustatiu
callosal gyruscircumvolució del cíngol, circumvolució del cos callós
callosomarginal fissuresolc del cíngol, cissura calloso-marginal
calvariavolta del crani, calota, calvària
canalcanal
canaliculus of chorda tympanycanalicle de la corda del timpà
canine fossafossa canina
canine musclemúscul elevador de l'angle de la boca, múscul caní
canine toothdent canina, ullal
canoid tubercletubercle canoide
capillarycapil•lar
capitate boneos gros, os capitat, os magne
capsular arteryartèria suprarenal, artèria capsular
capsulecàpsula
cardiacàrdies
cardiac gangliongangli cardíac
cardiac impressionimpressió cardíaca
cardiac incisure of left lungescotadura cardíaca del pulmó esquerre
cardiac incisure of stomachescotadura cardíaca de l'estómac
cardiac plexusplexe cardíac
cardiac veinvena cardíaca
carina of tracheacarina traqueal
carniculate cartilagecartílag corniculat, cartítag de Santorini
caroticotympanic canalcanalicle caròtido-timpànic
caroticotympanic nervenervi caròtido-timpànic
carotidartèria caròtida comuna, artèria caròtida, caròtida
carotid arteryartèria caròtida comuna, artèria caròtida, caròtida
carotid bodyglom carotidi, cos carotidi
carotid canalconducte carotidi
carotid glomusglom carotidi, cos carotidi
carotid nervenervi carotidi
carotid plexusplexe carotidi
carotid sheathbeina carotídia
carotid sinussi carotidi
carotid sulcussolc carotidi
carotid triangletriangle carotidi
carotid tubercletubercle carotidi
carpal articulationarticulació carpiana
carpal canalcanal carpiana, túnel carpià
carpal tunnelcanal carpiana, túnel carpià
carpometacarpal articulationarticulació carpo-metacarpiana
carpometacarpal ligamentlligament carpo-metacarpià
carpuscarp
cartilagecartílag
cartilage of acoustic meatuscartílag del conducte auditiu
cartilage of growthcartílag epifisari, cartílag de creixement
caruncle salivariscarúncula sublingual, carúncula salival
catyloid cavityacetàbul, cavitat cotiloide
cauda equinacua de cavall
cauda heliciscua de l'hèlix
caudal foveafosseta caudal
caudal lobe of cerebellumlòbul cerebel•lós posterior, lòbul caudal del cerebel
caudal medullary velumvel medul•lar caudal, vel medul•lar inferior
caudal retinaculumretinacle caudal
caudal tubercleprocés caudat, tubercle caudat
caudate lobelòbul caudat, lòbul de Spiegel
caudate nucleusnucli caudat
caudate processprocés caudat, tubercle caudat
caval valvevàlvula de la vena cava inferior, vàlvula d'Eustaqui, vàlvula de la cava
cavernous body of peniscos cavernós del penis
cavernous nerve of clitorisnervi del cossos cavernosos del clítoris
cavernous nerve of penisnervi dels cossos cavernosos del penis
cavernous plexus of conchaplexe cavernós dels cornets
cavernous sinussi cavernós
cavernous veinvena cavernosa
cavitycavitat
cavity of conchacavitat del pabelló de l'orella
cavity of septum pellucidumcavitat del septe pel•lúcid
cecal foldplec cecal
cecumcec
celiac arterytronc celíac, artèria celíaca
celiac lymph nodegangli limfàtic celíac
celiac plexusplexe celíac, plexe solar
celiac trunktronc celíac, artèria celíaca
cellcel•la, cèl•lula
cementcement
central artery of retinaartèria central de la retina
central canal of spinal cordconducte central de la medul•la espinal
central cerebral sulcussolc central del cervell
central foveafòvea central
central lobule of cerebellumlobel central del cerebel
central nervous systemsistema nerviós central
central tendon of perineumcentre fibrós del preineu, centre tendinós del perineu
central vein of suprarenal glandvena central de la glàndula suprarenal
cephalic veinvena cefàlica
ceracricoid musclemúscul quèrato-cricoïdal
cerebellar arteryartèria cerebel•losa
cerebellar hemispherehemisferi cerebel•lós
cerebellar pedunclepeduncle cerebelós
cerebellar veinvena del cerebel
cerebellomedullary cisterncisterna bulbo-cerebel•losa, cisterna magna
cerebellumcerebel
cerebral aqueductaqüeducte cerebral, aqüeducte de Silvi, aqüeducte mesencefàlic
cerebral arteryartèria cerebral
cerebral cortexescorça cerebral
cerebral hemispherehemisferi cerebral
cerebral pedunclepeduncle cerebral
cerebral sulcussolc cerebral
cerebral trigonefòrnix, trigon cerebral
cerebral veinvena cerebral
cerebrospinal fluidlíquid cèfalo-raquidi, líquid cerebro-espinal
ceruminous glandglàndula ceruminosa
cervical arteryartèria cervical
cervical canalconducte cervical
cervical cardiac nervenervi cardíac cervical
cervical fasciafàscia cervical
cervical gland of uterusglàndula cervical de l'úter
cervical lymph nodegangli limfàtic cervical
cervical nervenervi cervical
cervical plexusplexe cervical
cervical regionregió cervical
cervical vertebravèrtebra cervical
cervicothoracic gangliongangli estrellat, gangli cèrvico-toràcic
cervix utericèrvix uterí, coll uterí
chamber of eyecambra ocular
cheekgalta
cheekbonepòmul
chiasmquiasma
chiasmatic cisterncisterna quiasmàtica
choanacoana
choledochous ductcolèdoc, conducte colèdoc
choledochuscolèdoc, conducte colèdoc
chondroglossus musclemúscul condro-glos
chondrosternal articulationarticulació esterno-costal, articulació condro-esternal
chorda timpanicorda del timpà
choriocapillary layerlàmina coroido-capil•lar, làmina còrio-capil•lar
choroidcoroide
choroid arteryartèria coroïdal
choroid fissurefissura coroïdal
choroid glomusglom coroide
choroid plexusplexe coroide
choroid veinvena coroïdal
chyliferous vasvas quilífer
ciliary arteryartèria ciliar
ciliary bodycos ciliar, zona ciliar
ciliary crowncorona ciliar
ciliary foldplec ciliar
ciliary gangliongangli ciliar, gangli oftàlmic
ciliary glandglàndula ciliar
ciliary musclemúscul ciliar
ciliary nervenervi ciliar
ciliary processprocés ciliar
ciliary veinvena ciliar
ciliary zonecos ciliar, zona ciliar
ciliary zonulezònula ciliar, zònula de Zinn
cingulate gyruscircumvolució del cíngol, circumvolució del cos callós
cingulecíngol
circle of Hallercercle vascular del nervi òptic, cercle arterial de Haller, cercle de Haller
circle of Williscercle arterial cerebral, polígon de Willis
circoid cartilagecartílag cricoide
circular fiberfibra circular
circular foldplec circular, vàlvula connivent
circular layer of tympanic membraneestrat circular de la membrana timpànica
circular sulcus of insulasolc circular de l'ínsula
circumanal glandglàndula circumanal, glàndula anal
circumflex artery of scapulaartèria circumflexa de l'escàpula
circumflex femoral veinvena circumflexa femoral
circumflex iliac veinvena circumflexa ilíaca
circumflex nervenervi axil•lar, nervi circumflex
circumvallate papillapapil•la caliciforme, papil•la circumval•lada
cisterncisterna
cistern of lateral fosa of cerebrumcisterna de la fosa lateral del cervell, cisterna de Silvi
cistern of Pecquetcisterna quilífera, cisterna de Pecquet
cistern of Sylviuscisterna de la fosa lateral del cervell, cisterna de Silvi
cisterna chylicisterna quilífera, cisterna de Pecquet
Civinini's processapòfisi ptèrigo-espinosa, apòfisi de Civinini, procés ptèrigo-espinós
Clarke's columncolumna toràcica, columna de Clarke, nucli toràcic, columna de Stilling
claustrumclaustre, antemur
clavicleclavícula
clavicular incisure of the sternumescotadura clavicular de l'estern
clavipectoral fasciafàscia clavi-pectoral
clavipectoral trianglefossa infraclavicular, triangle clavículo-pectoral
clear layer of epidermisestrat lúcid de l'epidermis
clinical rootarrel clínica
clinoid processapòfisi clinoide
clitorisclítoris
clivuscanal vasilar, clivus
cloquet's canalconducte hialoide, conducte de Cloquet
coccygeal bodycos coccigi, glàndula coccigia
coccygeal glandcos coccigi, glàndula coccigia
coccygeal hornbanya del còccix
coccygeal musclemúscul coccigi, múscul ísquio-coccigi
coccygeal nervenervi coccigi
coccygeal plexusplexe coccigi
coccygeal vertebravèrtebra coccígia
coccyxcòccix
cochleacòclea, cargol
cochlear areaàrea coclear
cochlear ductconducte coclear, còclea membranosa
cochlear nervenervi coclear
cochlear recess of vestibulerecés coclear del vestíbul, fosseta coclear
cochlear rootarrel coclear
cochlear windowfinestra coclear, finestra rodona
cochleariform processapòfisi cocleariforme
colateral ligamentlligament col•lateral
colic arteryarteria còlica
colic impressionimpressió còlica
colic lymph nodegangli limfàtic còlic
collateral arteryartèria col•lateral
collateral branchbranca col•lateral
collateral digital arteryartèria digital pròpia, artèria digital col•lateral
collateral eminenceeminència col•lateral
collateral sulcussolc col•lateral
collateral trigonetrígon col•lateral
collateral vesselvas col•lateral
colliculuscol•licle
coloncòlon
columella cochleaemodíol, columel•la
column of Bertincolumna renal, columna de Bertin
column of Morgagnicolumna anal, columna de Morgagni
column of vaginacolumna de la vagina
commissurecomissura
commissure of eyelidscomissura palpebral
commissure of fornixcomissura del fòrnix, comissura de l'hipocamp
commissure of lipscomissura labial
common carotid arteryartèria caròtida comuna, artèria caròtida, caròtida
common hepatic arteryartèria hepàtica comuna, artèria hepàtica
common iliac arteryartèria ilíaca comuna
common iliac veinvena ilíaca comuna, vena ilíaca primitiva
common integumentintegument comú
common nasal meatusmeat nasal comú
common palmar digital arteryartèria digital palmar comuna
common palmar digital nervenervi digital palmar comú
common peroneal nervenervi peroneal comú, nervi ciàtic popliti extern
common plantar digital arteryartèria digital plantar comuna
common plantar digital nervenervi digital plantar comú
common synovial sheath for the flexor musclesbeina sinovial comú dels músculs flexors
common synovial sheath for the peroneal musclesbeina sinovial comú dels músculs peroneals
common tendinous ringanell tendinós comú, anell de Zinn
communicating arteryartèria comunicant
communicating branchbranca comunicant
compact substancesubstància compacta
composite articulationarticulació composta
compressor muscle of narismúscul transvers del nas
conchacornet, conca
concha of auricleconca de l'orella
condylar articulationarticulació condília
condylar canalconducte condili, forat condili posterior
condylar emissary veinvena emissària condília
condylar processapòfisi condilar
condylecòndil
condyle of humeruscòndil de l'húmer
condyle of mandiblecòndil de la mandíbula
condyloid canalconducte condili, forat condili posterior
condyloid foramenconducte condili, forat condili posterior
condyloid fossa of occipital bonefossa condília de l'occipital
confluence of sinusesconfluència dels sins, premsa d'Heròfil
conical papillapapil•la cònica
conjunctival arteryartèria conjuntival
conjunctival fornixfòrnix conjuntival, fons de sac conjuntival
conjunctival glandglàndula conjuntival, glàndula lacrimal accessòria
conjunctival ringanell conjuntival
conjunctival sacsac conjuntival
conjunctival veinvena conjuntival
conjunctiveconjuntiva
conus epididymislobel epididimàtic, con epididimàtic
convolutioncircumvolució
coracoacromial ligamentlligament acròmio-coracoïdal
coracobrachial musclemúscul còraco-braquial
coracohumeral ligamentlligament còraco-humeral
coracoid processapòfisi coracoide
coranoid processapòfisi coronoide
cordcorda
coriumcori, còrion
corneacòrnia
corneal epitheliumepiteli corneal, epiteli anterior de la còrnia
corneal fissuresolc escleral, fenedura corneal, fissura corneal
corniculate tubercletubercle corniculat, tubercle de Santorini
corona of glans peniscorona del gland
corona radiatacorona radiada
coronal bonefrontal, coronal
coronal pulppolpa coronal
coronal suturesutura coronal, sutura fronto-parietal
coronary arteryartèria coronària
coronary sinussi coronari
coronary sulcussolc coronari, solc aurículo-ventricular
coronoid fossafossa coronoïdal
corpus albicanscos albicant
corpus callosumcos callós
corpus utericos uterí
corpus vertebralecos vertebral
cortexescorça, còrtex
cortex lentisescorça del cristal•lí
cortex of kidneyescorça renal
cortex of ovaryescorça de l'ovari
cortex of thymusescorça del tim
cortical lobule of kidneylòbul renal, lòbul cortical renal
cortical substancesubstància cortical
corticonuclear fiberfibra còrtico-nuclear
corticoreticular fiberfibra còrtico-reticular
corticospinal fiberfibra còrtico-espinal
costal angleangle de la costella
costal archarc costal
costal cartilagecartílag costal
costal incisure of the sternumescotadura costal de l'estern
costal pleurapleura costal
costal processapòfisi costal
costal sulcussolc costal
costocervical trunktronc costo-cervical
costochondral articulationarticulació condro-costal
costoclavicular ligamentlligament costo-clavicular
costodiaphragmatic recess of pleurarecés costo-diafragmàtic de la pleura, si costo-diafragmàtic
costodiaphragmatic sinusrecés costo-diafragmàtic de la pleura, si costo-diafragmàtic
costomediastinal recess of pleurarecés costo-mediastínic de la pleura, si costo-mediastínic
costomediastinal sinusrecés costo-mediastínic de la pleura, si costo-mediastínic
costotransverse articulationarticulació costo-transversa
costotransverse foramenforat costo-transvers
costotransverse ligamentlligament costo-transvers
costovertebral articulationarticulació costo-vertebral, articulació del cap de la costella
costoxiphoid ligamentlligament costo-xifoïdal
coxacoxal
coxofemoral articulationarticulació del maluc, articulació coxo-femoral
cranial fontanellefontanel•la craniana
cranial fossafossa cranial
cranial foveafosseta cranial
cranial lobe of cerebellumlòbul anterior del cerebel, lòbul cranial del cerebel
cranial medullary vellumvel medul•lar cranial, vel medul•lar superior
cranial nervenervi cranial
cranial suturesutura cranial
cremaster musclemúscul cremàster
cremasteric arteryartèria cremastèrica, artèria espermàtica externa
cremasteric fasciafàscia cremastèrica
crestcresta
crest of cochlear windowcresta de la finestra coclear, cresta de la finestra rodona
crest of greater tuberclecresta de la tuberositat major, cresta subtroquiteriana
crest of lesser tuberclecresta de la tuberositat menor
crest of little head of ribcresta del cap de la costella
crest of matrix of nailcresta de la matriu de l'ungla
crest of neck of ribcresta del coll de la costella
crest of pubiscresta del pubis
crest of vestibulecresta vestibular
cribriform area of renal papillaàrea cribrosa de la papil•la renal
cribriform fasciafàscia cribrosa, fàscia cribriforme
cricoesophageal tendontendó crico-esofàgic
cricopharyngeal ligamentlligament crico-faringi
cricothyroid articulationarticulació crico-tiroïdal
cricothyroid musclemúscul crico-tiroïdal
cricotracheal ligamentlligament crico-traqueal
cricotyroid ligamentlligament crico-tiroïdal
crista falciformiscresta transversa del conducte auditiu intern, cresta falciforme
crista gallicresta etmoïdal, apòfisi crista galli
cruciate eminenceeminència cruciforme
cruciate ligament of kneelligament encreuat del genoll
cruciate musclemúscul encreuat
cruciform ligament of atlaslligament cruciforme de l'atles
crural archlligament inguinal, arc crural
crural fasciafàscia de la cama, fàscia crural
cryptcripta
crystallincristal•lí
crystalline capsulecàpsula del cristal•lí
cubital fossafossa del colze
cubital veinvena cubital
cuboidcuboide
culmenculmen
cumulus oophoruscúmul oòfor, cúmul ovàric, cúmul prolíger
cuneate fasciclefascicle cuneïforme, fascicle de Burdach
cuneate lobelòbul cuneïforme, cuny
cuneate nucleusnucli cuneat, nucli cuneiforme
cuneiform bonecuny, os cuneïforme
cuneiform cartilagecartílag cuneïforme, cartílag de Wrisberg
cuneiform tubercletubercle cuneïforme
cuneocuboid ligamentlligament cubo-cuneal
cuneonavicular articulationarticulació escafo-cuneal
cuneonavicular ligamentlligament cúneo-navicular, lligament cúneo-escafoïdal
cuneuslòbul cuneïforme, cuny
cunoideonavicular ligamentlligament cubo-navicular, lligament escafo-cuboïdal
cupula of cochleacúpula de la còclea
cupula of pleuracúpula pleural
cutaneous glandglàndula cutània
cutaneous layer of tympanic membranecapa cutània de la membrana timpànica
cutaneous musclemúscul cutani
cutaneous nervenervi cutani
cutaneous veinvena cutània
cystic arteryartèria cística
cystic ductconducte cístic
cystic gangliongangli cístic
cystic veinvena cística
dartos musclemúscul dartos, túnica dartos
darwinian tubercletubercle auricular, tubercle de Darwin
deciduadecídua, membrana decídua
decidual membranedecídua, membrana decídua
deciduous toothdent decídua, dent caduca, dent de llet
decussatio sensoriadecussació dels lemniscs, decussació sensitiva
decussation of medial lemniscidecussació dels lemniscs, decussació sensitiva
decussation of superior cerebellar pedunclesdecussació dels peduncles cerebel•losos superiors
decussation of trochlear nervesdecussació dels nervis troclears
deep artery of clitorisartèria profunda del clítoris
deep artery of penisartèria profunda del penis
deep brachial arteryartèria braquial profunda, artèria humeral profunda
deep cervical veinvena cervical profunda
deep dorsal vein of clitorisvena dorsal profunda del clítoris
deep dorsal vein of penisvena dorsal profunda del penis
deep facial veinvena facial profunda
deep fasciafàscia profunda, fàscia aponeuròtica
deep femoral veinvena femoral profunda
deep flexor muscle of fingersmúscul flexor radial del carp, múscul palmar major
deep infraparellar bursabossa infrarotular profunda
deep lingual arteryartèria lingual profunda, artèria ranina
deep lingual veinvena profunda de la llengua
deep middle cerebral veinvena cerebral mitjana profunda
deep perineal fasciafàscia pelviana, fàscia perineal profunda
deep perineal spaceespai perineal profund
deep peroneal nervenervi peroneal profund, nervi tibial anterior
deep petrosal nervenervi petrós profund
deep temporal nervenervi temporal profund
deep temporal veinvena temporal profunda
deep transverse muscle of perineummúscul transvers profund del perineu
deep vein of clitorisvena profunda del clítoris
deep vein of penisvena produnda del penis
deferent ductconducte deferent
deferential arteryartèria del conducte deferent, artèria deferent
deferential plexusplexe deferencial
deltoidmúscul deltoide, deltoide
deltoid fasciafàscia deltoïdal
deltoid musclemúscul deltoide, deltoide
deltoid tuberositytuberositat deltoïdal
dendritedendrita
dental alveolusalvèol dental
dental archarc dental, arcada dental
dental arteryartèria alveolar, artèria dental
dental crowncorona dental
dental cuspcúspide de les dents
dental enamelesmalt dental, substància adamantina
dental foramenforat mandibular, forat dental inferior
dental neckcoll de la dent
dental nervenervi alveolar, nervi dental
dental papillapapil•la dental
dental plexusplexe dental
dental pulppolpa dental
dental tubercletubercle dental
dentate fasciacircumvolució dentada, fascia dentada
dentate gyruscircumvolució dentada, fascia dentada
dentate nucleusnucli dentat
denticulate ligamentlligament dentat
dentindentina, substància ebúrnia
denturedentadura
depressor muscle of angle of mouthmúscul depressor de l'angle de la boca, múscul triangualr dels llavis
depressor muscle of lower lipmúscul depressor del llavi inferior, múscul quadrat del mentó
depressor muscle of septum on nosemúscul depressor del septe nasal, múscul mirtiforme
dermal ridgecresta de la pell, cresta dèrmica
dermisderma, dermis
descending coloncòlon descendent
descending genicular arteryartèria genicular descendent, artèria anastomòtica magna
descending scapular arteryartèria escapular descendent, artèria escapular dorsal
detrusor urinae musclemúscul detrusor de la bufeta de l'orina
detrussor muscle of bladdermúscul detrusor de la bufeta de l'orina
diaphragmdiafragma, múscul diafragma
diaphragm of sella turcicadiafragma de la sella turca, tenda de la hipòfisi
diaphragmatic arteryartèria frènica, artèria diafragmàtica
diaphragmatic musclediafragma, múscul diafragma
diaphragmatic pleurapleura diafragmàtica
diaphysisdiàfisi
diarthrosisdiartrosi
diencephalondiencèfal
digastric fossafossa digàstrica
digastric musclemúscul digàstric
digestive apparatus, digestive apparatusesaparell digestiu, sistema digestiu
digestive systemaparell digestiu, sistema digestiu
digital fossa of femurfossa trocantèrica, fossa digital del fèmur
digital impressionimpressió digital
dilator muscle of narismúscul dilatador del nariu
dilator muscle of pupilmúscul dilatador de la pupil•la
diploedíploe
diploic canalconducte diploic, conducte de Breschet
diploic veinvena diploica
distal part of the adenohypophysispart distal de l'adenohipòfisi
distal phalanxfalange distal, falangeta
distal tuberosity of fingerstuberositat de la falange distal, tuberositat unguial
diverticulumdiverticle
dorsal artery of clitorisartèria dorsal del clítoris
dorsal artery of footartèria dorsal del peu, artèria pèdia
dorsal artery of noseartèria dorsal del nas
dorsal artery of penisartèria dorsal del penis
dorsal carpal ligamentretinacle extensor de la mà, lligament dorsal del carp
dorsal carpal retexarxa dorsal del carp
dorsal digital nervenervi digital dorsal
dorsal digital veinvena digital dorsal
dorsal fascia of footfàscia dorsal del peu
dorsal fascia of handfàscia dorsal de la mà
dorsal interosseous muscle of footmúscul interossi dorsal del peu
dorsal interosseous muscle of handmúscul interossi dorsal de la mà
dorsal ligament of tarsuslligament dorsal del tars
dorsal lingual veinvena dorsal de la llengua
dorsal longitudinal fasciculusfascicle longitudinal dorsal
dorsal metacarpal arteryartèria metacarpiana dorsal, artèria interòssia dorsala de la mà
dorsal metacarpal veinvena metacarpiana dorsal
dorsal metatarsal arteryartèria metatarsiana dorsal, artèria interòssia dorsal del peu
dorsal metatarsal veinvena metatarsiana dorsal
dorsal nerve of clitorisnervi dorsal del clítoris
dorsal nerve of penisnervi dorsal del penis
dorsal nerve of scapulanervi dorsal de l'escàpula
dorsal nucleus of vagus nervenucli dorsal del nervi vague
dorsal root of spinal nervearrel dorsal del nervi espinal, arrel posterior del nervi espinal, arrel sensitiva del nervi espinal
dorsal sacrococcygeal musclemúscul sacro-coccigi dorsal
dorsal scapular arteryartèria escapular descendent, artèria escapular dorsal
dorsal supraoptic commissurecomissura supraòptica dorsal, comissura de Meynert
dorsal tubercle of radiustubercle dorsal del radi
dorsal vertebravèrtebra toràcica, vèrtebra dorsal
dorsum of footdors del peu
dorsum of handdors de la mà
dorsum of nosedors del nas
dorsum of penisdors del penis
dorsum of tonguedors de la llengua
dorsum sellaedors de la sella turca
Douglas' spaceexcavació recto-uterina, espai de Douglas
ductconducte, canal
duct of Arantiusconducte venós, conducte d'Aranzi
duct of Botalloconducte arteriós, conducte de Botal
duct of epididymisconducte de l'epidídim
duct of Müllerconducte paramesonèfric, conducte de Müller
duct of Rivinusconducte sublingual major, conducte de Rivinus
duct of Santoriniconducte pancreàtic accessori, conducte de Santorini
duct of Stenoconducte parotidi, conducte de Stenon, conducte de Stensen
duct of Wirsungconducte poancreàtic, conducte de Wirsung
duct of Wolffconducte mesonèfric, conducte de Wolff
ductus reuniensductus reuniens, conducte de Hensen
ductus venosusconducte venós, conducte d'Aranzi
duodenal bulbbulb duodenal
duodenal fossarecés duodenal, fossa duodenal
duodenal glandglàndula duodenal
duodenal impression of liverimpressió duodenal del fetge
duodenal recessrecés duodenal, fossa duodenal
duodenojejunal flexureflexura duodeno-jejunal
duodenojejunal foldplec duodenal superior, plec duodeno-jejunal
duodenomesocolic foldplec duodeno-mesocòlic, plec duodenal inferior
duodenumduodè
dura materduramàter, paquimeninge
dura mater encephaliduramàter encefàlica, duramàter cranial
dura mater of brainduramàter encefàlica, duramàter cranial
dura mater of spinal cordduramàter medul•lar, duramàter raquídia
dura mater spinalisduramàter medul•lar, duramàter raquídia
earorella
efferent fiberfibra eferent
ejeculatory ductconducte ejaculador
elastic conecon elastic
elbowcolze
ellipsoidal articulationarticulació el•lipsoïdal
elliptical recess of vestibulerecés el•líptic del vestíbul, fosseta hemiel•líptica, fosseta semiovoide
emboliform nucleusnucli emboliforme, nucli dentat accessori extern
eminenceeminència
eminence of conchaeminència de la conca
eminence of scaphaeminència de la fossa escafoïdal
eminence of triangular fossaeminència de la fossa triangular
enarthrosisenartrosi
encephalonencèfal
endocardiumendocardi
endocraniumendocrani
endocrine glandglàndula endocrina
endolymphendolimfa
endolymphatic ductconducte endolimfàtic
endometriumendometri
endomysiumendomisi
endoneuriumendoneuri, epilemma
endopelvic fasciafàscia pelvi-visceral, fàscia endopelviana
endoplymphatic sacsac endolimfàtic
endoskeletonendoesquelet
endosteumendosti, membrana medul•lar
endotheliumendoteli
endothoracic fasciafàscia endotoràcica
enteric plexusplexe entèric
ependymaepèndima
epicanthusepicant, plec palpebro-nasal
epicardiumepicardi, làmina visceral del pericardi
epicranial aponeurosisaponeurosi epicranial, galea aponeuròtica
epicranial musclemúscul epicrani
epidermepidermis
epidermisepidermis
epididymisepidídim
epidural cavityespai epidural, cavitat epidural
epigastric arteryartèria epigàstrica
epigastric foldplec epigàstric
epigastric lymph nodegangli limfàtic epigàstric
epigastriumepigastri
epiglottic petiolepeciol epiglòtic
epiglottic tubercletubercle epiglòtic
epiglottisepiglotis
epilemmaendoneuri, epilemma
epineuriumepineuri
epiphyseal cartilagecartílag epifisari, cartílag de creixement
epiphyseal linelínia epifisària
epiploic appendixapèndix epiploic, apèndix omental
epiploic foramenforat epiploic, forat omental
epiploonepipló, epíploon, oment
episcleral arteryartèria episcleral
episcleral spaceespai episcleral, espai de Tenon, espai interfascial
episcleral veinvena episcleral
epistropheusaxis, epistrofeu
epithalamusepitàlem
epithelium of lensepiteli del cristal•lí
epitrochleaepicòndil medial de l'húmer, epitròclea
epitympanic recessrecés epitimpànic, àtic
epliglottic cartilagecartílag epiglòtic
eponychiumeponiqui
epoophoronepoòfor, cos pampaniforme, paraovari, paroòfor
epyphysiscos pineal, epífisi, glàndula pineal
equatorequador
equator of lensequador del cristal•lí
erector muscle of spinamúscul erector de la columna, múscul sacro-espinal
esophageal foramenhiat esofàgic, forat esofàgic
esophageal glandglàndula esofàgica
esophageal plexusplexe esofàgic
esophageal veinvena esofàgica
esophagusesòfag
ethmoid boneetmoide
ethmoid crestcresta etmoïdal, apòfisi crista galli
ethmoidal cellcel•la etmoidal
ethmoidal foramenforat etmoïdal
ethmoidal incisure of frontal boneescotadura etmoïdal del frontal
ethmoidal infundibuluminfundíbul etmoïdal
ethmoidal labyrinthlaberint etmoïdal, laberint oflactori
ethmoidal nervenervi etmoïdal
ethmoidal processapòfisi etmoïdal
ethmoidal sinussi etmoïdal
ethmoidal sulcussolc etmoïdal
ethmoidal veinvena etmoïdal
ethmoidomaxillary suturesutura etmoido-maxil•lar
eustachian canalconducte músculo-tubari, conducte d'Eustaqui
eustachian valvevàlvula de la vena cava inferior, vàlvula d'Eustaqui, vàlvula de la cava
excavation of optic diskexcavació del disc
excretory duct of seminal vesicleconducte excretor de la vesícula seminal
excretory ductule of lacrymal glandcanalicle excretor de la glàndula lacrimal
excretory ductule of testiscanalicle eferent del testicle
exoskeletonexosquelet
extensor muscle of fingersmúscul extensor dels dits de la mà
extensor muscle of index fingermúscul extensor propi del dit índex
extensor muscle of little fingermúscul extensor propi del dit auricular
external acoustic meatusconducte auditiu extern
external arcuate fiberfibra arcuada externa
external auditory foramenforat auditiu extern
external carotid arteryartèria caròtida externa
external earorella externa
external genital organòrgan genital extern
external granular layer of cerebral cortexlàmina granulosa externa del còrtex cerebral
external iliac arteryartèria ilíaca externa
external iliac veinvena ilíaca externa
external intercostal musclemúscul intercostal extern
external jugular veinvena jugular externa
external nasal veinvena nasal externa
external oblique muscle of abdomenmúscul oblic extern de l'abdomen, múscul oblic major de l'abdomen
external obturator musclemúscul obturador extern
external orifice of urethraorifici extern de la uretra, meat urinari
external pudendal veinvena púdica externa
external pyramidal layerlàmina piramidal externa
external spermatic arteryartèria cremastèrica, artèria espermàtica externa
external spermatic fasciafàscia espermàtica externa
external sphincter muscle of anusmúscul esfínter extern de l'anus
external spiral sulcussolc espiral extern
extreme capsulecàpsula extrema
extremityextremitat
eyeull
eye toothdent canina, ullal
eyebrowcella
eyelash, eyelashespestanya
eyelidparpella
facecara
facial arteryartèria facial
facial canalconducte facial, aqüeducte de Fallopi, conducte espiroide
facial colliculuscol•licle facial
facial lymph nodegangli limfàtic facial
facial nervenervi facial
facial veinvena facial
falciform ligament of liverlligament falciforme del fetge
falciform processprocés falciforme
fallopian tubetrompa uterina, trompa de Falo•lopi
false ribcostella falsa
false vocal cordplec vestibular, corda vocal falsa, plec ventricular
falxfalç
falx of cerebellumfalç del cerebel
falx of cerebrumfalç del cervell
fasciafàscia
fascia cribrosafàscia cribrosa, fàscia cribriforme
fascia diaphragmatis pelvis inferiorfàscia pelvi-diafragmàtica inferior
fascia diaphragmatis pelvis superiorfàscia pelvi-diafragmàtica superior, fàscia recto-vesical
fascia latafàscia lata, fàscia de la cuixa
fascia of armfàscia del braç, fàscia braquial
fascia of clitorisfàscia del clítoris
fascia of forearmfàscia de l'avantbraç
fascia of legfàscia de la cama, fàscia crural
fascia of prostatefàscia prostàtica
fascia of urogenital diaphragmfàscia diafragmàtica urogenital, fàscia perineal mitjana
fascia penisfàscia del penis
fasciculusfascicle
fasciculus gracilisfascicle prim
fasciculus lateralisfascicle lateral
fasciculus of Burdachfascicle cuneïforme, fascicle de Burdach
fastigial nucleusnucli fastigi, nucli del sostre
fatty ball of Bichatcos adipós de la galta, bola adiposa de Bichat
faucesfauces
female genital organòrgan genital femení
femoral arteryartèria femoral
femoral canalconducte femoral
femoral circumflex arteryartèria circumflexa femoral
femoral fasciafàscia lata, fàscia de la cuixa
femoral musclemúscul vast intermedi, múscul crural
femoral nervenervi femoral, nervi crural
femoral plexusplexe femoral
femoral ringanell femoral
femoral trigonetrígon femoral
femoral veinvena femoral
femurfèmur
fenestra of cochleafosseta de la finestra coclear
fenestra of vestibulefosseta de la finestra vestibular
fiberfibra
fiber of lensfibra del cristal•lí
fiber of ponsfibra pòntica
fibrocartilagefibrocartílag
fibroelastic membrane of larynxmembrana fibro-elàstica de la laringe, membrana elàstica de la laringe
fibrous appendix of liverapèndix fibrós del fetge
fibrous capsulecàpsula fibrosa
fibrous membrane of articular capsulemembrana fibrosa de la càpsula articular
fibrous pericardiumpericardi fibrós
fibrous sheath of fingersbeina fibrosa dels dits de la mà
fibrous sheath of toesbeina fibrosa dels dits del peu
fibrous trigone of hearttrígon fibrós del cor
fibrous tunic of eyeballtúnica fibrosa de l'ull, túnica externa de l'ull
fibrous tunic of livertúnica fibrosa del fetxe
fibulaperoné
fibular arteryartèria peroneal, artèria fibular
fibular incisure of tibiaescotadura peroneal de la tíbia
filiform papillapapil•la filiforme
filterfiltre
filum durae matris spinalefil de la duramàter espinal
filum olfactoriumfil olfactori
filum radicularefil radicular
fimbria hippocampifimbria de l'hipocamp, cos franjat
fimbriated foldplec fimbriat, plec sublingual
finger of the handdit
first fingerdit polze, dir gros
fissura calcarinasolc calcari, cissura calcarina
fissurefissura
fissure for ligamentum teresfissura del lligament rodó, solc de la vena umbilical
fissure for ligamentum venosumfissura del lligament venós
fissure of Bichatfissura transversal del cervell, fenedura cerebral de Bichat
fissure of cerebellumfissura cerebel•losa, solc cerebel•lós
fissure of glottisfenedura glòtica
fissure of lungcissura pulmonar
fissure of Sylviussolc lateral del cervell, cissura de Silvi
fissure of the vestibulefissura del vestíbul
flat boneos ample, os pla
flat suturesutura plana, sutura harmònica
fleshi trabecula of hearttrabècula carnosa
flexor retinaculum of handretinacle flexor de la mà
flexure of colonflexura còlica
flexure of duodenumflexura del duodè
floating ribcostella flotant
flocculonodular lobelòbul flòculo-nodular
flocculusflòcul
foldplec, replec
foliate papillapapil•la foliada
foliumfulla
folium vermisfolium vermis
folliclefol•licle
follicle of tonguefol•licle lingual
Fontana's spaceespai de l'angle irido-corneal, espai de Fontana
fontanellefontanel•la
footpeu
foramen cecumforat cec
foramen cecum of tongueforat cec de la llengua
foramen mandibulaeforat mandibular, forat dental inferior
foramen of smallest veins of heartforat de les venes mínimes del cor
foramen rotundumforat rodó, forat rodó major
foramen singulareforat singular
forceps frontalisfòrceps frontal, fòrceps menor
forceps majorfòrceps major, fòrceps occipital
forceps minorfòrceps frontal, fòrceps menor
forceps occipitalisfòrceps major, fòrceps occipital
forearmavantbraç
forefingerdit índex
foreheadfront
fornixfòrnix, trigon cerebral
fornix columncolumna del fòrnix, columna del trígon cerebral
fornix of lacrimal sacfòrnix del sac lacrimal
fornix vaginaefòrnix vaginal, fons de sac vaginal
fossafossa
fossa capitis femorisfossa del cap del fèmur
fossa cystidisfossa de la bufeta biliar, fossa cística
fossa hemiellipticarecés el•líptic del vestíbul, fosseta hemiel•líptica, fosseta semiovoide
fossa hemisphericarecés esfèric vestibular, fosseta hemisfèrica
fossa navicularis urethraefossa navicular de l'uretra
fossa of anthelixfossa triangular del pabelló de l'orella, fossa de l'anthèlix
fossa of gallbladderfossa de la bufeta biliar, fossa cística
fossa of gasserian ganglionimpressió trigeminada, impressió de Gasser
fossa of incusfossa de l'enclusa
fossa of lateral malleolusfossa del mal•lèol lateral
fossa of vestibule of vaginafossa del vestíbul de la vagina, fosseta navicular
fossula of cochlear windowfosseta de la finestra coclear
fossula of oval windowfosseta de la finestra vestibular
fourth ventriclequart ventricle
foveolafovèola
frenulumfre
frenulum clitoridisfre del clítoris
frenulum of cranial medullary velumfre del medul•lar posterior, fre del medul•lar cranial
frenulum of ileocecal valvefre de la vàlvula íleo-cecal
frenulum of lipfre del llavi
frenulum of medullary velumfre del medul•lar posterior, fre del medul•lar cranial
frenulum of preputtifre del prepuci
frenulum of pudendal labiafre dels llavis púdics, fre púdic
frenulum of tonguefre lingual
frenulum pudendifre dels llavis púdics, fre púdic
fringed bodyfimbria de l'hipocamp, cos franjat
frontal angle of parietal boneangle frontal del parietal
frontal arteryartèria supratroclear, artèria frontal medial
frontal bonefrontal, coronal
frontal crestcresta frontal
frontal incisureescotadura frontal
frontal lobelòbul frontal
frontal nervenervi frontal
frontal polepol frontal
frontal processapòfisi frontal
frontal sinussi frontal
frontal sulcussolc frontal
frontal suturesutura frontal
frontal veinvena frontal
frontoethmoidal suturesutura fronto-etmoïdal
frontolacrimal suturesutura fronto-lacrimal
frontomaxillary suturesutura fronto-maxil•lar
frontonasal suturesutura fronto-nasal
frontoparietal operculumopercle fronto-parietal
frontoparietal suturesutura coronal, sutura fronto-parietal
frontozygomatic suturesutura fronto-zigomàtica
fundic glandglàndula gàstrica, glàndula fúndica
fundiform ligament of penislligament fundiforme del penis
fundus of bladderfons de la bufeta
fundus of gallbladderfons de la vesícula biliar
fundus of internal acoustic meatusfons del meat auditiu intern
fundus of stomachfons de l'estómac
fundus of uterusfons de l'úter
fundus of vaginafòrnix vaginal, fons de sac vaginal
fungiform papillapapil•la fungiforme
fusiform musclemúscul fusiforme
galactophorus ductconducte galatòfor, conducte lactífer, conducte mamari
galea aponeuroticaaponeurosi epicranial, galea aponeuròtica
gallbladdervesícula biliar
gangliongangli
ganglion impargangli imparell
ganglion of autonomic plexusesgangli dels plexus autònoms
ganglion of sympathetic trunkgangli del tronc simpàtic
ganglionic canalconducte espiral del modíol, conducte gangliònic
ganglionic layerlàmina piramidal interna, capa ganglionar
ganglionic layer of retinaestrat ganglionar de la retina
Gartner's ductconducte longitudinal de l'epoòfor, conducte de Gartner
gastric antrumantre pilòric, antre gàstric
gastric areaàrea gàstrica
gastric arteryartèria gàstrica
gastric foldplec gàstric
gastric glandglàndula gàstrica, glàndula fúndica
gastric impression of liverimpressió gàstrica del fetge
gastric lymph nodegangli limfàtic gàstric
gastric notchescotadura angular de l'estómac, escotadura gàstrica
gastric plexusplexe gàstric
gastrocnemius musclemúscul gastrocnemi
gastrocolic ligamentlligament gastro-còlic
gastroduodenal arteryartèria gastro-duodenal
gastroepiploic lymph nodegangli limfàtic gastro-epiploic
gastro-omental veinvena gastro-epiploica
gastropancreatic foldplec gastro-pancreàtic
gastropepiploic arteryartèria gastro-epiploica
gastrophrenic ligamentlligament freno-gàstric
gastrosplenic ligamentlligament gastro-esplènic
gelatinous substancesubstància gelatinosa
gemellus musclemúscul bessó, múscul gemin
genial apophysysespina mentoniana, apòfisi geniana
genicular arteryartèria genicular
genicular veinvena del genoll
geniculate gangliongangli geniculat
genioglossus musclemúscul gènio-glos
geniohyoid musclemúscul gènio-hioïdal
genital corpusclecorpuscle genital
genital organòrgan genital
genitaliagenitals
genitofemoral nervenervi gènito-femoral, nervi gènito-crural
genitoinguinal ligamentlligament gènito-inguinal
genu of corpus callosumgenoll del cos callós
genu of facial nervegenoll del nervi facial
genu of internal capsulegenoll de la càpsula interna
germinative layer of epidermisestrat germinatiu de l'epidermis
Gimbernat's ligamentlligament lacunar, lligament de Gimbernat
gingivageniva
gingival papillapapil•la interdental, papil•la gingival
gingival sulcussolc gingival
ginglymusgínglim
girdlecintura
glabellaglabel•la
glandglàndula
gland of biliary mucosaglàndula de la mucosa biliar
glansgland
glasserian fissurefissura petro-timpànica, fissura de Glaser, fissura tímpano-escatosa
glenohumeral ligamentlligament gleno-humeral
glenoid cavitycavitat glenoide
glenoid fossa of temporal bonefossa mandibular, cavitat glenoide de l'os temporal
glenoid liprodet glenoïdal
globose nucleusnucli globós, nucli dentat accessori intern
globus pallidusglobus pàl•lid
glomerular arteriolearteriola recta
glomerular capsulecàpsula glomerular, càpsula de Bowman
glomerulus arteriosus cochleaeglomèrul coclear
glomiform glandglàndula glomiforme
glossepharyngeal nervenervi glosso-faringi
glossoepiglottic foldplec glosso-epiglòtic
glossopalatine archarc palato-glos, arc glosso-palati
glottisglotis
gluteal arteryartèria glútia
gluteal intermuscular bursabossa inetrmuscular de les natges
gluteal nervenervi gluti
gluteal sulcussolc gluti
gluteal tuberositytuberositat glútia
gluteal veinvena glútia
gnathiongnati, gnàtion
gonadgònada
gonial angleangle de la mandíbula, angle gonial
goniongoni, gònion
gracilis musclemúscul gràcil, múscul rexte intern de la cuixa
granular layer of epidermisestrat granulós de l'epidermis
gray columncolumna gris
great adductor musclemúscul adductor major de la cuixa
great auricular nervenervi auricular major
great cardiac veinvena cardíaca magna, vena cardíaca major
great cerabral veinvena cerebral magna
great cisterncisterna bulbo-cerebel•losa, cisterna magna
great foramenforat magne, forat occipital
great palatine canalconducte palatí major
great sacrosciatic foramenforat ciàtic major, forat sacro-ciàtic major
great saphenous veinvena safena major, vena safena interna
great toedit gros del peu
greater curvature of stomachcurvatura major de l'estòmac
greater incisure of isquiumescotadura ciàtica major
greater lipllavi major
greater palatine foramenforat palatí major, forat palatí posterior
greater pectoral musclemúscul pectoral major
greater petrosal nervenervi petrós major, nervi petrós superficial major
greater psoas musclemúscul psoes major
greater rhomboid musclemúscul romboide major
greater sciatic foramenforat ciàtic major, forat sacro-ciàtic major
greater sigmoid cavity of ulnaescotadura troclear del cúbit, cavitat sigmoide major del cúbit
greater tuberosity of humerustubercle major de l'húmer, tròquiter
greater vestibular glandglàndula vestibular major
greater zygomatic musclemúscul zigomàtic major
greatest gluteal musclemúscul gluti major
grey substancesubstància grisa, estrat gris
groinengonal
gubernaculum testisgovernall del testicle
Gudden's commissurecomissura supraòptica ventral, comissura de Gudden
guerin's valvevàlvula de Guerin, vàlvula de la fossa navicular
gulletesòfag
gustatory budcorpuscle gustatiu, botó gustatiu, calicle gustatiu
gustatory organòrgan del gust
gustatory poreporus gustatiu
gyruscircumvolució
gyrus cerebellumcircumvolució cerebel•losa
gyrus of insulacircumvolució de l'ínsula
gyrus rectuscircumvolució recta
habenulahabènula
habenular commissurecomissura habenular
habenular nucleusnucli habenular
haircabell
hair folliclefol•licle pilós
hair papillapapil•la capil•lar, papil•la pilosa
hair toothdent acústica, dent auditiva
hamate boneganxut, os unciforme
hand, hands
hard palatepaladar dur
Hasner's valveplec lacrimal, vàlvula de Hasner
haustrum of colonhaustre del còlon
headcap
head of astragaluscap de l'astràgal
head of caudate nucleuscap del nucli caudat
head of epididymiscap de l'epidídim
head of femurcap del fèmur
head of fibulacap del peroné
head of humeruscap de l'húmer
head of malleuscap del martell
head of mandiblecap de la mandíbula
head of pancreascap del pàncrees
head of phalanxcap de la falange
head of radiuscap del radi
head of ribcap de la costella
head of the stapescap estapedial
head of ulnacap del cúbit
heartcor
heeltaló
helicine arteryartèria helicina
helicotremahelicotrema
helixhèlix
hemiazygos veinvena hemiàziga
hemorrhoidal arteryartèria rectal, artèria hemorroïdal
hemorrhoidal nervenervi rectal, nervi hemorroïdal
Hensen's ductductus reuniens, conducte de Hensen
hepatic arteryartèria hepàtica comuna, artèria hepàtica
hepatic ductconducte hepàtic
hepatic ligamentlligament hepàtic
hepatic lobelòbul hepàtic
hepatic lobulelobel hepàtic
hepatic lymph nodegangli limfàtic hepàtic
hepatic plexusplexe hepàtic
hepatic portalporta hepàtica, hil hepàtic
hepatic segmentsegment hepàtic
hepatic veinvena hepàtica
hepatocolic ligamentlligament hèpato-còlic
hepatoduodenal ligamentlligament hèpato-duodenal
hepatogastric ligamentlligament hèpato-gàstric
hepatopancreatic ampullaampul•la hèpato-pancreàtica, ampul•la de Vater
hepatorenal ligamentlligament hèpato-renal
hepatorenal recessrecés hèpato-renal
hiatushiat, hiatus
hiatus canalis nervi petrosi majorishiat del conducte del nervi petrós major, hiat de Fal•lopi
hiatus esophageushiat esofàgic, forat esofàgic
hiatus fallopiihiat del conducte del nervi petrós major, hiat de Fal•lopi
hiatus tendinoushiat de l'adductor, hiat tendinós
hilumhil, hilum
hilum of caudal olivary nucleushili del nuclis olivaris caudals, hili dels nuclis olivaris inferiors
hilum of dentate nucleushili del nucli dentat
hilum of inferior olivary nucleushili del nuclis olivaris caudals, hili dels nuclis olivaris inferiors
hilus hepatisporta hepàtica, hil hepàtic
hilus of ovaryhili de l'ovari
hilus of the kidneyhili renal
hilus of the lunghili pulmonar
hipmaluc
hippocampal commissurecomissura del fòrnix, comissura de l'hipocamp
hippocampal gyruscircumvolució de l'hipocamp
hippocampushipocamp
hippocampus minorcalcar avis, hipocamp menor
horizontal fissure of cerebellumfissura horitzontal del cerebel, solc horitzontal del cerebel
horizontale plate of palatine bonelàmina horitzontal del palatí
horn of hyoidbanya de l'ioide
horn of spinal cordbanya de la medul•la espinal
horn of uterusbanya de l'úter
horny layerestrat corni
humeral circumflex arteryartèria circumflexa humeral
humeroradial articulationarticulació húmero-radial
humeroulnar articulationarticulació húmero-cubital
humerushúmer
Hunter's canalconducte adductor, conducte de Hunter
hyaloid arteryartèria hialoïdal
hyaloid bodycos vitri, cos hialoide
hyaloid canalconducte hialoide, conducte de Cloquet
hyaloid fossafossa hialoïdal
hyaloid membranemembrana hialoide, membrana vítria
hydatidhidàtide
hymenhimen
hymenal carunclecarúncula himenal
hyoglossal musclemúscul hio-glos
hyoidhioide
hypochondriumhipocondri
hypodermishipoderma
hypogastric arteryartèria ilíaca interna, artèria hipogàstrica
hypogastric gangliongangli hipogàstric, gangli pelvià
hypogastric nervenervi hipogàstric
hypogastric plexusplexe hipogàstric
hypogastric veinvena ilíaca interna, vena hipogàstrica
hypogastriumhipogastri
hypoglossal canalconducte de l'hipoglòs, forat condili anterior
hypoglossal nervenervi hipoglòs
hypoglossal trigonetrígon de l'hipoglòs, trígon del nervi hipoglòs
hyponychiumhiponiqui
hypopharynxhipofaringe, laringofaringe
hypophysal fossafossa hipofisària, fossa pituïtària
hypophysisglàndula pituïtària, hipòfisi
hypothalamic sulcussolc hipotalàmic
hypothalamushipotàlem
hypothenarhipotènar
ileal arteryartèria ileal
ileocecal fossarecés íleo-cecal, fosseta cecal
ileocecal openingorifici íleo-cecal
ileocecal recessrecés íleo-cecal, fosseta cecal
ileocecal valvevàlvula íleo-cecal
ileocolic arteryartèria íleo-còlica
ileocolic veinvena íleo-còlica
ileumili, ileum
iliac boneili, ilium
iliac circumflex arteryartèria circumflexa ilíaca
iliac crestcresta ilíaca
iliac fasciafàscia ilíaca
iliac fossafossa ilíaca
iliac musclemúscul ilíac
iliac plexusplexe ilíac
iliac spineespina ilíaca
iliac tuberositytuberositat ilíaca
iliocecal foldplec íleo-cecal, plec íleo-apendicular
iliococcygeal musclemúscul ílio-coccigi
iliocostal musclemúscle ílio-costal
iliofemoral ligamentlligament ílio-femoral
iliohypogastric nervenervi ílio-hipogàstric, nervi abdòmino-genital major
ilioinguinal nervenervi ílio-inguinal, nervi abdòmino-genital menor
iliolumbar arteryartèria ílio-lumbar
iliolumbar ligamentlligament ílio-lumbar
iliolumbar veinvena ílio-lumbar
iliopectineal eminenceeminència ílio-pectínia, eminència ílio-púbica
iliopsoas musclemúscul psoes ilíac
iliopubic eminenceeminència ílio-pectínia, eminència ílio-púbica
iliotibial tracttracte ílio-tibial
ilipectineal bursabossa ílio-pectínia
iliumili, ileum
impressionimpressió
impression of costoclavicular ligamentimpressió del lligament costo-clavicular
incisive boneos incisiu, os intermaxil•lar, os premaxil•lar
incisive ductconducte incisiu
incisive foramenforat incisiu
incisive fossa of maxillafossa mirtiforme, fossa incisiva del maxil•lar
incisive papillapapil•la incisiva
incisive suturesutura incisiva
incisor toothdent incisiva
incisura ligamenti teretisescotadura del lligament rodó
incisureescotadura, incisura
incisure of mandibleescotadura mandibular
incisure of tentorium of cerebellumescotadura de la tenda del cerebel
incisure os scapulaescotadura de l'escàpula, escotadura caracoïdal
incisure pancreatisescotadura pancreàtica
incudal foldplec de l'enclusa
incudomalleolar articulationarticulació incudo-mal•leal
incudostapedial articulationarticulació incudo-estapedial
incusenclusa
index fingerdit índex
indusium griseumindusium griseum, circumvolució supracallosa
inferior aperture of thoraxobertura toràcica inferior, circumferència inferior del tòrax
inferior cerebral veinvena cerebral inferior
inferior cervical gangliongangli cervical inferior
inferior colliculuscol•licle inferior, tubercle quadrigeminat inferior
inferior constrictor muscle of pharynxmúscul constrictor inferior de la faringe
inferior duodenal foldplec duodeno-mesocòlic, plec duodenal inferior
inferior epigastric veinvena epigàstrica inferior
inferior extensor retinaculum of footretinacle extensor inferior del peu
inferior ganglion of glossopharyngeal nervegangli inferior del glosso-faringi, gangli extracranial
inferior gluteal linelínia glútea inferior
inferior lipllavi inferior
inferior longitudinal muscle of tonguemúscul longitudinal superior de la llengua
inferior maxillamandíbula, maxil•lar inferior
inferior mesenteric veinvena mesentèrica inferior
inferior nasal conchacornet inferior, conca nasal inferior
inferior oblique muscle of eyeballmúscul oblic inferior de l'ull, múscul oblic menor de l'ull
inferior oblique muscle of headmúscul oblic inferior del cap, múscul oblic major del cap
inferior ophthalmic veinvena oftàlmica inferior
inferior orbital fissurefissura orbitària inferior, fenedura esfeno-maxil•lar
inferior parietal lobulelobel parietal inferior, circumvolució parietal inferior
inferior phrenic veinvena frènica inferior, vena diafragmàtica inferior
inferior rectal veinvena rectal inferior, vena hemorroïdal inferior
inferior tarsal musclemúscul tarsal inferior
inferior temporal linelínia temporal inferior
inferior vena cavavena cava inferior
inferior ventricular veinvena ventricular inferior
infraclavicular fossafossa infraclavicular, triangle clavículo-pectoral
infraglenoid tubercletubercle infraglenoide
infraglottic cavitycavitat infraglòtica
infrahyoid musclemúscul infrahioïdal
infraoccipital nervenervi suboccipital, nervi infraoccipital
infraorbital arteryartèria infraorbitària
infraorbital canalconducte infraorbitari
infraorbital foramenforat infraorbitari
infraorbital marginvora infraorbitària
infraorbital nervenervi infraorbitari
infraorbital sulcussolc infraorbitari, solc suborbitari
infraorbital suturesutura infraorbitària
infrapatellar synovial foldplec sinovial infrarotular
infrapiriform foramenforat infrapiriforme
infraspinous fossafossa infraespinosa
infraspinous musclemúscul infraespinós
infratemporal crestcresta infratemporal, cresta esfeno-temporal
infratemporal fossafossa infratemporal, fossa zigomàtica
infratrochlear nervenervi infratroclear, nervi nasal extern
infrpatellar fatty bodycos adipós infrapatel•lar
infundibular recessrecés infundibular
infundibulumcon arteriós, infundíbul
infundibulum of uterine tubeinfundíbul de la trompa uterina
inguinal falxfalç inguinal, falç aponeuròtica
inguinal fossafossa inguinal
inguinal ligamentlligament inguinal, arc crural
inguinal ringanell inguinal
inguinal trigonetrígon inguinal
inionini, inion
inner tablelàmina interna
innominate arteriatronc bràquio-cefàlic, artèria anònima, artèria innominada
insula of Reillòbul insular, ínsula de Reil
insular lobelòbul insular, ínsula de Reil
insular veinvena insular
interalveolar septumsepte interalveolar dental, septe alveolar
interarticular diskdisc articular, disc interarticular
interarytenoid incisureescotadura interaritenoïdal, glotis intercartilaginosa
interatrial septumsepte interatrial, septe interauricular
intercapital veinvena intercapital
intercarpal articulationarticulació intercarpiana
intercarpal ligamentlligament intercarpià
intercartilaginous glottisescotadura interaritenoïdal, glotis intercartilaginosa
intercavernous sinussi intercavernós
interchondral articulationarticulació intercondral
interclavicular incisureescotadura interclavicular, forqueta de l'estern
interclavicular ligamentlligament interclavicular
intercolumnar fiberfibra intercolumnar, fibra intercrural
intercondylar fossa of femurfossa intercondília del fèmur, escotadura intercondília
intercondylar linelínia intercondília
intercondylar tubercletubercle intercondili
intercostal arteryartèria intercostal
intercostal spaceespai intercostal
intercostobrachial nervenervi intercosto-braquial
intercrural fiberfibra intercolumnar, fibra intercrural
intercuneiform ligamentlligament intercuneal
interdental papillapapil•la interdental, papil•la gingival
interfascial spaceespai episcleral, espai de Tenon, espai interfascial
interfascicular fasciculusfascicle interfascicular, fascicle semilunar
interfoveolar ligamentlligament interfoveolar
interlobar artery of kidneyartèria interlobar del ronyó
interlobar vein of kidneyvena interlobular del ronyó
interlobular artery of liverartèria interlobel•lar hepàtica
interlobular vein of kidneyvena interlobel•lar del ronyó
interlobular vein of livervema interlobel•lar del fetge
intermaxillary suturesutura intermaxil•lar
intermediary nervenervi intermediari
intermediate gangliongangli intermedi
intermediate part of the adenohypophysyspart intermèdia de l'adenohipòfisi
intermediate sulcus of spinal cordsolc intermedi posterior de la medul•la espinal
intermesenteric plexusplexe intermesentèric
intermetacarpal articulationarticulació intermetacarpiana
intermetatarsal articulationarticulació intermetatarsiana
intermuscular septumsepte intermuscular
internal acoustic meatusconducte auditiu intern
internal arcuate fiberfibra arcuada interna
internal auditory arteryartèria laberíntica, artèria auditiva interna
internal auditory foramenforat auditiu intern
internal carotid arteryartèria caròtida interna
internal carotid venous plexusplexe venós carotidi intern
internal cerebral veinvena cerebral interna
internal earorella interna
internal genital organòrgan genital intern
internal granular layer of cerebral cortexlàmina granulosa interna del còrtex cerebral
internal iliac arteryartèria ilíaca interna, artèria hipogàstrica
internal iliac veinvena ilíaca interna, vena hipogàstrica
internal intercostal musclemúscul intercostal intern
internal jugular veinvena jugular interna
internal mammary veinvena toràcica interna, vena mamària interna
internal oblique muscle of abdomenmúscul oblic intern de l'abdomen, múscul oblic menor de l'abdomen
internal obturator musclemúscul obturador intern
internal obturator nervenervi de l'obturador intern
internal orifice of urethraorifici intern de la uretra
internal pudendal veinvena púdica interna
internal pyramidal layerlàmina piramidal interna, capa ganglionar
internal spermatic fasciafàscia espermàtica interna, túnica vaginal comuna
internal sphincter muscle of anusmúscul esfínter intern de l'anus
internal thoracic veinvena toràcica interna, vena mamària interna
internasal suturesutura internasal
interosseous ligamentmembrana interòssia, loigament interossi
interosseous marginvora interòssia
interosseous membranemembrana interòssia, loigament interossi
interosseous nervenervi interossi
interosseous spaceespai interossi
interosseous talocalcaneal ligamentlligament astràgalo-calcani interossi
interosseus arteryartèria interòssia
interparietal boneos interparietal
interparietal sulcussolc intraparietal, solc interparietal
interparietal suturesutura sagital, sutura interparietal
interpeduncular cisterncisterna interpeduncular, cisterna basal
interpeduncular nucleusnucli interpeduncular
interpeduncular spacefossa interpeduncular, espai interpeduncular
interphalangeal articulationarticulació interfalàngica
interpubic diskdisc interpúbic
interradicular septumsepte interradicular
intersigmoidal fossarecés intersigmoïdal
interspinal musclemúscul interespinós
interspinal planepla interespinal
interspinous ligamentlligament interespinós
interstitial nucleusnucli intersticial
interticial fluidlìquid intersticial
intertragic incisureescotadura intertragal, escotadura de la conca
intertransverse musclemúscul intertransversal
intertranverse ligamentlligament intertransversal
intertrochanteric crestcresta intertrocanteriana
intertrochanteric linelínia intertrocanteriana
intertubercular groovesolc intertubercular, corredora bicipital
intertubercular planepla intertubercular
interureteric foldplec interuretèric, vàlvula de l'urèter
intervenous tubercletubercle intervenós
interventricular foramenforat interventricular, forat de Monro
interventricular septumsepte interventricular
interventricular sulcussolc interventricular
intervertebral diskdisc intervertebral
intervertebral foramenforat intervertebral, forat de conjunció
intervertebral symphysissímfisi intervertebral
intervertebral veinvena intervertebral
intestinal glandglàndula intestinal
intestinal trunktronc intestinal
intestinal vellumvellositat intestinal
intestineintestí
intestinesintestins
intrajugular processapòfisi intrajugular
intraparietal sulcussolc intraparietal, solc interparietal
intratendinous bursa of olecranonbossa intertendinosa de l'olècran, bossa de Monro
intrenal capsulecàpsula interna
intumescentiaintumescència
intumescentia cervicalisintumescència cervical
intumescentia lumbalisintumescència lumbar
intumescentia tympanicagangli timpànic, intumescència timpànica
iridial foldplec iridià
iridocorneal angleangle irido-corneal
irisiris
irregular boneos irregular
ischiadic foramenforat ciàtic
ischial spaineespina ciàtica
ischial tuberositytuberositat isquiàtica
ischiocavernous musclemúscul ísquio-cavernós
ischiofemoral ligamentlligament ísquio-femoral
ischiorectal fasciafàscia pelvi-diafragmàtica inferior
ischiorectal fossafossa ísquio-rectal
ischiumisqui, isquium
isthmusistme
isthmus of auditory tubeistme de la trompa auditiva, istme de la trompa d'Eustaqui
isthmus of cartilage of auricleistme del cartílag auricular
isthmus of cingulate gyrusistme de la circumvolució del cíngol
isthmus of eustachian tubeistme de la trompa auditiva, istme de la trompa d'Eustaqui
isthmus of fallopian tubeistme de la trompa uterina, istme de la trompa de Fal•lopi
isthmus of faucesistme de la gola
isthmus of prostateistme de la pròstata
isthmus of thyroid glandistme de la glàndula tiroide
isthmus of uterine tubeistme de la trompa uterina, istme de la trompa de Fal•lopi
isthmus of uterusistme de l'úter
Jacobson's canalconducte timpànic, conducte de Jacobson
Jacobson's cartilagecartílag vòmero-nasal, cartílag de Jacobson
jejunal veinvena jejunal, vena intestinal
jejunumjejú, jejúnum
jointarticulació
jugular foramenforat jugular, forat lacerat posterior
jugular fossafossa jugular
jugular nervenervi jugular
jugular processapòfisi jugular
jugular trunktronc jugular
jugular tubercle of occipital bonetubercle jugular de l'occipital
jugulodigastric nodegangli júgulo-digàstric
jugulo-omohyoid nodegangli júgulo-omo-hioïdal
jugum sphenoidalejou esfenoïdal
kidneyronyó
kneegenoll
knee capròtula
Krause's corpusclecorpuscle bulbós, corpuscle de Krause
labial arteryartèria labial
labial glandglàndula labial
labial nervenervi labial
labial veinvena labial
labrumrodet
labyrinthlaberint
labyrinthine arteryartèria laberíntica, artèria auditiva interna
lacerate foramenforat lacerat
lacertus fibrosuslacertus fibrosus, aponeurosi bicipital
lacrimal apparatusaparell lacrimal
lacrimal arteryartèria lacrimal
lacrimal boneos lacrimal, unguis
lacrimal canalconducte lacrimal, canalicle lacrimal
lacrimal carunclecarúncula lacrimal, papil•la lacrimal
lacrimal crestcresta lacrimal
lacrimal ductconducte lacrimal, canalicle lacrimal
lacrimal foldplec lacrimal, vàlvula de Hasner
lacrimal fossafossa lacrimal
lacrimal glandglàndula lacrimal
lacrimal incisure of maxillaescotadura lacrimal del maxil•lar
lacrimal lakellac lacrimal, rivus lacrimalis
lacrimal marginvora lacrimal
lacrimal nervenervi lacrimal
lacrimal papillacarúncula lacrimal, papil•la lacrimal
lacrimal pointpunt lacrimal
lacrimal processapòfisi lacrimal
lacrimal sacsac lacrimal
lacrimal sulcus of lacrimal bonesolc lacrimal de l'os lacrimal
lacrimal sulcus of maxillasolc lacrimal del maxil•lar
lacrimal veinvena lacrimal
lacrimomaxillary suturesutura làcrimo-maxil•lar
lactiferous ductconducte galatòfor, conducte lactífer, conducte mamari
lactiferous sinussi lactçífer, si galactòfor
lacunallacuna
lacuna of musclesllacuna muscular
lacuna of vesselsllacuna vascular
lacunar ligamentlligament lacunar, lligament de Gimbernat
lagamentlligament
lambdalambda
lamboid marginvora lamboïdal
lamboid suturesutura lamboide
lamellar corpusclecorpuscle laminar, corpuscle de Pacini, corpuscle de Vater-Pacini
lamina affixalàmina afixa
lamina basilarismembrana basilar, làmina basilar
lamina cribosa scleraelàmina cribrosa de l'etmoide
lamina fuscalàmina supracoroïdal, làmina fosca
lamina modiolilàmina del modíol
lamina muscularis mucosaelàmina muscular de la mucosa
lamina of cricoid cartilagelàmina del catíleg cricoide
lamina of septum pellucidumlàmina del septe pel•lúcid
lamina of tectum of mesencephalonlàmina del sostre del mesencèfal, làmina quadrigeminada
lamina of vertebralàmina vertebral
lamina papyracealàmina orbitària de l'etmoide, làmina papiràcia
lamina quadrigeminalàmina del sostre del mesencèfal, làmina quadrigeminada
lamina spiralis ossealàmina espiral òssia
lamina tragilàmina del trague
lamina visceralis pericardiiepicardi, làmina visceral del pericardi
lanugolanugen
large intestineintestí gros
laryngeal arteryartèria laríngia
laryngeal cartilagecartílag de la laginge
laryngeal cavitycavitat laríngia
laryngeal glandglàndula laríngia
laryngeal nervenervi laringi
laryngeal prominenceprominència laríngia
laryngeal sacculesàcul laringi
laryngeal veinvena laríngia
laryngopharynxhipofaringe, laringofaringe
larynxlaringe
lateral aperture of fourth ventricleobertura lateral del quart venticle
lateral atlantoaxial articulationarticulació atlanto-axial lateral
lateral cerebral sulcussolc lateral del cervell, cissura de Silvi
lateral cricoarytenoid musclemúscul crico-aritenoïdal lateral
lateral cutaneous nerve of thighnervi cutani lateral de la cuixa, nervi fèmoro-cutani
lateral direct veinvena directa lateral
lateral epicondyle of humerusepicòndil lateral de l'húmer
lateral fossa of cerebrumfossa lateral del cervell, fossa de Silvi
lateral geniculate bodycos geniculat lateral
lateral lacunallacuna lateral
lateral lemniscuslemnisc lateral
lateral longitudinal stria of corpus callosumestria longitudinal lateral del cos callós
lateral malleolar retexarxa mal•leolar lateral
lateral palpebral rapherafe palpebral lateral
lateral process of malleusapòfisi lateral del martell, apòfisi curta del martell
lateral pterygoid musclemúscul pterigoïdal lateral
lateral recess of fourth ventriclerecés lateral del quart ventricle
lateral sacral veinvena sacra lateral
lateral ventricleventricle lateral
lax portio of the tympanic membranepart flàccida de la membrana del timpà
least gluteal musclemúscul gluti menor
left colic veinvena còlica esquerra
left gastric veinvena gàstrica esquerra
left lymphatic ductconducte toràcic, conducte limfàtic esquerra
left spermatic veinvena testicular esquerra, vena espermàtica esquerra
left testicular veinvena testicular esquerra, vena espermàtica esquerra
legcama
lemniscuslemnisc
lenticular nucleusnucli lenticular
lenticular papillapapil•la lenticular
lenticular processapòfisi lenticular
leptomeninxleptomeninge
lesser curvature of stomachcurvatura menor de l'estómac
lesser incisure of ischiumescotadura ciàtica menor
lesser lipllavi menor
lesser palatine canalconducte palatí menor, conducte palatí accessori
lesser palatine foramenforat palatí menor, forat palatí accessori
lesser pancreaspàncrees menor
lesser petrosal nervenervi petrós menor, nervi petrós superficial menor
lesser rhomboid musclemúscul romboide menor
lesser sciatic foramenforat ciàtic menor, forat sacro-ciàtic menor
lesser tuberosity of humerustubercle menor de l'húmer, troqui
lesser vestibular glandglàndula vestibular menor
lesser zygomatic musclemúscul zigomàtic menor
levator ani musclemúscul elevador de l'anus
levator musclemúscul elevador
levator muscle of angle of mouthmúscul elevador de l'angle de la boca, múscul caní
levator muscle of eyelidmúscul elevador de la parpella superior
levator muscle of prostatemúscul elevador de la pròstata
levator muscle of ribsmúscul elevador de les costelles
levator muscle of scapulamúscul elevador de l'escàpula, múscul angular de l'omòplat
levator muscle of thyroid glandmúscul elevador de la glàndula tiroide
levator muscle of upper lipmúscul elevador propi del llavi superior
levator muscle of upper lip and ala of nosemúscul elevador comú de l'ala del nas i del llavi superior
lienmelsa
lienal plexusplexe esplènic, plexe lienal
ligament of auditory ossicleslligament del ossets de l'orella
ligament of the head of the femurlligament del cap del fèmur, lligament rodó del fèmur
ligamentum arteriosumlligament arterial ligament
ligamentum deltoideumlligament deltoïdal, lligament medial
ligamentum teres hepatislligament rodó del fetge
limb of the internal capsulebraç de la càpsula interna
limbuslimbe
limbus fossae ovalislimbe de la fossa oval
limbus laminae spiralis osseaelimbe de la làmina espiral òssia
limbus palpebralelimbe palpebral
limen of insulalimen de l'ínsula
linea innominatalínia arcuada, línia innominada
lingual aponeurosisaponeurosi lingual
lingual arteryartèria lingual
lingual glandglàndula lingual
lingual gyruscircumvolució lingual
lingual nervenervi lingual
lingual papillapapil•la lingual
lingual septumsepte lingual
lingual tonsilamígdala lingual, amígdala accessòria
lingual veinvena lingual
linguinal canalconducte linguinal
lingulallengüeta, língula
lingula of lungllengüeta del pulmó
lingula of mandiblellengüeta mandibular, espina de Spix
lingula of sphenoidllengüeta de l'esfenoide
linguofacial trunktronc linguo-facial
lipllavi
lip of iliac crestllavi de la cresta ilíaca
lip of linea aspera of femurllavi de la línia aspra del fèmur
little fingerdit auricular, dit menut, dit petit, dic xic
little toedit petit del peu
liverfetge
lobar bronchusbronqui lobular
lobelòbul
lobe of cerebrumlòbul cerebral
lobe of thymuslòbul tímic
lobulelobel
lobule of auriclelòbul de l'orella
lobule of epididymislobel epididimàtic, con epididimàtic
lobule of mammary glandlobel mamari
lobule of pancreaslobel pancreàtic
lobule of testislobel testicular
lobule of thymislobel tímic
lobuletlobel
lobulettelobel
lobulus simplex cerebellilobel senzill del cerebel
locus ceruleuslocus ceruli, locus cineri
locus cinereuslocus ceruli, locus cineri
locus nigersubstància negra, locus negre
long abductor muscle of thumbmúscul abductor llarg del dit polze
long adductor musclemúscul adductor llarg, múscul adductor mitjà de la cuixa, primer adductor
long boneos llarg
long extendor muscle of toesmúscul extensor llarg dels dits del peu
long extensor muscle of thumbmúscul extensor llarg del dit polze
long flexor muscle of great toemúscul flexor llarg del dit gros del peu
long flexor muscle of thumbmúscul flexor llarg del dit polze
long flexor muscle of toesmúscul flexor llarg dels dits del peu
long muscle of headmúscul llarg del cap, múscul recte anterior major del cap
long muscle of neckmúscul llarg del coll
long palmar musclemúscul palmar llarg, múscul palmar menor
long peroneal musclemúscul peroneal llarg
long plantar ligamentlligament plantar llarg, lligament gran de la planta
long radial extensor muscle of wristmúscul extensor radial llarg del carp
long throracic nervenerve toràcic llarg
longissimus musclemúscul llarguíssim, múscul dorsal llarg
longitudinal canal of modiolusconducte longitudinal del modíol
longitudinal duct of epophoronconducte longitudinal de l'epoòfor, conducte de Gartner
longitudinal fiberfibra longitudinal
longitudinal fissure of cerebrumfissura longitudinal del cervell, cissura interhemisfèrica, fissura interhemisfèrica
longitudinal fold of duodenumplec duodenal longitudinal
longitudinal sinussi sagital, si longitudinal
Louis' angleangle de l'estern, angle de Louis, angle de Ludwig
lower extremityextremitat inferior, membre inferior
Ludwig's angleangle de l'estern, angle de Louis, angle de Ludwig
lumbar arteryartèria lumbar
lumbar nervenervi lumbar
lumbar plexusplexe lumbar
lumbar trigonetrígon lumbar
lumbar trunktronc lumbar
lumbar veinvena lumbar
lumbar vertebravèrtebra lumbar
lumbocostal ligamentlligament lumbo-costal
lumbodorsal fasciafàscia tòraco-lumbar, fàscia lumbar
lumbosacral articulationarticulació lumbo-sacra
lumbosacral trunktronc lumbo-sacre
lumbrical muscle of footmúscul lumbrical del peu
lumbrical muscle of handmúscul lumbrical de la mà
lungpulmó
lunulalúnula
Luschka's tonsilamígdala faríngea, adenoides, amígdala de Luschka
lymphlimfa
lymph node of arch of azygos veingangli de la crossa de la vena àziga
lymphatic capillarycapil•lar limfàtic
lymphatic ductconducte limfàtic
lymphatic folliclefol•licle limfàtic
lymphatic plexusplexe limfàtic
lymphatic systemsistema limfàtic
lymphatic valvevàlvula limfàtica
lymphatic vesselvas limfàtic
lyra Dividiscos del fòrnix, cos psal•loide, lira de David
maculamàcula
macula cribrosamàcula cribrosa
macula luteamàcula lútia
macula sacculimàcula del sàcul
macula utriculimàcula de l'utricle
major duodenal papillapapil•la duodenal major
major sublingual ductconducte sublingual major, conducte de Rivinus
male genital organòrgan genital masculí
mallear foldplec mal•lear
mallear prominenceprominència mal•leolar
mallear striaestria del martell
malleolar arteryartèria mal•leolar
malleolar sulcus of tibiasolc mal•leolar de la tíbia
malleolusmal•leol
malleusmartell
malpighian corpusclecorpuscle renal, corpuscle de Malpighi
mamillary bodycos mamil•lar, tubercle mamil•lar de l'hipotàlam
mamillary processapòfisi mamil•lar
mamillary tubercle of hypothalamuscos mamil•lar, tubercle mamil•lar de l'hipotàlam
mamillothalamic fasciculusfascicle mamil•lo-tegmentari
mammaglàndula mamària, mama, mamella
mamma masculinamamella masculina
mammary arteryartèria toràcica, artèria mamària
mammary glandglàndula mamària, mama, mamella
mammary gland lobelòbul glandular mamari
mammillary ductconducte galatòfor, conducte lactífer, conducte mamari
mammillary linelínia mamilar
mandiblemandíbula, maxil•lar inferior
mandibular canalconducte mandibular
mandibular fossafossa mandibular, cavitat glenoide de l'os temporal
mandibular nervenervi mandibular, nervi maxil•lar inferior
mandibular symphysissímfisi mentoniana, símfisi mandibular
manubriosternal symphysissímfisi manúbrio-esternal
manubrium of malleusmanubri del martell
manubrium of sternummanubri de l'estern
marrowmedul•la
masatoid processapòfisi mastoide
masseter musclemúscul masseter
masseteric arteryartèria massetèrica
masseteric fasciafàscia massetèrica
masseteric nervenervi masseteri
masseteric tuberositytuberositat masseterina
mastoid angle of parietal boneangle mastoïdal del parietal
mastoid antrumantre mastoïdal, antre timpànic, cavitat mastoïdal
mastoid canaliculuscanalicle mastoïdal
mastoid cavityantre mastoïdal, antre timpànic, cavitat mastoïdal
mastoid cellcel•la mastoïdal
mastoid emissary veinvena emissària mastoïdal
mastoid fontanellefontanel•la mastoïdal, fontanel•la posterolateral
mastoid foramenforat mastoïdal
mastoid incisureescotadura mastoïdal, ranura digàstrica
mastoid marginvora mastoïdal
maxillamaxil•lar, maxil•lar superior
maxillary arteryartèria maxil•lar
maxillary hiatushiat maxil•lar, orifici del si maxil•lar
maxillary nervenervi maxil•lar, nervi maxil•lar superior
maxillary processapòfisi maxil•lar
maxillary sinussi maxil•lar
maxillary veinvena maxil•lar
meatusmeat
Meckel's diverticlediverticle de Meckel
medial atlantoaxial articulationarticulació atlanto-axial mitjana
medial cutaneous nerve of armnervi cutani medial del braç
medial cutaneous nerve of forearmnervi cutani medial de l'avantbraç
medial eminence of rhomboid fossaeminència teres, eminència medial de la fossa romboide
medial epicondyle of humerusepicòndil medial de l'húmer, epitròclea
medial geniculate bodycos geniculat medial
medial lemniscuslemnisc medial, cinta de Reil
medial ligamentlligament deltoïdal, lligament medial
medial longitudinal fasciculusfascicle longitudinal medial
medial longitudinal stria of corpus callosumestria longitudinal medial del cos callós, estria de Lancisi
medial malleolar retexarxa mal•leolar medial
medial pterygoid musclemúscul pterigoïdal medial
median aperture of fourth ventricleobertura mediana del quart venticle
median cephalic veinvena mediana cefàlica
median nervenervi medià
median palatine suturesutura palatina mitjana
median sulcus of tonguesolc medià de la llengua
median vein of elbowvena mediana del colze
median vein of forearmvena mediana de l'avantbraç
mediastinal pleurapleura mediastínica
mediastinal veinvena mediastínica
mediastinummediastí
mediastinum testismediastí testicular
mediocarpal articulationarticulació mediocarpiana
medioclavicular linelínia medioclavicular
medula of kidneymedul•la renal
medula of thymusmedul•la del tim
medullamedul•la
medulla oblongatabulb raquidi, medul•la oblonga
medullary canalcanal vertebral, conducte raquidi, conducte vertebral
medullary cavitycavitat medul•lar
medullary conecon medul•lar, con terminal
medullary cordcordó de la medul•la espinal
medullary lamina of thalamuslàmina medul•lar del tàlem
medullary membraneendosti, membrana medul•lar
medullary segmentsegment medul•lar
medullary stria of fourth ventricleestria medul•lar del quart ventricle
medullary stria of thalamusestria medul•lar talàmica
meibomian glandglàndula tarsal
Meissner's corpusclecorpuscle tàctil, corpuscle de Meissner
membrana elastica laryngismembrana fibro-elàstica de la laringe, membrana elàstica de la laringe
membrana flaccidamembrana flàccida
membranaceous ampullaampul•la membranosa
membranemembrana
membranous cochleaconducte coclear, còclea membranosa
membranous labyrinthlaberint membranós
membranous lamina of auditoy tubelàmina membranosa del cartílag de la trompa auditiva
membrum inferiusextremitat inferior, membre inferior
membrum superiusextremitat superior, membre superior
meningeal arteryartèria meníngia
meningeal veinvena meníngia
meninxmeninge
meniscofemoral ligamentlligament menisco-femoral
meniscusmenisc
mental arteryartèria mentoniana
mental foramenforat mentonià
mental protuberanceprotuberància mentoniana
mental spineespina mentoniana, apòfisi geniana
mental tubercletubercle mentonià
meridianmeridià
Merkel's corpuscledisc tàctil, corpuscle de Merkel, disc de Merkel
Merkel's diskdisc tàctil, corpuscle de Merkel, disc de Merkel
mesencephalic veinvena del mesencèfal
mesencephalonmesencèfal
mesenteric arteryartèria mesentèrica
mesenteriolummesenteríol, mesoapèndix
mesenterymesenteri
mesoappendixmesenteríol, mesoapèndix
mesocolonmesocòlon
mesometriummesometri
mesonephric ductconducte mesonèfric, conducte de Wolff
mesorectummesorecte
mesosalpinxmasesàlpinx
mesosternumcos de l'estern, mesosterm
mesotendineummesotendó
mesovariummesovari
metacarpal boneos metacarpià
metacarpal ligamentlligament metacarpià
metacarpophalangeal articulationarticulació metacarpo-falàngica
metacarpusmetacarp
metaphysismetàfisi
metatarsal boneos metatarsià
metatarsal ligamentlligament metatarsià
metatarsophalangeal articulationarticulació metatarso-falàngica
metatarsusmetatars
metathalamusmetatàlem
metraúter, matriu
Meynert's commissurecomissura supraòptica dorsal, comissura de Meynert
middle cervical gangliongangli cervical mitjà
middle colic veinvena còlica mitjana
middle constrictor muscle of pharynxmúscul constrictor mitjà de la faringe
middle earorella mitjana
middle fingerdit del mig, dit del cor
middle gluteal musclemúscul gluti mitjà
middle nasal conchacornet mitjà, conca nasal mitjana
middle perineal fasciafàscia diafragmàtica urogenital, fàscia perineal mitjana
middle phalanxfalange mitjana, falangina
middle rectal veinvena rectal mitjana, vena hemorroïdal mitjana
middle sacral veinvena sacra mediana
middle scalene musclemúscul escalè mitjà
middle temporal veinvena temporal mitjana
milk toothdent decídua, dent caduca, dent de llet
minor duodenal papillapapil•la duodenal menor
minor sublingual ductconducte sublingual menor
mitral valvevàlvula aurículo-ventricular esquerra, vàlvula mitral
mixed nervenervi mixt
mobile part of nasal septumpart mòbil del septe nasal
modiolusmodíol, columel•la
molarqueixal
molar glandglàndula molar
molar toothdent molar
molecular layerlàmina molecular del cervell, làmina plexiforme
mons pubismont del pubis, mont de Venus
mons venerismont del pubis, mont de Venus
monticulusmonticle
Moro's bursabossa intertendinosa de l'olècran, bossa de Monro
motor decussationdecussació motora, decussació piramidal
motor nervenervi motor
motor nucleus of trigeminal nervenucli motor del nervi trigemin
motor regionregió motora
motor root of spinal nervearrel anterior del nervi espinal, arrel motora del nervi espinal, arrel ventral del nervi espinal
mouthboca, cavitat bucal, cavitat oral
mucosamucosa
mucosa coat of tympanic cavitycapa mucosa de la membrana timpànica
mucosal foldplec mucós
mucous coat of tympanic cavitymucosa de la cavitat timpànica
mucous glandglàndula mucosa
mucous tunictúnica mucosa, mucosa
multifidus musclemúscul multífid
multiform layerlàmina multiforme
multipennate musclemúscul multipenniforme
musclemúscul
muscle of larynxmúscul laringi
muscle of the abdomenmúscul abdominal
muscle of tonguemúscul lingual
muscle of tragusmúscul del trague
muscle of uvulamúscul de l'úvula, múscul palato-estafilí
muscular branchbranca muscular
muscular trochleatròclea muscular
musculo tubaric canalconducte músculo-tubari, conducte d'Eustaqui
musculocutaneous nervenervi músculo-cutani
musculocutaneous nerve of legnervi peroneal superficial, nervi músculo-cutani de la cama
musculophrenic arteryartèria músculo-frènica
musculophrenic veinvena músculo-frènica
musculospiral nervenervi radial, nervi musculoespiral
musculus bulboespongiosusmúscul bulbo-cavernós, múscul bulbo-esponjós
musculus corrugator superciliimúscul corrugador superciliar, múscul superciliar
musculus helicis majormúscul major de l'hèlix
musculus helicis minormúscul menor de l'hèlix
musculus latissimus dorsimúscul dorsal ample
musculus levator veli palatinimúscul elevador del vel del paladar, múscul peristafilí intern
musculus mentalismúscul mentonià, múscul borla del mentó
musculus quadratus lumborummúscul quadrat lumbar
musculus rectus abdominismúscul recte de l'abdomen
musculus rectus capitis anteriormúscul recte anterior del cap, múscul recte anterior menor del cap
musculus rectus capitis lateralismúscul recte lateral del cap
musculus rectus capitis posterior majormúscul recte posterior major del cap
musculus rectus capitis posterior minormúscul recte posterior menor del cap
musculus rectus femorismúscul recte femoral, múscul recte anterior de la cuixa
musculus rectus inferior oculimúscul recte inferior de l'ull
musculus rectus lateralis oculimúscul recte lateral de l'ull
musculus rectus medialis oculimúscul recte medial de l'ull
musculus rectus supeirior oculimúscul recte superior de l'ull
musculus serratus anteriormúscul serrat anterior, múscul serrat major
musculus serratus posterior inferiormúscul serrat posterior i inferior
musculus serratus posterior superiormúscul serrat posterior i superior
musculus sphincter ductus choledochimúscul esfínter del colèdoc
musculus spinalismúscul espinós
musculus spleniusmúscul espleni
musculus tensor veli palatinimúscul tensor del vel del paladar
musculus transversospinalismúscul transvers espinós
musculus triceps suralmúscul tríceps sural
musculus vastus intermediusmúscul vast intermedi, múscul crural
musculus vastus lateralismúscul vast lateral
musculus vastus medialismúscul vast medial
mylohyoid linelínia milo-hioïdal
mylohyoid musclemúscul milo-hioïdal
mylohyoid nervenervi milo-hioïdal
mylohyoid sulcussolc milo-hioïdal, canal milo-hioïdal
mylohyoide groovesolc milo-hioïdal, canal milo-hioïdal
myocardiummiocardi
myometriummiometri
myrtiform fossafossa mirtiforme, fossa incisiva del maxil•lar
nailungla
nail matrixmatriu unguial
napeclatell, nuca
narisnariu
nasal boneos nasal
nasal cartilagecartílag nasal
nasal cavityfossa nasal, cavitat nasal
nasal crestcresta nasal
nasal ductconducte naso-lacrimal, conducte nasal
nasal fossafossa nasal, cavitat nasal
nasal incisure of maxillaescotadura nasal del maxil•lar
nasal musclemúscul nasal
nasal nervenervi nasal, nervi naso-ciliar
nasal septumsepte nasal, envà nasal
nasal spineespina nasal
nasionnasi, nàsion
nasociliary nervenervi nasal, nervi naso-ciliar
nasofrontal veinvena naso-frontal
nasolacrimal ductconducte naso-lacrimal, conducte nasal
nasomaxillary suturesutura naso-maxil•lar
nasopalatine arteryartèria esfeno-palatina, artèria naso-palatina
nasopalatine nervenervi naso-palatí
nasopharyngeal meatusmeat naso-faringi
nasopharynxrinofaringe, nasofaringe
navicular fossafossa del vestíbul de la vagina, fosseta navicular
neckcoll
neck of femurcoll del fèmur
neck of gall bladdercoll de la vesícula biliar
neck of glans peniscoll del gland
neck of malleuscoll del martell
neck of mandiblecoll de la mandíbula
neck of radiuscoll del radi
neck of ribcoll de la costella
neck of taluscoll de l'astràgal
neck of urinary bladdercoll de la bufeta
neck of uteruscèrvix uterí, coll uterí
neocerebellumneocerebel
neocortexneocòrtex, neopal•li
nervenervi
nerve cellneurona, cèl•lula nerviosa
nerve fiberfibra nerviosa
nerve of external acoustic meatusnervi del conducte auditiu extern
nerve of pterygoid canalnervi del conducte pterigoïdal, nervi vidià
nerve of quadrate muscle of thighnervi del quadrat femoral
nerve of tensor tympaninervi del tensor del timpà
nerve of tensor veli palatininervi del tensor del vel del paladar
nervous plexusplexe nerviós
nervous systemsistema nerviós
nervus recurrensnervi recurrent
neurocraniumneurocrani
neuroepitheliumneuroepiteli
neurohipophysysneurohipòfisi
neuronneurona, cèl•lula nerviosa
nipple, nipplesmugró, papil•la mamària
nodenode, nòdul
nodulenode, nòdul
nodule of aortic valvenòdul de la valva semilunar
nodus lymphaticusgangli limfàtic, nòdul limfàtic
norma facialisnorma facial, norma frontal
norma frontalisnorma facial, norma frontal
norma lateralisnorma lateral
norma occipitalisnorma occipital
norma verticalisnorma vertical
nosenas
notchescotadura, incisura
nuchal fasciafàscia de la nuca
nuchal linelínia nucal
nucleusnucli
nucleus intercalatusnucli intercalar
nucleus nervi vestibularisnucli vestibular, nucli del nervi vestibular
nucleus of abducens nervenucli del nervi abducent, nucli del nervi motor ocular extern
nucleus of cerebellumnucli cerebel•lós
nucleus of cranial nervesnucli dels nervis cranials
nucleus of facial nervenucli del nervi facial
nucleus of geniculate bodynucli del cos geniculat
nucleus of hypoglossal nervenucli del nervi hipoglòs
nucleus of inferior colliculusnucli del col•licle inferior
nucleus of lateral lemniscusnucli del lemnisc lateral
nucleus of lensnucli del cristal•lí
nucleus of mammillary bodynucli del cos mamil•lar
nucleus of originnucli d'origen
nucleus of ponsnucli del pont, nucli pòntic
nucleus of roofnucli fastigi, nucli del sostre
nucleus of solitary tractnucli solitari, nucli del fascicle solitari
nucleus of thalamusnucli del tàlem
nucleus of trapezoid bodynucli del cos trapezoide
nucleus of trigeminal nervenucli del nervi trigemin
nucleus of trochlear nervenucli del nervi troclear, nucli del nervi patètic
nurtrient canalconducte nutrici
nutrient arteryartèria nutrícia
nutrient foramenforat nutrici
obexòbex
oblique arytenoid musclemúscul ariteoïdal oblic
oblique iberfibra obliqua
oblique linelínia obliqua
oblique muscle of auriclemúscul oblic de l'orella
oblique popliteal ligamentlligament popliti oblic
oblique sinus of pericardiumsi oblic del pericardi
oblique vein of left atriumvena oblíqua de l'aurícula esquerra
obturator arteryartèria obturadora
obturator canalconducte obturador
obturator crestcresta obturadora
obturator fasciafàscia obturatriu
obturator foramenforat obturat
obturator membranemembrana obturadora
obturator nervenervi obturador
obturator sulcus of pubissolc del forat obturat, solc subpúbic
obturator tubercletubercle obturador
obturator veinvena obturadora
occipital angle of parietal boneangle occipital del parietal
occipital arteryartèria occipital
occipital boneos occipital
occipital condylecòndil de l'occipital
occipital crestcresta occipital
occipital emissary veinvena emissària occipital
occipital foramenforat magne, forat occipital
occipital lobelòbul occipital
occipital nervenervi occipital
occipital polepol occipital
occipital protuberanceprotuberància occipital
occipital sinussi occipital
occipital veinvena occipital
occipitofrontal musclemúscul occípito-frontal
occipitomastoid suturesutura occípito-mastoïdal
occipitotemporal gyruscircumvolució témporo-occipital
occipitotemporal sulcussolc témporo-occipital
occiputoccípit
oculomotor nervenervi oculomotor, nervi motor ocular comú
oculomotor nucleusnucli oculomotor, nucli del nervi motor ocular comú
Oddi's sphincteresfínter del colèdoc, esfínter d'Oddi
odontoid processdent de l'axis, apòfisi odontoide
olecranonolècran, olècranon
olecranon fossafossa olecraniana
olfactory bulbbulb olfactori
olfactory glandglàndula olfactòria
olfactory gyruscircumvolució olfactòria
olfactory labyrinthlaberint etmoïdal, laberint olfactori
olfactory nervenervi olfactori
olfactory organòrgan de l'olfacte
olfactory regionregió olfactòria
olfactory striaestria olfactòria
olfactory sulcussolc olfactori
olfactory tracttracte olfactori, cinta olfactòria
olfactory trigonetrígon olfactori
olivary bodyoliva, cos olivari
olivary nucleusnucli olivari
oliveoliva, cos olivari
omental appendixapèndix epiploic, apèndix omental
omental foramenforat epiploic, forat omental
omental recessrecés omental
omental tubercletubercle epiploic
omentumepipló, epíploon, oment
omoclavicular triangletriangle omo-clavicular
omohyoid musclemúscul omo-hioïdal
omoplataescàpula, omòplat
omphalomesenteric ductconducte òmfalo-mesentèric, conducte umbilical, conducte viteli
onococcygeal ligamentlligament ano-coccigi
oocyteoòcit, ovòcit
opening of vermiform appendixorifici de l'apèndix vermiforme
operculumopercle
ophthalmic arteryartèria oftàlmica
ophthalmic gangliongangli ciliar, gangli oftàlmic
ophthalmic nervenervi oftàlmic
opisthionopisti, opístion
opposing muscle of little fingermúscul oponent del dit auricular
opposing muscle of thumbmúscul oponent del dit polze
optic axiseix òptic
optic canalconducte òptic, forat òptic
optic chiasmaquiasma òptic
optic foramenconducte òptic, forat òptic
optic nervenervi òptic
optic papillapapil•la òptica, papil•la del nervi òptic
optic part of retinapart òptica de la retina
optic radiationradiació òptica
optic recessrecés òptic
optic tracttracte òptic, cinta òptica
opticostriate regionregió òptico-estriada
ora serrataora serrata
oral cavityboca, cavitat bucal, cavitat oral
orbicular muscle of eyemúscul orbicular de les parpelles
orbicular muscle of mouthmúscul orbicular dels llavis
orbicular zonezona orbicular, lligament anular de Weber, zona de Weber
orbiculus ciliarisorbicle ciliar
orbitòrbita, conca de l'ull
orbital fasciafàscia orbitària
orbital gyruscircumvolució orbitària
orbital lamina of ethmoidal bonelàmina orbitària de l'etmoide, làmina papiràcia
orbital musclemúscul orbitari
orbital processapòfisi orbitària
orbital septumsepte orbitari
orbital sulcussolc orbitari
organòrgan
orificeorifici
orifice of aqueduct of vestibuleorifici de l'aqüeducte del vestíbul
orifice of maxillary sinushiat maxil•lar, orifici del si maxil•lar
orifice of urethraorifici uretral
orificium vaginaeorifici vaginal
oropharynxorofaringe
os sacrumos sacre, sacre
osseous ampullaampul•la òssia
osseum labyrinthlaberint ossi
ossification pointpunt d'ossificació
ostium venae cavae inferiorisorifici de la vena cava inferior
ostium venae cavae superiorisorifici de la vena cava superior
ostium venae pulmonarisorifici de la vena pulmonar
otoconiaotocònia, estatocònia
otolithic membranemembrana otolítica
outer tablelàmina externa
oval foramenforat oval
oval fossa of heartfossa oval del cor
oval fossa of thighhiat safè, fossa oval de la cuixa
oval windowfinestra vestibular, finestra oval
ovarian arteryartèria ovàrica
ovarian cumuluscúmul oòfor, cúmul ovàric, cúmul prolíger
ovarian fimbriafranja ovàrica
ovarian folliclefol•licle ovàric
ovarian fossafossa ovàrica
ovarian plexusplexe ovàric
ovarian veinvena ovàrica
ovaryovari
ovocyteoòcit, ovòcit
pachymeninxduramàter, paquimeninge
Pacini's corpusclecorpuscle laminar, corpuscle de Pacini, corpuscle de Vater-Pacini
palatepaladar
palatine aponeurosisaponeurosi palatina
palatine arteryartèria palatina
palatine boneos palatí
palatine crestcresta palatina
palatine glandglàndula palatina
palatine incisureescotadura esfeno-palatina, escotadura palatina
palatine nervenervi palatí
palatine processapòfisi palatina
palatine rapherafe palatina
palatine spineespina palatina
palatine sulcussolc palatí
palatine tonsilamígdala palatina
palatine uvulaúvula palatina
palatine veinvena palatina
palato-ethmoidal suturesutura palato-etmoïdal
palatoglossal archarc palato-glos, arc glosso-palati
palatoglossus musclemúscul glosso-palatí, múscul palato-glos
palatomaxillary suturesutura palato-maxil•lar
palatopharyngeal archarc palato-faringi, arc faringo-palati
palatopharyngeal musclemúscul palato-faringi, múscul faringo-estafilí
palatovaginal canalconducte palato-vaginal, conducte ptèrigo-palatí
paleocerebellumpaleocerebel
paleocortexpaleocòrtex, paleopal•li
paleopalliumpaleocòrtex, paleopal•li
palmpalma, palmell
palmar aponeurosisaponeurosi palmar
palmar archarc palmar
palmar digital veinvena digital palmar
palmar interosseous musclemúscul interossi palmar
palmar ligamentlligament palmar
palmar metacarpal arteryartèria metacarpiana palmar, artèria interòssia palmar
palmar metacarpiana palmarvena metacarpiana palmar
palmate foldplec palmat
palpebral archarc palpebral
palpebral arteryartèria palpebral
palpebral conjunctiveconjuntiva palpebral
palpebral fissurefenedura palpebral
palpebral ligamentlligament palpebral
palpebral veinvena palpebral
palpebronasal foldepicant, plec palpebro-nasal
pampiniform bodyepoòfor, cos pampaniforme, paraovari, paroòfor
pampiniform plexusplexe pampinniforme
pancreaspàncrees
pancreatic arteryartèria pancreàtica
pancreatic ductconducte poancreàtic, conducte de Wirsung
pancreatic plexusplexe pancreàtic
pancreatic veinvena pancreàtica
pancreaticoduodenal arteryartèria pancreato-duodenal
pancreaticoduodenal veinvena pancreato-duodenal
papillapapil•la
papilla mammaemugró, papil•la mamària
papilla nervi opticipapil•la òptica, papil•la del nervi òptic
papillary foramen of kidneyforat papil•lar del ronyó
papillary layerestrat papil•lar
papillary musclemúscul papil•lar
papillary processprocés papil•lar, tubercle papil•lar
papillary tubercleprocés papil•lar, tubercle papil•lar
para-aortic bodycos paraaòrtic
paracentral lobulelobel paracentral
paracolic recesssolc paracòlic, recés paracòlic
paracolic sulcussolc paracòlic, recés paracòlic
paradidymisparadídim
paraduodenal foldplec paraduodenal
paraduodenal fossarecés paraduodenal, fossa paraduodenal
paraduodenal recessrecés paraduodenal, fossa paraduodenal
paramedian lobulelobel paramedià
paramesonephric ductconducte paramesonèfric, conducte de Müller
parametriumparametri
paranasal sinussi paranasal, si facial
paraovariumepoòfor, cos pampaniforme, paraovari, paroòfor
paraterminal gyruscircumvolució paraterminal, cos paraterminal
parathyroidglàndula paratiroide, paratiroide
parathyroid glandglàndula paratiroide, paratiroide
paraumbilical veinvena paraumbilical
paraurethral ductconducte parauretral, conducte de Schüller
paraventricular nucleus of hypothalamusnucli paraventricular de l'hipotàlem
parenchymaparènquima
pariesparet
parietal arteryartèria parietal
parietal boneparietal
parietal emissary veinvena emissària parietal
parietal fascia of pelvisfàscia pelvi-parietal
parietal foramenforat parietal
parietal incisure of temporal boneescotadura parietal de l'os temporal
parietal layer of the serous pericardiumlàmina parietal del pericardi serós
parietal lobelòbul parietal
parietal marginvora parietal
parietal pleurapleura parietal
parietomastoid suturesutura parieto-mastoïdal
parietooccipiatl sulcussolc parieto-occipital
parolfactory area of Brocaàrea subcallosa, àrea paraolfactòria de Broca
parotidglàndula paròtida, paròtida
parotid ductconducte parotidi, conducte de Stenon, conducte de Stensen
parotid fasciafàscia parotídia
parotid glandglàndula paròtida, paròtida
parotid plexusplexe parotidi
parotid veinvena parótídia
parspart, porció
pars amorfapart amorfa
pars convoluta lobuli corticalis renispart convuluta del lòbul cortical renal
pars dorsalis pontispart dorsal del pont, calota de la protuberància
pars intralaminaris nervi opticipart intralaminar del nervi òptic
pars membranaceapart membranosa
pars pharyngeapart faríngia de la hipòfisi, hipòfisi faríngia
pars postlaminaris nervi opticipart postlaminar del nervi òptic
pars prelaminaris nervi opticipart prelaminar del nervi òptic
pars radiata lobuli corticalis venispart radiada del lòbul cortical del ronyó, piràmide de Ferrein
pars uterina tubae uterinaepart uterina de la trompa uterina
patellar ligamentlligament rotular
patellar retinaculumretinacle rotular, ala de la ròtula
pavilionpavelló
pavilion of the earpavelló de l'orella, orella
pecten of anal canalpecten anal
pecten ossis pubispecten del pubis, cresta pectínia, línia pectínia
pectineal crestpecten del pubis, cresta pectínia, línia pectínia
pectineal ligamentlligament pectini
pectineal linepecten del pubis, cresta pectínia, línia pectínia
pectineal musclemúscul pectini
pectoral fasciafàscia pectoral
pectoral girdlecintura escapular, cintura pectoral
pectoral nervenervi pectoral
pediclepedicle
pedicle of vertebral archpedicle de l'arc vertebral
pedunclepeduncle
peduncle of flocculuspedicle del flòcul, peduncle del flòcul
peduncle of thalamuspeduncle talàmic
peduncular veinvena peduncular
pellucid septumsepte pel•lúcid
pelvic diaphragmdiafragma pelvià
pelvic fasciafàscia pelviana, fàscia perineal profunda
pelvic girdlecintura pelviana
pelvic inclinationinclinació de la pelvis
pelvic nodegangli hipogàstric, gangli pelvià
pelvic straitestret de la pelvis
pelvispelvis
penicillus arteryartèria penicil•lada
penispenis
perforating arteryartèria perforant
perforating branchbranca perforant
perforating veinvena perforant
periarterial plexusplexe periarterial
pericardiac veinvena pericardíaca
pericardiacophrenicvena pericàrdio-frènica
pericardiacophrenic arteryartèria pericàrdio-frènica, artèria diafragmàtica superior
pericardial cavitycavitat pericàrdica
pericardiumpericardi
perichondriumpericondri
pericraniumpericrani
periferic nervous systemsistema nerviós perifèric
perilympahatic spaceespai perilimfàtic
perilymphperilimfa
perimetriumperimetri
perimysiumperimisi
perineal arteryartèria perineal
perineal flexure of rectumflexura perineal del recte
perineal nervenervi perineal
perineal rapherafe perineal
perineumperineu
perineuriumperineuri
periodontal membraneperiodonci, membrana periodòntica, periosti alveolar
periodontiumperiodonci, membrana periodòntica, periosti alveolar
periorbitaperiòrbita
periosteumperiosti
peripharyngeal spaceespai perifaringi, espai retrofaringi
peritenonperitenó
peritoneal cavitycavitat peritoneal
peritoneoperineal fasciafàscia peritoneo-perineal
peritoneumperitoneu
periventricular fiberfibra periventricular
permanent toothdent permanent
peroneperoné
peroneal arteryartèria peroneal, artèria fibular
peroneal retinaculumretinacle peroneal
peroneal trochleatròclea peroneal
peroneal veinvena peroneal
perpendicular lamina of ethmoid bonelàmina perpendicular de l'etmoide
perpendicular lamina of palatine bonelàmina perpendicular del palatí
perylimphatic ductconducte perilimfàtic, aqüeducte de la còclea
pes anserinuspota d'ànec
pes hippocampipeu de l'hipocamp, banya d'Amon
Petit's canalespai zonular, conducte de Petit
petro-occipital fissurefissura petro-occipital
petrosal fossulafosseta petrosa
petrosal sinussi petrós
petrosal veinvena petrosa
petrosquamous fissurefissura petro-escatosa
petrotympanic fissurefissura petro-timpànica, fissura de Glaser, fissura tímpano-escatosa
petrous foramenforat petrós
petrous part of temporal boneporció petrosa de l'os temporal, penyal
phalangettefalange distal, falangeta
phalanxfalange, falange proximal
pharingeal plexusplexe faringi
pharyngeal bursabossa faríngia
pharyngeal cavitycavitat faríngia
pharyngeal glandglàndula faríngia
pharyngeal hypophysispart faríngia de la hipòfisi, hipòfisi faríngia
pharyngeal orifice of auditory tubeorifici faringi de la trompa auditiva, pavelló de la trompa d'Eustaqui
pharyngeal recessrecés faringi
pharyngeal tonsilamígdala faríngea, adenoides, amígdala de Luschka
pharyngeal tubercletubercle faringi
pharyngeal veinvena faríngia
pharyngobasilar fasciafàscia faringo-basilar
pharyngopalatine archarc palato-faringi, arc faringo-palati
pharynxfaringe
phrenic arteryartèria frènica, artèria diafragmàtica
phrenic centercentre frènic, centre tendinós
phrenic gangliongangli frènic
phrenic lymph nodegangli limfàtic frènic
phrenic nervenervi frènic
phrenicocolic ligamentlligament freno-còlic
phrenicopleural fasciafàscia frènico-pleural
phrenicosplenic ligamentlligament freno-esplènic
pia materpiamàter
pia mater encephalipiamàter encefàlica
pia mater spinalispiamàter raquídia
pigmentary epitheliumepiteli pigmentari
pillarpilar
pillar of fornixpilar del fòrnix
pillar of soft palatepilar del vel del paladar
piluspèl
pineal bodycos pineal, epífisi, glàndula pineal
pineal glandcos pineal, epífisi, glàndula pineal
pineal recessrecés pineal
piriform apertureobertura piriforme, obertura anterior de les fosses nasals, obertura nasal
piriform fossarecés piriforme, fossa piriforme, si piriforme
piriform musclemúscul piriforme, múscul piramidal de la pelvis
piriform recessrecés piriforme, fossa piriforme, si piriforme
piriform sinusrecés piriforme, fossa piriforme, si piriforme
pisiform bonepisiforme
pisometacarpal ligamentlligament piso-metacarpià
pituitary fossafossa hipofisària, fossa pituïtària
pituitary glandglàndula pituïtària, hipòfisi
placentaplacenta
planta pedisplanta del peu
plantar aponeurosisaponeurosi plantar
plantar archarc plantar
plantar arteryartèria pplantar
plantar digital veinvena digital plantar
plantar interosseous musclemúscul interossi plantar
plantar ligamentlligament plantar
plantar ligament of tarsuslligament plantar del tars
plantar metatarsal arteryartèria metatarsiana plantar, artèria interòssia plantar
plantar metatarsal veinvena metatarsiana plantar
plantar musclemúscul plantar, múscul plantar prim
plantar nervenervi plantar
platysmamúscul platisma, múscul cutani del coll
pleurapleura
pleural cavitycavitat pleural
pleural recessrecés pleural, fons del sac pleural, si pleural
plexiform layerlàmina molecular del cervell, làmina plexiforme
plexusplexe
plexus haemorrhoidalisplexe venós rectal, plexe hemorroïdal, plexe rectal
plexus myentericusplexe mientèric
plexus sacralis anteriorplexe venós del sacre, plexe sacre anterior
plexus submucosusplexe submucós
plexus thyroideus imparplexe tiroïdal imparell, plexe venós tiroïdal inferior
plica chordae tympaniplec de la corda del timpà
plica nervi laryngeiplec del nervi laringi
plica vaginaeplec vaginal
plica venae cavae sinistraeplec de la vena cava esquerra
plural sinusrecés pleural, fons del sac pleural, si pleural
pneumatic boneos pneumàtic
pneumogastric nervenervi vague, nervi pneumo-gàstric
pointpunta
polepol
pontine nucleusnucli del pont, nucli pòntic
popiliteal arteryartèria poplítia
popliteal fossafossa poplítia
popliteal linelínia del soli, línia poplítia
popliteal musclemúscul popliti
popliteal veinvena poplítia
poreporus
portalporta
portal veinvena porta
portiópart, porció
portio vaginalis cervicisporció vaginal del coll uterí, morro de tenca
postcentral gyruscircumvolució postcentral, circumvolució parietal ascendent
postcentral sulcussolc postcentral, solc postrolàndic
posterior arch of atlasarc posterior de l'atles
posterior auricular musclemúscul auricular posterior
posterior chamber of eyecambra ocular posterior
posterior cricoarytenoid ligamentlligament crico-aritenoïdal posterior
posterior cricoarytenoid musclemúscul crico-aritenoïdal posterior
posterior cutaneous nerve of thighnervi cutani posterior de la cuixa, nervi ciàtic menor
posterior gluteal linelínia glútea posterior
posterior intercostal veinvena intercostal posterior
posterior lacerate foramenforat jugular, forat lacerat posterior
posterior limiting laminalàmina limitat posterior de la còrnia
posterior lipllavim posterior
posterior lobe of cerebellumlòbul cerebel•lós posterior, lòbul caudal del cerebel
posterior longitudinal fasciculusfascicle longitudinal posterior
posterior palatine foramenforat palatí major, forat palatí posterior
posterior perforated substancesubstància perforada posterior
posterior pole of lenspol posterior del cristal•lí
posterior process of talusapòfisi posterior de l'astràgal
posterior recess of tympanic membranerecés posterior de la membrana timpànica
posterior root of spinal nervearrel dorsal del nervi espinal, arrel posterior del nervi espinal, arrel sensitiva del nervi espinal
posterior scalene musclemúscul escalè posterior
posterior tibial musclemúscul tibial posterior
posterior tibial veinvena tibial posterior
posterior tubercle of atlastubercle posterior de l'atles
posterior vein of left ventriclevena posterior del ventricle esquerre
posterior vein of septum pellucidumvena posterior del septe pel•lúcid
posterolateral fissure of cerebellumfissura posterolateral del cerebel
posterolateral fontanellefontanel•la mastoïdal, fontanel•la posterolateral
postganglionic fiberfibra postganglionar
precentral gyruscircumvolució precentral, circumvolució frontal ascendent
precentral sulcussolc precentral, solc prerolàndic
precentral vein of cerebellumvena precentral del cerebel
precordial regionregió precordial
precuneusprecúneus, lòbul quadrat de l'hemisferi cerebral, lòbul quadrilàter
prefrontal veinvena prefrontal
preganglionic fiberfibra preganglionar
premaxillary boneos incisiu, os intermaxil•lar, os premaxil•lar
premolar toothdent premolar
preoccipital incisureescotadura preoccipital
preoptic areaàrea preòptica
prepuce of clitorisprepuci del clítoris
prepuce of penisprepuci del penis
preputial glandglàndula prepucial
prepyloric veinvena prepilòrica
prerolandic sulcussolc precentral, solc prerolàndic
prevesical spaceespai retropúbic, espai de Retzius, espai prevesical
primary bronchusbronqui principal
primary fissure of cerebellumfissura primària del cerebel
principal artery of thumbartèria principal del dit polze
procerus musclemúscul procerus, múscul piramidal del nas
processapòfisi
prominenceprominència
prominence of facial canalprominència del conducte facial
prominence of lateral semicircular canalprominència del conducte semicircular lateral
prominent vertebravèrtebra prominent
prominentia spiralisprominència espiral
promontorypromontori
proper digital arteryartèria digital pròpia, artèria digital col•lateral
proper digital plantar nervenervi digital plantar propi
proper hepatic arteryartèria hepàtica pròpia
proper mucous membranelàmina pròpia de la mucosa
proper palmar digital nervenervi digital palmar propi
proper substance of corneasubstància pròpia de la còrnia
proper substance of sclerasubstància pròpia de l'escleròtica
prosencephalonprosencèfal
prostatepròstata
prostatic ductconducte prostàtic, canalicle prostàtic
prostatic plexusplexe prostàtic
prostatic sinussi prostàtic
prostatic utricleutricle prostàtic, vesícula prostàtica
prostatic venous plexusplexe venós prostàtic
protuberancepont, protuberància
proximal phalanxfalange, falange proximal
psoaspsoes
pterygoid canalconducte pterigoïdal, conducte vidià
pterygoid fissurefissura pterigoïdal, escotadura pterigoïdal
pterygoid fossafossa pterigoïdal
pterygoid nervenervi pterigoïdal
pterygoid notchfissura pterigoïdal, escotadura pterigoïdal
pterygoid plexusplexe pterigoïdal
pterygoid processapòfisi pterigoide
pterygoid tuberosity of mandibletuberositat pterigoïdal de la mandíbula
pterygomandibular rapherafe ptèrigo-mandibular
pterygomaxillary fossafossa ptèrigo-palatina, fossa ptèrigo-maxil•lar
pterygomsxillary fissurefissura ptèrigo-maxil•lar
pterygopalatine canalconducte palato-vaginal, conducte ptèrigo-palatí
pterygopalatine fossafossa ptèrigo-palatina, fossa ptèrigo-maxil•lar
pterygospinal ligamentlligament ptèrigo-espinós
pterygospinous processapòfisi ptèrigo-espinosa, apòfisi de Civinini, procés ptèrigo-espinós
pubic archarc púbic
pubic branchbranca del pubis
pubic ligamentlligament púbic
pubic symphysissímfisi púbica
pubic tubercle of pubic bonetubercle del pubis, espina del pubis
pubispubis
pubococcygeal musclemúscul pubo-coccigi
pubofemoral ligamentlligament pubo-femoral
puboprostatic musclemúscul pubo-prostàtic
puborectal musclemúscul pubo-rectal
pubovesical ligamentlligament pubo-vesical
pubovesical musclemúscul pubo-vesical
pudendal arteryartèria pudenda
pudendal canalconducte púdic, conducte d'Alcock
pudendal fissurefenedufra vulvar
pudendal nervenervi púdic
pulmonary alveolusalvèol pulmonar
pulmonary arteryartèria pulmonar
pulmonary ligamentlligament pulmonar
pulmonary lobelòbul pulmonar
pulmonary pleurapleura pulmonar, pleura visceral
pulmonary plexusplexe pulmonar
pulmonary sulcussolc pulmonar
pulmonary trunktronc pulmonar
pulmonary veinvena pulmonar
pulp canalconducte radicular, conducte pulpar
pulp cavitycavitat pulpar
pulpy nucleusnucli polpós
pulvinarpulvinar
pupilpupil•la
pupillary marginvora pupil•lar
pupillary membranemembrana pupil•lar
putamenputamen
pyloric antrumantre pilòric, antre gàstric
pyloric glandglàndula pilòrica
pyloric openingorifici del pílor
pyloruspílor
pyramid of Malpighipiràmide renal, piràmide de Malpighi
pyramid of medulla oblongatapiràmide del bulb raquidi
pyramid of tympanumeminència piramidal, piràmide del timpà
pyramid of vermispiràmide del vermis
pyramid of vestibulepiràmide del vestíbul
pyramidal boneos piramidal, os triquetre
pyramidal decussationdecussació motora, decussació piramidal
pyramidal eminenceeminència piramidal, piràmide del timpà
pyramidal fasciculusfascicle piramidal
pyramidal lobe of thyroid glandlòbul piramidal de la glàndula tiroide
pyramidal muscle of auriclemúscul piramidal de l'orella
pyramidal process of palatine boneapòfisi piramidal de l'os palatí
quadrangualr lobule of cerebellumlobel quadrangular del cerebel
quadrangular membranemembrana quadrangular
quadrate lobe of cerebral hemisphereprecúneus, lòbul quadrat de l'hemisferi cerebral, lòbul quadrilàter
quadrate muscle of solemúscul accessori del múscul flexor llarg dels dits del peu, múscul quadrat plantar
quadrate muscle of thighmúscul quadrat femoral
quadrate pronator musclemúscul pronador quadrat
quadriceps muscle of thighmúscul quadriceps femoral
rachiscolumna vertebral, raquis
radial arteryartèria radial
radial artery of index fingerartèria radial del dit índex
radial fiberfibra radial
radial fossafosseta radial
radial groovecanal radial, canal de torsió, solc radial
radial incisura of ulnaescotadura radial del cúbit, cavitat sigmoide menor del cúbit
radial nervenervi radial, nervi musculoespiral
radial sulcuscanal radial, canal de torsió, solc radial
radial tuberositytuberositat del radi, tuberositat bicipital
radial veinvena radial
radiation of corpus callosumradiació del cos callós
radicular pulppolpa radicular
radiocarpal articulationarticulació ràdio-carpiana
radioulnar articulationarticulació radio-cubital
radioulnar syndesmosissindesmosi ràdio-cubital
radiusradi
radius of lensradi del cristal•lí
ramusbranca
ramus anastomoticusbranca anastomòtica
ramus interfunicularisbranca interfunicular
ramus of mandiblebranca mandibular
ranine arteryartèria lingual profunda, artèria ranina
rapherafe
raphe of medulla oblongatarafe del bulb raquidi
raphe of pharynxrafe faríngia
raphe of ponsrafe pòntica
raphe penisrafe del penis
rapheal nucleusnucli de la rafe
recessrecés
recessus lienalisrecés esplènic, recés lienal
rectal ampullaampul•la rectal
rectal arteryartèria rectal, artèria hemorroïdal
rectal nervenervi rectal, nervi hemorroïdal
rectal plexusplexe venós rectal, plexe hemorroïdal, plexe rectal
rectal venous plexusplexe venós rectal, plexe hemorroïdal, plexe rectal
rectococcygeus musclemúscul recto-coccigi
rectourethral musclemúscul recto-uretral
rectouterine excavationexcavació recto-uterina, espai de Douglas
rectouterine foldplec recto-uterí
rectouterine musclemúscul recto-uterí
rectovaginal septumsepte recto-vaginal
rectovesical fasciafàscia pelvi-diafragmàtica superior, fàscia recto-vesical
rectovesical musclemúscul recto-vesical
rectovesical septumsepte recto-vesical
rectumrecte
recurrent arteryartèria recurrent
red bone marrowmedul•la roja dels ossos
red nucleusnucli roig, nucli vermell
regio pudendalisregió púdica
regionregió
renal arteryartèria renal
renal calixcalze renal
renal columncolumna renal, columna de Bertin
renal corpusclecorpuscle renal, corpuscle de Malpighi
renal fasciafàscia renal
renal glomerulusglomèrul renal
renal lobelòbul renal, lòbul cortical renal
renal papillapapil•la renal
renal pelvispelvis renal
renal plexusplexe renal
renal pyramidpiràmide renal, piràmide de Malpighi
renal segmentsegment renal
renal sinussi renal
renal tubuletúbul renal, conducte de Bellini
renal veinvena renal
respiratory apparatusaparell respiratori, sistema respiratori
respiratory systemaparell respiratori, sistema respiratori
retexarxa
rete arteriosumxarxa arterial
rete of Hallerxarxa testicular, xarxa de Haller
rete of patellaxarxa rotular
rete testisxarxa testicular, xarxa de Haller
reticular formationformació reticular, substància reticular
reticular layerestrat reticular
reticular membranemembrana reticular
reticular nucleus of thalamusnucli reticular del tàlem
reticular substanceformació reticular, substància reticular
retinaretina
retinaculumretinacle
retinaculum cutisretinacli cutani
retinaculum unguisretinacle unguial
retinal rodbastonet de la retina
retrocecal fossarecés retrocecal, fosseta retrocecal
retrocecal recessrecés retrocecal, fosseta retrocecal
retroduodenal arteryartèria retroduodenal
retroduodenal fossarecés retroduodenal, fossa retroduodenal
retroduodenal recessrecés retroduodenal, fossa retroduodenal
retromandibular veinvena retromandibular
retroperitoneal spaceespai retroperitoneal
retropharyngeal spaceespai perifaringi, espai retrofaringi
retropubic spaceespai retropúbic, espai de Retzius, espai prevesical
Retzius spaceespai retropúbic, espai de Retzius, espai prevesical
rhinal sulcussolc rínic
rhinencephalonrinencèfal
rhinopharynxrinofaringe, nasofaringe
rhombencephalonromboencèfal
rhomboid fossafossa romboide
ribcostella
ridgecresta
right colic veinvena còlica dreta
right gastric veinvena gàstrica dreta
right lymphatic ductconducte limfàtic dret
right spermatic veinvena testicular dreta, vena espermàtica dreta
ringanell
ring fingerdit anular, dit de l'anell
ring of irisanell de l'iris
risorius musclemúscul risori
Rivinus' incisureescotadura timpànica, escotadura de Rivinus
rivus lacrimalisllac lacrimal, rivus lacrimalis
rod cellbastonet de la retina
rootarrel
root canalconducte radicular, conducte pulpar
root of hairarrel del pèl
root of nailarrel de l'ungla
root of tootharrel de la dent
rostral medullary vellumvel medul•lar cranial, vel medul•lar superior
rostrum of corpus callosumrostre del cos callós, bec del cos callós
rotator musclemúscul rotatori
rough linelínia aspra
round ligament of femurlligament del cap del fèmur, lligament rodó del fèmur
round ligament of uteruslligament rodó de l'úter
round pronator musclemuscul pronador rodó
round windowfinestra coclear, finestra rodona
sacsac
sacciform recessrecés sacciforme
saccular nervenervi sacular
sacculussàcul
sacral arteryartèria sacra
sacral canalconducte sacre
sacral crestcresta sacra
sacral flexure of rectumflexura sacra del recte
sacral foramenforat sacre
sacral hiatushiat del sacre
sacral hornbanya del sacre
sacral nervenervi sacre
sacral plexusplexe sacre
sacral segmentsegment sacre
sacral tuberositytuberositat sacra
sacral venous plexusplexe venós del sacre, plexe sacre anterior
sacral vertebravèrtebra sacra
sacrococcygeal articulationarticulació sacro-coccígia, sindrocosi sacro-coccígia
sacrococcygeal ligamentlligament sacro-coccigi
sacrococcygeal syncondrosisarticulació sacro-coccígia, sindrocosi sacro-coccígia
sacroiliac articulationarticulació sacro-ilíaca
sacroiliac ligamentlligament sacro-ilíac
sacrospinal ligamentlligament sacro-espinós, lligament sacro-ciàtic menor
sacrospinal musclemúscul erector de la columna, múscul sacro-espinal
sacrotuberal ligamentlligament sacro-tuberós, lligament sacro-ciàtic major
sacrumos sacre, sacre
sagittal sinussi sagital, si longitudinal
sagittal suturesutura sagital, sutura interparietal
salivary glandglàndula salivar
salivatory nucleusnucli salival
salpingopalatine foldplec salpingo-palatí
salpingopharyngeal foldplec salpingo-faringi
salpingopharyngeal musclemúscul salpingo-faringi
Santorini's cartilagecartílag corniculat, cartítag de Santorini
saphenous hiatushiat safè, fossa oval de la cuixa
saphenous nervenervi safè
sartorius musclemúscul sartori
scaphoid boneescafoide
scaphoid fossafossa escafoide
scapulaescàpula, omòplat
scapular linelínia escapular
schindylesisesquindilesi
Schüller's ductconducte parauretral, conducte de Schüller
sciatic nervenervi ciàtic, nervi ciàtic major
scleraescleròtica, esclera
scleral sulcussolc escleral, fenedura corneal, fissura corneal
scleral veinvena escleral
sclercorneal sulcussolc escleral, fenedura corneal, fissura corneal
scleroticescleròtica, esclera
scrotal nervenervi escrotal
scrotal rapherafe escrotal
scrotal septumsepte escrotal
scrotal veinvena escrotal
scrotumescrot
sebaceous glandglàndula sebàcia
secondary spiral laminalàmina espiral secundària
secondary tympanic membranemembrana timpànica secundària
segmental bronchusbronqui segmentari
sella turcicasella turca
sellar jointarticulació sellar
semicircular ductconducte semicircular
semicircular linelínia semicircular, línia de Douglas
semilunarsemilunar
semilunar boneos semilunar
semilunar fasciculusfascicle interfascicular, fascicle semilunar
semilunar foldplec semilunar
semilunar fold of colonplec semilunar còlic
semilunar fold of conjunctivaplec semilunar de la conjuntiva
semilunar gangliongangli trigeminal, gangli semilunar
semilunar hiatushiat semilunar
semilunar linelínia semilunar
semilunar lobulelobel semilunar
semilunar sulcussolc semilunar
semimembranous musclemúscul semimembranós
seminal colliculuscol•licle seminal, verumontà
seminal vesiclevesícula seminal
seminiferous tubuletúbul seminífer
semispinal musclemúscul semiespinós
semitendinous musclemúscul semitendinós
sempumsepte
sense organsòrgans dels sentits
sensory gangliongangli espinal, gangli sensorial, gangli raquidi
sensory nervenervi sensitiu, nervi sensorial
sensory regionregió sensorial
sensory root of spinal nervearrel dorsal del nervi espinal, arrel posterior del nervi espinal, arrel sensitiva del nervi espinal
septal cartilage of nosecartílag del septe nasal
septum corporum cavernosorum clitoridissepte dels cossos cavernosos del clítoris
septum cruralsepte femoral, septe crural
septum of frontal sinusessepte dels sins frontals
septum of glans penissepte del gland penià
septum of musculotubal cnalsepte del conducte músculo-tubàric
septum of sphenoidal sinusessepte dels sins esfenoïdals, septe esfenoïdal
septum of testissepte testicular
septum pectiniformesepte penià, septe pectiniforme
septum penissepte penià, septe pectiniforme
seromucous glandglàndula sero-mucosa
serosatúnica serosa, membrana serosa, serosa
serous glandglàndula serosa
serous membranetúnica serosa, membrana serosa, serosa
serous pericardiumpericardi serós
serous tunictúnica serosa, membrana serosa, serosa
serrated suturesutura dentada
sesamoid boneos sesamoide
sesamoid cartilage of larynxcartílag sesamoide la laringe
sessile hydatidapèndix del testicle, hidàtide sèssil
sheathbeina
sheath of eyeballbeina del globus ocular, càpsula de Tenon
sheath of optic nervebeina del nervi òptic
sheath of rectus abdominis musclebeina del recte de l'abdomen
sheath of styloid processbeina de l'apòfisi estiloide
shincanyella
short abductor muscle of thumbmúscul abductor curt del dit polze
short boneos curt
short extensor muscle of great toemúscul extensor curt del dit gros del peu
short extensor muscle of thumbmúscul extensor curt del dit polze
short extensor muscle of toesmúscul extensor curt dels dits del peu
short flexor muscle of great toemúscul flexor curt del dit gros del peu
short flexor muscle of little fingermúscul flexor curt del dit auricular
short flexor muscle of little toemúscul flexor curt del dit petit del peu
short flexor muscle of thumbmúscul flexor curt del dit polze
short flexor muscle of toesmúscul flexor curt dels dits del peu
short gastric veinvena gàstrica curta
short palmar musclemúscul palmar curt, múscul palmar cutani
short peroneal musclemúscul peroneal curt
short radial extensor muscle of wristmúscul extensor radial curt del carp, múscul segon radial extern
shoulderespatlla, muscle
shoulder girdlecintura escapular, cintura pectoral
sigmoid arteryartèria sigmoïdal
sigmoid cavity of radiusescotadura cubital del radi, cavitat sigmoide del radi
sigmoid cavity of ulnaescotadura radial del cúbit, cavitat sigmoide menor del cúbit
sigmoid coloncòlon sigmoide
sigmoid sinussi sigmoide
sigmoid sulcussolc sigmoide
sigmoid veinvena sigmoïdal
simple articulationarticulació simple
sinoatrial nodenòdul sinoatrial, nòdul sinoauricular
sinussi
sinus lienissi esplènic, si lienal
sinus of dura matersi de la duramàter
sinus of epididymissi epididimari
sinus of pulmonary trunksi del tronc pulmonar
sinus of vena cavasi de la vena cava
sinus rectussi recte
sinus venosus scleraesi venós de l'escleròtica
sinusoidal vesselvas sinusoïdal
skeletal musclemúscul esquelètic
skeletonesquelet
skinpell
skullcrani
slopedeclivi
small intestineintestí prim
small sacrosciatic foramenforat ciàtic menor, forat sacro-ciàtic menor
small saphenous veinvena safena menor, vena safena externa
smaller pectoral musclemúscle pectoral menor
smaller psoas musclemúscul psoes menor
smallest cardiac veinvena cardíaca mínima, vena cardíaca menor
smallest scalenemúscul escalè mínim
soft palatevel del paladar, paladar tou
solar plexusplexe celíac, plexe solar
soleus musclemúscul soli
solitary lymphatic folliclefol•licle limfàtic solitari
solitary nucleusnucli solitari, nucli del fascicle solitari
space of iridocorneal angleespai de l'angle irido-corneal, espai de Fontana
spermatic arteryartèria testicular, artèria espermàtica
spermatic cordcordó espermàtic
sphenoethmoidal recessrecés esfeno-etmoïdal
sphenoethmoidal suturesutura esfeno-etmoïdal
sphenofrontal suturesutura esfeno-frontal
sphenoid boneesfenoide
sphenoid processapòfisi esfenoïdal
sphenoidal angle of parietal boneangle esfeoïdal del parietal
sphenoidal conchacornet esfenoïdal, conca esfenoïdal
sphenoidal crestcresta esfeoïdal
sphenoidal fissurefissura orbitària superior, fenedura esfenoïdal
sphenoidal fontanellefontanel•la anterolateral, fontanel•la esfenoïdal
sphenoidal marginvora esfenoïdal
sphenoidal rostrumbec de l'esfenoide
sphenoidal sinussi esfenoïdal
sphenomandibular ligamentlligament esfeno-mandibular
sphenomaxillary fissurefissura orbitària inferior, fenedura esfeno-maxil•lar
sphenomaxillary suturesutura esfeno-maxil•lar
sphenopalatine arteryartèria esfeno-palatina, artèria naso-palatina
sphenopalatine foramenforat esfeno-palatí
sphenopalatine incisureescotadura esfeno-palatina, escotadura palatina
sphenoparietal sinussi esfeno-parietal
sphenoparietal suturesutura esfeno-parietal
sphenopetrosal fissurefissura esfeno-petrosa
sphenozygomatic suturesutura esfeno-zigomàtica
spherical recess of vestibulerecés esfèric vestibular, fosseta hemisfèrica
spheroidal articulationarticulació esferoïdal
sphincteresfínter, múscul esfínter
sphincter muscleesfínter, múscul esfínter
sphincter muscle of hepatopancreatic ampullamúscul esfínter de l'ampul•la hèpato-pancreàtica, múscul esfínter d'Oddi
sphincter muscle of pupilmúscul esfínter de la pupil•la
sphincter muscle of pylorusmúscul esfínter del pílor
sphincter muscle of urethramúscul esfínter de la uretra
spidural spaceespai epidural, cavitat epidural
spinal arteryartèria espinal
spinal cordmedul•la espinal
spinal gangliongangli espinal, gangli sensorial, gangli raquidi
spinal lemniscuslemnisc espinal
spinal medullamedul•la espinal
spinal nervenervi espinal, nervi raquidi
spinal rootarrel espinal
spinal veinvena espinal
spineespina
spine of Henleespina suprameatal, espina de Henle
spine of pubic bonetubercle del pubis, espina del pubis
spine of sphenoid boneespina de l'esfenoide, espina alar, espina angular
spinous foramenforat espinós, forat rodó menor
spinous layer of epidermisestrat espinós de l'epidermis
spinous processapòfisi espinosa
spiral canal of modiolusconducte espiral del modíol, conducte gangliònic
spiral crestcresta espiral
spiral fold of cystic ductplec espiral del conducte cístic, vàlvula de Heister
spiral gangliongangli espiral, gangli de Corti
spiral organòrgan espiral, òrgan de Corti
spiral sulcuscanal radial, canal de torsió, solc radial
spiral vein of modiolusvena espiral del modíol
spiroid canalconducte facial, aqüeducte de Fallopi, conducte espiroide
splanchnic gangliongangli esplàncnic
splanchnic nervenervi esplànctic
splanchnocraniumesplancnocrani
splanchnoskeletonesplancnoesquelet
spleenmelsa
splenic arteryartèria esplènica, artèria lienal
splenic lymph nodegangli limfàtic esplènic
splenic plexusplexe esplènic, plexe lienal
splenic pulppolpa esplènica
splenic recessrecés esplènic, recés lienal
splenic sinussi esplènic, si lienal
splenic veinvena esplènica, vena lienal
splenium of the corpus callosumespleni del cos callós
spongy substancesubstància esponjosa
squamous marginvora escatosa
squamous suturesutura escatosa
stapedial foldplec de l'estrep
stapedial nervenervi estapedial
stapedius musclemúscul estapedial, múscul de l'estrep
statoconiaotocònia, estatocònia
stellate gangliongangli estrellat, gangli cèrvico-toràcic
Stensen's ductconducte parotidi, conducte de Stenon, conducte de Stensen
sternal angleangle de l'estern, angle de Louis, angle de Ludwig
sternal incisureescotadura interclavicular, forqueta de l'estern
sternal linelínia esternal
sternal membranemembrana esternal
sternal musclemúscul esternal
sternoclavicular articulationarticulació esterno-clavicular, articulació esterno-costo-clavicular
sternoclavicular ligamentlligament esterno-clavicular
sternocleidomastoid musclemúscul esterno-clido-mastoïdal
sternocleidomastoid veinvena esterno-clido-mastoïdal
sternocostal articulationarticulació esterno-costal, articulació condro-esternal
sternohyoid musclemúscul esterno-hioïdal
sternopericardiac ligamentlligament esterno-pericardíac
sternothyroid musclemúscul esterno-tiroïdal
sternumestern, estèrnum
Stilling's columncolumna toràcica, columna de Clarke, nucli toràcic, columna de Stilling
stirrupstrep
stomachestómac
stratum album profundumestrat blanc profund
stratum cylindricum epidermidisestrat basal de l'epidermis, estrat cilíndric de l'epidermis
stratum griseumsubstància grisa, estrat gris
stratum plexiformeestrat plexiforme
streakestria
stria Lancisiiestria longitudinal medial del cos callós, estria de Lancisi
stria terminalisestria terminal
stria vascularis ductus cochlearisestria vascular del conducte coclear
striate bodycos estriat
stripeestria
stromaestroma
stroma of ovaryestroma ovàric
styloglossus musclemúscul estilo-glos
stylohyoid ligamentlligament estilo-hioïdal
stylohyoid musclemúscul estilo-hioïdal
styloid processapòfisi estiloide
styloid prominenceprominència estiloïdal
stylomandibular ligamentlligament estilo-mandibular
stylomastoid arteryartèria etmoïdal
stylomastoid foramenforat estilo-mastoïdal
stylomastoid veinvena estilo-mastoïdal
subarachnoid cavitycavitat subaracnoïdal, cavitat subaracnoïdal
subarachnoid spacecavitat subaracnoïdal, cavitat subaracnoïdal
subarachnoidal cisterncisterna subaracnoïdal
subarcuate fossafossa subarcuada
subcallosal areaàrea subcallosa, àrea paraolfactòria de Broca
subclavian arteryartèria subclàvia
subclavian nervenervi subclavi
subclavian plexusplexe subclavi
subclavian trunktronc subclavi
subclavian veinvena subclàvia
subclavius musclemúscul subclavi
subcomissural organòrgan subcomissural
subcostal arteryartèria subcostal
subcostal musclemúscul subcostal
subcostal nervenervi subcostal
subcostal planepla subcostal
subcostal veinvena subcostal
subcutaneous bursa of prominence of larynxbossa subcutània de la prominència laríngia
subcutaneous vein of abdomenvena subcutània de l'abdomen
subdeltoid bursabossa subdeltoïdal
subdural spaceespai subdural
suberosatela suberosa, suberosa, túnica suberosa
subhepatic recessrecés subhepàtic
subiculum of promontorysubicle del promontori
sublingual arteryartèria sublingual
sublingual carunclecarúncula sublingual, carúncula salival
sublingual foldplec fimbriat, plec sublingual
sublingual fossafosseta sublingual
sublingual glandglàndula sublingual
sublingual nervenervi sublingual
sublingual veinvena sublingual, vena ranina
submandibular ductconducte submandibular
submandibular fossafosseta submandibular
submandibular glandglàndula submandibular
submandinbular triangletriangle submandibular
submental arteryartèria submentoniana
submental triangletriangle submentonià
submental veinvena submentoniana
suboccipital nervenervi suboccipital, nervi infraoccipital
suboccipital venous plexusplexe venós suboccipital
subparietal sulcussolc subparietal
subperitoneal fasciafàscia subperitoneal
subphrenic recessrecés subfrènic
subpopliteal recessrecés subpoploti
subpubic angleangle subpúbic, angle del pubis
subpubic ligamentlligament arquejat del pubis, lligament subpúbic
subscapular arteryartèria subescapular
subscapular fossafossa subescapular
subscapular musclemúscul subescapular
subscapular nervenervi subescapular
subserosal plexusplexe subserós
substancesubstància
substantia eburneadentina, substància ebúrnia
subtalar articulationarticulació subastragalina, articulació astràgalo-calcània
subtendinous bursa of infraspinatus musclebossa del múscul infraespinós
subtendinous bursa of sartorius musclebossa del múscul sartori
subtendinous bursa of subscapularis musclebossa subtendinosa del múscul subescapular
subtendinous bursa of teres major musclebossa del múscul rodó major
subtendinous iliac bursabossa subtendinosa ilíaca
subthalamic nucleusnucli subtalàmic
sudoriferous glandglàndula sudorípara
sulcuscanal
sulcus arterialesolc arterial
sulcus hippocampisolc de l'hipocamp, solc de l'uncus
sulcus horizontalis cerebellifissura horitzontal del cerebel, solc horitzontal del cerebel
sulcus oculomotoriussolc oculomotor
sulcus of auditory tubesolc de la trompa auditiva, solc de la trompa d'Eustaqui
sulcus of cerebellumfissura cerebel•losa, solc cerebel•lós
sulcus of cingulumsolc del cíngol, cissura calloso-marginal
sulcus of corpus callosumsolc del cos callós
sulcus of crux of helixsolc de l'arrel de l'hèlix
sulcus of eustachian tubesolc de la trompa auditiva, solc de la trompa d'Eustaqui
sulcus of matrix of nailval•lècula unguial, solc unguial
sulcus of middle temporal arterysolc de l'artèria temporal mitjana
sulcus of occipital arterysolc de l'artèria occipital
sulcus of petrosal nervesolc del nervi petrós
sulcus of petrosal sinussolc del si petrós
sulcus of pterygoid hamulussolc hamular pterigoïdal
sulcus of skinsolc cutani
sulcus of spinal nervesolc del nervi espinal
sulcus of subclavian arterysolc de l'artèria subclàvia
sulcus of subclavian musclesolc del múscul subclavi
sulcus of subclavian veinsolc de la vena subclàvia
sulcus of talussolc astragalí
sulcus of transverse sinussolc del si transvers
sulcus of ulnar nervesolc del nervi cubital
sulcus of umbilical veinfissura del lligament rodó, solc de la vena umbilical
sulcus of vena cavasolc de la vena cava, solc vertical dret del fetge
sulcus of vertebral arterysolc de l'artèria vertebral
sulcus promontorii cavi tympanisolc del promontori de la caixa del timpà
superciliary archarc superciliar
superciliary depressor musclemúscul depressor superciliar
superficial dorsal vein of clitorisvena dorsal superficial del clítoris
superficial dorsal vein of penisvena dorsal superficial del penis
superficial epigastric veinvena epigàstrica superficial
superficial fasciafàscia superficial
superficial flexor muscle of fingersmúscul flexor superficial dels dits de la mà
superficial middle cerebral veinvena cerebral mitjana superficial
superficial perineal fasciafàscia perineal superficial
superficial perineal spaceespai perineal superficial
superficial peroneal nervenervi peroneal superficial, nervi músculo-cutani de la cama
superficial temporal veinvena temporal superficial
superficial transverse muscle of perineummúscul transvers superficial del perineu
superior anastomotic veinvena anastomòtica superior
superior aperture of thoraxobertura toràcica superior, circumferència superior del tòrax
superior auricular musclemúscul auricular superior
superior cerebral veinvena cerebral superior
superior cervical gangliongangli cervical superior
superior colliculuscol•licle superior, tubercle quadrigeminat superior
superior constrictor muscle of pharynxmúscul constrictor superior de la faringe
superior diaphragmatic arteryartèria pericàrdio-frènica, artèria diafragmàtica superior
superior duodenal foldplec duodenal superior, plec duodeno-jejunal
superior epigastric veinvena epigàstrica superior
superior extensor retinaculum of footretinacle extensor superior del peu
superior lateral cutaneous nerve of armnervi braquial cutani superior lateral
superior lipllavi superior
superior longitudinal fasciculusfascicle longitudinal superior
superior maxillamaxil•lar, maxil•lar superior
superior mesenteric veinvena mesentèrica superior
superior nasal conchacornet superior
superior oblique muscle of eyeballmúscul oblic superior de l'ull, múscul oblic major de l'ull
superior oblique muscle of headmúscul oblic superior del cap, múscul oblic menor del cap
superior ophthalmic veinvena oftàlmica superior
superior orbital fissurefissura orbitària superior, fenedura esfenoïdal
superior parietal lobulelobel parietal superior, circulvolució parietal superior
superior phrenic veinvena frènica superior, vena diafragmàtica superior
superior recess of tympanic membranerecés superior de la membrana timpànica
superior rectal veinvena rectal superior, vena hemorroïdal superior
superior tarsal musclemúscul tarsal superior
superior temporal linelínia temporal superior
superior vein of vermisvena superior del vermis
superior vena cavavena cava superior
supinator crestcresta del múscul supinador
supinator musclemúscul supinador curt
supracallosal gyrusindusium griseum, circumvolució supracallosa
suprachoroid layerlàmina supracoroïdal, làmina fosca
supraclavicular fossafossa supraclavicular
supraclavicular nervenervi supraclavicular
supracondylar crestcresta supracondília
supraglenoid tubercletubercle supraglenoide
suprahyoid musclemúscul suprahioïdal
supramarginal gyruscircumvolució supramarginal
supramastoid crestcresta supramastoïdal, línia temporal
suprameatal spineespina suprameatal, espina de Henle
supraoptic fiberfibra supraòptica
supraoptic nucleus of hypothalamusnucli supraòptic de l'hipotàlem
supraorbital arteryartèria supraorbitària, artèria fvrontal lateral
supraorbital foramenforat supraorbitari
supraorbital marginvora supraorbitària
supraorbital nervenervi supraorbital, nervi frontal extern
supraorbital veinvena supraorbitària
suprapatellar bursabossa suprarotular
suprapineal recessrecés suprapineal
suprapleural membranemembrana suprapleural
suprarenal arteryartèria suprarenal, artèria capsular
suprarenal glandglàndula adrenal, glàndula suprarenal
suprarenal impression of liverimpressió suprarenal del fetge
suprarenal plexusplexe suprarenal
suprarenal veinvena suprarenal
suprascapular arteryartèria supraescapular, artèria escapular transversa
suprascapular nervenervi supraescapular
suprascapular veinvena supraescapular
supraspinous fossafossa supraespinosa
supraspinous ligamentlligament supraespinós
supraspinous musclemúscul supraespinós
suprasternal boneos supraesternal
supratonsillar fossafossa supraamigdalina
supratrochlear arteryartèria supratroclear, artèria frontal medial
supratrochlear nervenervi supratroclear, nervi frontal intern
supratrochlear veinvena supratroclear
supraventricular crestcresta supraventricular
supravessical fossafossa supravesical
supreme nasal conchacornet nasal suprem, conca nasal suprema
sural arteryartèria sural, artèria bessona
sural nervenervi sural, nervi safè extern
surgical neck of humeruscoll quirúrgic de l'húmer
suspensory ligament of clitorislligament suspensor del clítoris
suspensory ligament of mammary glandlligament suspensor de la mamella
suspensory ligament of penislligament suspensor del penis
suspensory ligament pf ovarylligament suspensor de l'ovari
suspensory muscle of duodenummúscul suspensor del duodè
sustentaculum of talussustentacle astragalí
sutural boneos wormià, os sutural
suturesutura
sweat poreporus sudorípar
sympathetic chaintronc simpàtic, cadena simpàtica
sympathetic trunktronc simpàtic, cadena simpàtica
symphysissímfisi
symphysis mentisímfisi mentoniana, símfisi mandibular
synarthrosissinartrosi
synchondrosis of craniumsincondrosi cranial
syncondrosissincondrosi
syndesmosissindesmosi
synoviasinòvia
synovial capsulecàpsula articular, càpsula sinovial
synovial foldplec sinovial
synovial membrane of articular capsulemembrana sinovial de la càpsula articular
synovial sheath of intertubercular groovebeina sinovial intertubercular
synovial sheath of the superior oblique musclebeina sinovial del múscul oblic superior
synovial sheath of the tendons of the fingersbeina sinovial dels tendons dels dits de la mà
synovial sheath of the tendons of the toesbeina sinovial dels tendons dels dits dels peus
synovial vellumvellositat sinovial
sysnostosissinostosi
tabatière anatomiquetabaquera anatòmica
tactile corpusclecorpuscle tàctil, corpuscle de Meissner
tactile meniscusmenisc tàctil
taenia choroideatènia coroïdal
taenia colitènia del còlon
taenia liberatènia lliure
taenia mesocolicatènia mesocòlica
taenia of fornixtènia del fòrnix
taenia of fourth ventricletènia del quart ventricle
taenia ofthalamustènia talàmica
taenia omentalistènia omental, tènia epiploica
tail of caudate nucleuscua del nucli caudat
tail of epididymiscua de l'epidídim
tail of pancreascua del pàncrees
talocalcaneal ligamentlligament astràgalo-calcani
talocalcaneonavicular articulationarticulació astràgalo-calcàneo-escafoïdal
talocrural articulationarticulació del turmell, articulació talo-crural
talofibular ligamentlligament peroneo-astragalí
talonavicular ligamentlligament astràgalo-escafoïdal
talusastràgal
tapetumtapet, tapètum
tarsal arteryartèria tarsiana
tarsal glandglàndula tarsal
tarsal sinussi del tars
tarsometatarsal articulationarticulació tarso-metatarsiana
tarsometatarsal ligamentlligament tarso-metatarsià
tarsustars
tectorial membranemembrana tectòria
tegmen ventriculi quartisostre del mquart ventricle
tegmental desussationdecussació del tegment
tegmental nucleusnucli del tegment
tegmentum of mesencephalonsostre del mesencèfal
tela choroidea of fourth ventricletela coroide del quart ventricle
tela choroidea of third ventricletela coroide del tercer ventricle
tela suberosatela suberosa, suberosa, túnica suberosa
tela submucosatela submucosa, túnica submucosa
telencephalontelencèfal
temporal aponeurosisaponeurosi temporal
temporal arteryartèria temporal
temporal bonetemporal
temporal fossafossa temporal
temporal gyruscircumvolució temporal
temporal linecresta supramastoïdal, línia temporal
temporal lobelòbul temporal
temporal musclemúscul temporal
temporal operculumopercle temporal
temporal polepol temporal
temporal processapòfisi temporal
temporal sulcussolc temporal
temporomandibular articular veinvena témporo-mandibular
temporomandibular articulationarticulació témporo-mandibular
temporoparietal musclemúscul témporo-parietal
temporopontine fiberfibra témporo-pontina
temporozygomatic suturesutura témporo-zigomàtica
tendinous archarc tendinós
tendinous centercentre frènic, centre tendinós
tendinous chiasmaquiasma tendinós
tendinous intersectionintersecció tendinosa
tendinous sheathbeina tendinosa
tendontendó
tendon sheath of the extensor carpi ulnaris musclebeina sinovial del tendó del múscul extensor cubital del carp
tendon sheath of the extensor digiti minimi musclebeina del tendó del múscul extensor del dit auricular
tendon sheath of the extensor digitorum and extensor indices musclesbeina dels tendons dels músculs extensor dels dits i extensor del dit índex
tendon sheath of the extensor digitorum longus musclebeina dels tendons del múscul extensor llarg dels dits del peu
tendon sheath of the extensor hallaucis longus musclebeina del tendó del múscul extensor llarg del dit gros
tendon sheath of the fingersbeina dels tendons dels dits de la mà
tendon sheath of the flexor digitorum longus musclebeina dels tendons del múscul flexor llarg dels dits del peu
tendon sheath of the flexor hallucis longus musclebeina sinovial del tendó del múscul flexor llarg del dir gros
tendon sheath of the long abductor and short extensor muscles of the thumbbeina dels tendons dels músculs abductor llarg i extensor curt del dit polze
tendon sheath of the long flexor muscle of thumbbeina del tendó del múscul flexor llarg del dit polze
tendon sheath of the peroneus longus musclebeina plantar del tendó del múscul peroneal llarg
tendon sheath of the tibialis anterior musclebeina del tendó del múscul tibial anterior
tendon sheath of the tibialis posterior musclebeina sinovial del tendó del múscul tibial posterior
Tenon's capsulebeina del globus ocular, càpsula de Tenon
Tenon's spaceespai episcleral, espai de Tenon, espai interfascial
tensor muscle of fascia latamúscul tensor de la fàscia lata
tensor muscle of tympanummúscul tensor del timpà, múscul tensor del martell
tentoriumtenda
tentorium of cerebellumtenda del cerebel
tentorium of hypophysysdiafragma de la sella turca, tenda de la hipòfisi
teres eminenceeminència teres, eminència medial de la fossa romboide
teres major musclemúscul rodó major
teres minor musclemúscul rodó menor
terminal conecon medul•lar, con terminal
terminal crest of right atriumcresta terminal de l'aurícula dreta
terminal filamentfil terminal
terminal incisure of the earescotadura terminal de l'orella
terminal lamina of hypothalamuslàmina terminal de l'hipotàlem
terminal nervenervi terminal
terminal nerve corpusclecorpuscle nerviós terminal
terminal nucleusnucli de terminació
terminal sulcus of right atriumsolc terminal de l'atri dret
terminal sulcus of tonguesolc terminal de la llengua
terminal ventricle of spinal cordventricle terminal de la medul•la espinal
testicletesticle
testicular arteryartèria testicular, artèria espermàtica
testicular plexusplexe testicular
testicular veinvena testicular dreta, vena espermàtica dreta
thalamic fasciculusfascicle talàmic
thalamic radiationradiació talàmica
thalamoparietal fiberfibra tàlamo-parietal
thalamostriate veinvena tàlamo-estriatal
thalamustàlem
thebesian valvevàlvula del si coronari, vàlvula coronària, vàlvula de Thebesius
theca of follicleteca fol•licular
thenareminència tènar, tènar
thenar eminenceeminència tènar, tènar
thighcuixa
third peroneal musclemúscul peroneal tercer
third trochantertercer trocànter
third ventricletercer ventricle
thiroid arteryartèria tiroïdal
thoracic aortic plexusplexe aorticotoràcic
thoracic arteryartèria toràcica, artèria mamària
thoracic cardiac nervenervi cardíac toràcic
thoracic cavitytòrax, caixa toràcica, cavitat toràcica
thoracic ductconducte toràcic, conducte limfàtic esquerra
thoracic fasciafàscia toràcica
thoracic gangliongangli toràcic, gangli dorsal
thoracic musclemúscul del tòrax
thoracic nervenervi toràcic, nervi dorsal
thoracic nucleuscolumna toràcica, columna de Clarke, nucli toràcic, columna de Stilling
thoracic vertebravèrtebra toràcica, vèrtebra dorsal
thoracoacromial arteryartèria toràco-acromial
thoracoacromial veinvena tòraco-acromial
thoracodorsal arteryartèria tòraco-dorsal
thoracodorsal nervenervi tòraco-dorsal
thoracoepigastric veinvena tòraco-epigàstrica
thoracolumbar fasciafàscia tòraco-lumbar, fàscia lumbar
thoraxtòrax, caixa toràcica, cavitat toràcica
threshold of nosellindar del nas
thumbdit polze, dit gros
thymic veinvena tímica
thymustim, timus
thyrahyoid musclemúscul tiro-hioïdal
thyroarytenoid musclemúscul tiro-aritenoïdal
thyrocervical trunktronc tiro-cervical
thyroepiglottic ligamentlligament tiro-epiglòtic
thyroepiglottic musclemúscul tiro-epiglòtic
thyroglossal ductconducte tiro-glos
thyrohyoid ligamentlligament tiro-hioïdal
thyroidglàndula tiroide, tiroide
thyroid cartilagecartílag tiroide
thyroid foramenforat tiroïdal
thyroid glandglàndula tiroide, tiroide
thyroid incisureescotadura tiroïdal
thyroid tubercletubercle tiroïdal
thyroid veinvena tiroïdal
tibiatíbia
tibial arteryartèria tibial
tibial nervenervi tibial, nervi ciàtic popliti intern
tibial spineespina tibial
tibiofibular ligamentlligament tíbio-peroneal
tibiofibular syndesmosissindesmosi tíbio-peroneal
toe of the footdit
tonguellengua
tonsilamígdala, tonsil•la
tonsil of cerebellumamígdala cerebel•losa
tonsilar cryptcripta amigdalina, cripta tonsil•lar
tonsillar fossafossa amigdalina, fossa tonsil•lar, fosseta amigdalina
toothdent
torcular Herophiliconfluència dels sins, premsa d'Heròfil
trabecula lienistrabècula esplènica, trabècula lienal
trabecula of bonetrabècula òssia
trabecula of corpora cavernosa of penistrabècula dels cossos cavernosos del penis
trabecula of corpus spongiosum of penistrabècula del cos esponjós del penis
trabecula septomarginalistrabècula septo-marginal
trabecula splenicatrabècula esplènica, trabècula lienal
tracheatràquea
tracheal cartilagecartílag traqueal
tracheal glandglàndula traqueal
tracheal musclemúscul traqueal
tragustrague, tragus
transpyloric planepla transpilòric
transvers metatarsal ligamentlligament transvers del metatars
transverse artery of neckartèria cervical transversa, artèria transversa del coll
transverse arytenoid musclemúscul aritenoïdal transvers
transverse cervical arteryartèria cervical transversa, artèria transversa del coll
transverse cervical nervenervi cervical transvers, nervi transvers del coll
transverse cervical veinvena cervical transversa
transverse coloncòlon transvers
transverse crest of internal auditory meatuscresta transversa del conducte auditiu intern, cresta falciforme
transverse facial arteryartèria facial transversa
transverse facial veinvena transversa de la cara, vena facial transversa
transverse fasciafàscia transversal
transverse fasciculusfascicle transversal
transverse fissure of cerebrumfissura transversal del cervell, fenedura cerebral de Bichat
transverse fold of rectumplec transversal del recte
transverse foramenforat transvers, forat vèrtebro-arterial
transverse ligament of acetabulumlligament transvers de l'acetàbul
transverse ligament of atlaslligament transvers de l'atles
transverse ligament of kneelligament transvers del genoll
transverse linelínia transversal
transverse metacarpal ligamentlligament transvers del metacarp
transverse muscle of abdomenmúscul transvers de l'abdomen
transverse muscle of auriclemúscul transvers de l'orella
transverse muscle of chinmuscul transvers del mentó
transverse muscle of napemúscul transvers de la nuca
transverse muscle of thoraxmúscul transvers del tòrax, múscul triangular de l'estern
transverse muscle of tonguemúscul transvers de la llengua
transverse occipital sulcussolc occipital transvers
transverse palatine foldplec palatí transvers
transverse palatine suturesutura palatina transversa
transverse processapòfisi transversa
transverse scapular arteryartèria supraescapular, artèria escapular transversa
transverse sinus of dura matersi transvers de la duramàter
transverse sinus of pericardiumsi transvers del pericardi
transverse sulcus of anthelixsolc transversal de l'antehèlix
transverse tarsal articulationarticulació ttransversa del tars
transverse vein of facevena transversa de la cara, vena facial transversa
trapezium bonetrapezi, os multiangulós major
trapezius musclemúscul trapezi
trapezoid bodycos trapezoide
trapezoid bonetrapezoide, os multiangulós menor
trapezoid ligamentlligament trapezoide
trapezoid linelínia trapezoïdal
triangletrígon, triangle
triangular boneos trígon
triangular foldplec triangular
triangular fossa of auriclefossa triangular del pabelló de l'orella, fossa de l'anthèlix
triangular fossulafosseta triangular
triangular ligament of liverlligament triangualr del fetge
triangular musclemúscul triangular
triceps muscle of armmúscul tríceps braquial
tricuspid valvevàlvula aurículo-ventricular dreta, vàlvula tricúspide
trigeminal cavitycavitat trigèmina
trigeminal gangliongangli trigeminal, gangli semilunar
trigeminal impressionimpressió trigeminada, impressió de Gasser
trigeminal lemniscuslemnisc trigemin
trigeminal nervenervi trigemin
trigonetrígon, triangle
trigone of habenulatriangle de l'habènula
trigone of hypoglossal nervetrígon de l'hipoglòs, trígon del nervi hipoglòs
trigone of vagus nervetrígon del nervi vague
trigonum lemniscitrígon del lemnisc
triquetral boneos piramidal, os triquetre
triticeal cartilagecartílag tritici
triticeous cartilagecartílag tritici
trochantertrocànter
trochanteric bursa of gluteus musclebossa trocantèrica del múscul gluti
trochanteric fossafossa trocantèrica, fossa digital del fèmur
trocheal veinvena traqueal
trochintubercle menor de l'húmer, troqui
trochitertubercle major de l'húmer, tròquiter
trochleatròclea
trochlea of humerustròclea humeral
trochlea of talustròclea de l'astràgal
trochlear fossafosseta troclear
trochlear incisure of ulnaescotadura troclear del cúbit, cavitat sigmoide major del cúbit
trochlear nervenervi troclear, nervi patètic
trochlear spinaespina troclear
trochoidal articulationarticulació trocoïdal
true ribcostella veritable
true vocal cordplec vocal, corda vocal veritable
trunktronc
trunk of brachial plexustronc del plexe braquial
trunk of corpus callosumtronc del cos callós
tubal fold of uterine tubeplec tubari de la trompa uterina
tubal tonsilamígdala tubària
tubetrompa
tubercletubercle, tubèrcul
tubercle of ribtubercle costal, tuberositat costal
tubercle of Rolandotubercle cendrós, tubercle cendrós de Rolando, tubercle cineri
tubercle of Santorinitubercle corniculat, tubercle de Santorini
tubercle of scaphoid bonetubercle de l'escafoide
tubercle of sella turcicatubercle de la sella turca, tubercle pituïtari
tubercle of trapeziumtubercle del trapezi
tuberculum anterior thalamitubercle anterior del tàlem
tuberculum cinereumtubercle cendrós, tubercle cendrós de Rolando, tubercle cineri
tuberculum musculi scaleni anterioristubercle de l'escalè anterior
tuberositas costaetubercle costal, tuberositat costal
tuberositytuberositat
tuberosity for serratus anterior muscletuberositat del múscul serrat anterior
tuberosity of calcaneustuberositat del calcani
tuberosity of cuboid bonetuberositat cuboïdal
tuberosity of fifth metatarsal bonetuberositat del cinquè metatarsià
tuberosity of first metatarsal bonetuberositat del primer metatarsià
tuberosity of maxillatuberositat del maxil•lar
tuberosity of tibiatuberositat de la tíbia
tuberosity of ulnatuberositat del cúbit
tubular part of the adenohypophysispart tuberal de l'adenohipòfisi
tunic of spermatic cordtúnica del cordó espermàtic
tunica adventitiatúnica adventícia
tunica albugineatúnica albugínia, albugínia
tunica dartosmúscul dartos, túnica dartos
tunica interna bulbitúnica interna de l'ull, túnica nerviosa de l'ull
tunica intima vasorumtúnica íntima
tunica muscularistúnica muscular
tunica submucosatela submucosa, túnica submucosa
tunica vaginalis testistúnica vaginal del testicle
turbinal crest of maxillacresta turbinal del maxil•lar
turbinal crest of palatine bonecresta turbinal de l'os palatí
tympanic antrumantre mastoïdal, antre timpànic, cavitat mastoïdal
tympanic arteryartèria timpànica
tympanic canal of cochlearampa timpànica
tympanic canaliculusconducte timpànic, conducte de Jacobson
tympanic cavitycavitat timpànica, caixa del timpà
tympanic gangliongangli timpànic, intumescència timpànica
tympanic membranemembrana timpànica, timpà
tympanic nervenervi timpànic
tympanic notchescotadura timpànica, escotadura de Rivinus
tympanic opening of auditory tubeorifici timpànic de la trompa auditiva
tympanic plexusplexe timpànic
tympanic ringanell timpànic
tympanic sinussi timpànic
tympanic sulcussolc timpànic
tympanic veinvena timpànica
tympanomastoid fissurefissura tímpano-mastoïdal
tympanosquamous fissurefissura petro-timpànica, fissura de Glaser, fissura tímpano-escatosa
tympanostapedial syndesmosissindesmosi timpànico-estapedial
tympanummembrana timpànica, timpà
ulnacúbit
ulnar arteryartèria cubital
ulnar extensor muscle of wristmúscul extensor cubital del carp, múscul cubital posterior
ulnar flexor muscle of wristmúscul flexor cubital del carp, múscul cubital anterior
ulnar nervenervi cubital
umbilical artheryartèria umbilical
umbilical cordcordó umbilical
umbilical ductconducte òmfalo-mesentèric, conducte umbilical, conducte viteli
umbilical foldplec umbilical
umbilical ringanell umbilical
umbilical veinvena umbilical
umblicusllombrígol, melic
unciform fasciculusfascicle unciforme
uncinate processapòfisi unciforme
uncusuncus, ganxo
ungual tuberositytuberositat de la falange distal, tuberositat unguial
unipennate musclemúscul unipenniforme
upper extremityextremitat superior, membre superior
urachusúrac
ureterurèter
ureteral valveplec interuretèric, vàlvula de l'urèter
ureteric plexusplexe uretèric
urethrauretra
urethral arteryartèria uretral
urethral crestcresta uretral
urethral glandglàndula uretral
urethral lacunallacuna de la uretra
urinary bladderbufeta urinària
urinary organòrgan urinari
uriunary meatusorifici extern de la uretra, meat urinari
urogenital apparatusaparell uro-genital, sistema uro-genital
urogenital diaphragmdiafragma uro-genital
urogenital sinussi uro-genital
urogenital systemaparell uro-genital, sistema uro-genital
uterine arteryartèria uterina
uterine cavitycavitat uterina
uterine glandglàndula uterina
uterine orifice of uterine tubeorifici uterí de la trompa
uterine tubetrompa uterina, trompa de Falo•lopi
uterine venous plexusplexe venós uterí
utero-ovarian ligamentlligament útero-ovàric
uterosacral ligamentlligament útero-sacre
uterovaginal plexusplexe útero-vaginal
uterusúter, matriu
utricleutricle
utricular nervenervi utricular
utriculoampullar nervenervi utrículo-ampul•lar
utruculusaccular ductconducte utrículo-sacular
uveatúnica vascular de l'ull, úvea
uvulaúvula
uvula of cerebellumúvula del vermis, úvula del cerebel
uvula vermisúvula del vermis, úvula del cerebel
uvula vesicaeúvula vesical
vagal trunktronc vagal
vaginavagina
vaginal arteryartèria vaginal
vaginal nervenervi vaginal
vaginal processapòfisi vaginal
vaginal venous plexusplexe venós vaginal
vagus nervenervi vague, nervi pneumo-gàstric
vallate papillapapil•la caliciforme, papil•la circumval•lada
vallecula cerebellival•lècula cerebel•losa, fosseta glosso-epiglòtica
valvavalva
valva pulmonariavàlvula pulmonar
valvevàlvula
valve of coronary sinusvàlvula del si coronari, vàlvula coronària, vàlvula de Thebesius
valve of foramen ovalevàlvula del forat oval
valve of navicular fossavàlvula de Guerin, vàlvula de la fossa navicular
valve of veinsvàlvula venosa
valvula conniventplec circular, vàlvula connivent
vasvas
vas capillarevas capil•lar
vas nervorumvas dels nervis
vas prominensvas prominent
vas spiralevas espiral
vas vasorumvas dels vasos
vascular cecal foldplec cecal vascular
vascular circle of optic nervecercle vascular del nervi òptic, cercle arterial de Haller, cercle de Haller
vascular layer of choroidlàmina vascular de la coroide
vascular plexusplexe vascular
vascular tunic of the eyetúnica vascular de l'ull, úvea
vastusvast
Vater-Pacini corpusclecorpuscle laminar, corpuscle de Pacini, corpuscle de Vater-Pacini
vault of pharynxvolta de la faringe
veinvena
vein of aqueduct of cochleavena del conducte de la còclea
vein of aqueduct of vestibulevena del conducte del vestíbul
vein of bulb of penisvena del bulb del penis
vein of bulb of vestibulevena del bulb del vestíbul
vein of caudate nucleusvena del nucli caudat
vein of labyrinthvena laberíntica, vena auditiva interna
vein of lateral recess of fourth ventriclevena del recés lateral del quart ventricle
vein of medulla oblongatavena del bulb raquidi, vena de la medul•la oblongada
vein of ponsvena del pont
vein of pterygoid canalvena del conducte pterigoïdal, vena vidiana
vein of uncusvena de l'uncus
velum medullare inferiusvel medul•lar caudal, vel medul•lar inferior
vena auditivae internaevena laberíntica, vena auditiva interna
vena cavavena cava
vena caval foramenforat de la vena cava
vena hemorrhoidalis inferiorvena rectal inferior, vena hemorroïdal inferior
vena hemorrhoidalis mediavena rectal mitjana, vena hemorroïdal mitjana
vena hemorrhoidalis superiorvena rectal superior, vena hemorroïdal superior
vena pectoralvena pectoral
venous angleangle venós
venous foramenforat venós
venous ligamentlligament venós
venous networkxarxa venosa
venous plexusplexe venós
venous plexus of foramen ovaleplexe venós del forat oval
venous plexus of hypoglossal canalplexe venós del conducte de l'hipoglòs
venous sinussi venós
venous sulcussolc venós
venterabdomen
ventral median fissure of spinal cordfissura mediana ventral de la medul•la espinal, solc medià ventral de la medul•la espinal
ventral root of spinal nervearrel anterior del nervi espinal, arrel motora del nervi espinal, arrel ventral del nervi espinal
ventral sacrococcygeal musclemúscul sacro-coccigi ventral, múscul flexor del còccix
ventral supraoptic commissurecomissura supraòptica ventral, comissura de Gudden
ventricleventricle
ventricle of heartventricle cardíac
ventricle of larynxventricle laringi
ventricular foldplec vestibular, corda vocal falsa, plec ventricular
ventricular veinvena ventricular
venulevènula
vermiform appendixapèndix vermiforme, apèndix
vermisvermis
vertebravèrtebra
vertebral archarc vertebral
vertebral arteryartèria vertebral
vertebral articulationarticulació intervertebral
vertebral canalcanal vertebral, conducte raquidi, conducte vertebral
vertebral columncolumna vertebral, raquis
vertebral foramenforat vertebral
vertebral gangliongangli vertebral
vertebral incisureescotadura vertebral
vertebral nervenervi vertebral
vertebral plexusplexe vertebral
vertebral veinvena vertebral
vertebral venous plexusplexe venós vertebral
vertebroarterial foramenforat transvers, forat vèrtebro-arterial
vertexàpex, vertex
vertex cordisvèrtex del cor
vertex of corneavèrtex de la còrnia
vertex of urinary bladdervèrtex de la bufeta urinària
vertical muscle of tonguemúscul vertical de la llengua
verumontanumcol•licle seminal, verumontà
vesical trigonetrígon vesical
vesical veinvena vesical
vesical venous plexusplexe venós vesical
vesicouterine excavationexcavació vesico-uterina
vesicular ovarian folliclefol•licle ovàric vesiculós
vesselvas
vessical arteryartèria vessical
vestibular areaàrea vestibular, àrea acústica
vestibular canal of cochlearampa vestibular
vestibular foldplec vestibular, corda vocal falsa, plec ventricular
vestibular gangliongangli vestibular
vestibular membranemembrana vestibular
vestibular nervenervi vestibular
vestibular nucleusnucli vestibular, nucli del nervi vestibular
vestibular rootarrel vestibular
vestibular veinvena vestibular
vestibular windowfinestra vestibular, finestra oval
vestibulevestíbul
vestibule of larynxvestíbul de la laringe, vestíbul de la glotis
vestibule of mouthvestíbul de la boca
vestibule of nosevestíbul de les fosses nasals
vestibule of omental bursavestíbul de la bossa omental
vestibule of vaginavestíbul de la vagina
vestibulocochlear nervenervi vestíbulo-coclear, nervi auditiu
vestibulocochlear organòrgan vestíbulo-coclear
vestibulum glottidisvestíbul de la laringe, vestíbul de la glotis
vibrissavibrissa
vidian arteryartèria del conducte pterigïdal, artèria vidiana
vidian canalconducte pterigoïdal, conducte vidià
vidian nervenervi del conducte pterigoïdal, nervi vidià
villous foldplec vellós
vinculum brevevincle breu
vinculum longumvincle llarg
vinculum of tendons of fingersvincle dels tendons del dit
visceral fascia of pelvisfàscia pelvi-visceral, fàscia endopelviana
visceral pleurapleura pulmonar, pleura visceral
visual organòrgan de la visió
vitelline ductconducte òmfalo-mesentèric, conducte umbilical, conducte viteli
vitreous bodycos vitri, cos hialoide
vitreous chambercambra vítrea
vitreous membranemembrana hialoide, membrana vítria
vocal cordcorda vocal
vocal foldplec vocal, corda vocal veritable
vocal musclemúscul vocal
vocal processapòfisi vocal
vomervòmer
vomeronasal cartilagecartílag vòmero-nasal, cartílag de Jacobson
vomeronasal organòrgan vòmero-nasal
vortex of heartcòrtex cardíac
vorticose veinvena vorticosa
vulvavulva
vulvar commissurecomissura vulvar
wallparet
Weber's zonezona orbicular, lligament anular de Weber, zona de Weber
white commissurecomissura blanca
white layer of cerebellumlàmina blanca del cerebel
white linelínia alba
white substancesubstància blanca
wing of iliumala de l'ili
wing of noseala del nas
wing of sfenoid boneala de l'esfenoide
wisdom toothqueixal del seny
wormian boneos wormià, os sutural
Wrisberg's cartilagecartílag cuneïforme, cartílag de Wrisberg
wristcanell
xiphoidapòfisi xifoide, apèndix xifoide, xifoide
xiphoid appendixapòfisi xifoide, apèndix xifoide, xifoide
xiphoid processapòfisi xifoide, apèndix xifoide, xifoide
yellow bodycos luti, cos groc
yellow bone marrowmedul•la groga del ossos
yellow ligamentlligament groc
zanular fiberfibra zonular
Zinn's ringanell tendinós comú, anell de Zinn
zona incertazona incerta
zonezona
zonular spaceespai zonular, conducte de Petit
zonulezònula
zonule of Zinnzònula ciliar, zònula de Zinn
zygomatic archarc zigomàtic
zygomatic boneos zigomàtic, malar
zygomatic fossafossa infratemporal, fossa zigomàtica
zygomatic nervenervi zigomàtic, nervi orbitari
zygomatic processapòfisi zigomàtica
zygomaticofacial foramenforat zigomàtico-facial
zygomaticomaxillary suturesutura zigomàtico-maxil•lar
zygomatico-orbital arteryartèria zigomàtico-orbitària
zygomatico-orbital foramenforat zigomàtico-orbitari
zygomaticotemporal foramenforat zigomàtico-temporal

Tipus: Biologia, Anatomia, Idiomes


Novetats