Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Argenteria (Català-Castellà)


Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.

L'argenteria és l'art i l'ofici de treballar l'argent, l'or (orfebreria), el platí i d'altres metalls fins. També es coneix per argenteria l'obra de l'argenter, l'obrador i la botiga de l'argenter i la brodadura amb fils d'argent o d'or. D'altra banda, la joieria també en forma part. L'argenteria es destina principalment a la decoració d'edificis, que poden ser religiosos o no, i a habitacions particulars.

CatalàCastellà
a escala loc adva escala loc adv
a mà alçada loc adva mano alzada loc adv
abocar v trverter v tr
abrasiu mabrasivo m
abrasiu -iva adjabrasivo -va adj
abrillantament mabrillantado m
abrillantar v trabrillantar v tr
acabat macabado m
acer macero m
acerar v tracerar v tr
alicates paral•leles f plalicates paralelos m pl
alicates planes f plalicates planos m pl
alicates rodones f plalicates redondos m pl
alveolat mtapicado m
ampliació fampliación f
ancoratge manclaje m
anòdic -a adjanódico -ca adj
argenteria fplatería f
arrencada de ferritja farranque de viruta m
assecadora mecànica fsecadora mecánica f
assecar v trsecar v tr
assecatge msecado m
atauxia fataujía f
atauxia mixta fataujía mixta f
atauxia simple fataujía simple f
atauxia superficial fataujía superficial f
baix relleu mbajo relieve m
àcid mácido m
balancí de cargols helicoïdals mbalancín de tornillos helicoidales m
àcid fluorhídric mácido fluorhídrico m
àcid nítric mácido nítrico m
àcid sulfúric mácido sulfúrico m
acoblament mensamblaje m
acoblament mensamblado m
àgata fágata f
aigua fagua f
aigua de toc fàcido de toque m
aigua destil•lada fagua destilada f
aiguafort maguafuerte m
aliatge maleación f
alicates f plalicates m pl
alicates còncaves f plalicates cóncavos m pl
alicates d'alveolats f plalicates de tapicados m pl
alicates d'estirar f plalicates de estirar m pl
alicates de mitja canya f plalicates de media caña m pl
alicates de reblar f plalicates de remache m pl
alicates de tall f plalicates de corte m pl
banc d'estirar mbanco de estirar m
banya de repujar fmazo de repujar m
bata fbata f
bidimensional adjbidimensional adj
bigòrnia de dues puntes fbigornia de dos puntos f
bigòrnia de reblar fbigornia de remache f
bigòrnia de taula fbigornia de mesa f
binocular mbinocular m
bitlla flastra f
bombar v trabombar v tr
bòrax mbórax m
brea fbrea f
briqueta fbriqueta f
briqueta de carbó fbriqueta de carbón f
briqueta de grafit fbriqueta de grafito f
broca fbroca f
broquet mboquilla f
brunyidor mbruñidor m
alicates de tall diagonal f plalicates de corte diagonal m pl
brunyir v trbruñir v tr
brunyit mbruñido m
bufador msoplete m
bufador d'acetilè msoplete de acetileno m
bufador de compressor msoplete de compresor m
bufador de gas natural msoplete de gas natural m
bufador de gas propà msoplete de gas propano m
bufador de manxa msoplete de fuelle m
bufador oxhídric msoplete oxhídrico m
buidar v trahuecar v tr
buidatge mahuecado m
bullidor mhervidor m
burí mburil m
burí mpunceta f
caixetí mcajetín m
calar v trcalar v tr
calat mcalado m
calc mcalca f
calibrador mcalibrador m
calibre mcalibre m
camp llevat mcampeado m
carborúndum mcarburundum m
cargol mtornillo m
cargol de mà mtornillo de mano m
cargol helicoïdal mtornillo helicoidal m
cargolar v tratornillar v tr
cartró d'amiant mcartón de amianto m
casquet mcasquillo m
catòdic -a adjcatódico -ca adj
cautxú mcaucho m
cera fcera f
cilindre mcilindro m
cilindre d'estira mcilindro de estira m
cilindre de fil mcilindro de hilo m
cilindre de xapa mcilindro de chapa m
cisalla de mà fcizalla de mano f
cisalla de palanca fcizalla de palanca f
cisalla de soldadura fcizalla de soldadura f
cisell mcincel m
cisellar v trcincelar v tr
cisellat mcincelado m
claveta fchaveta f
clavilla fclavija f
cloisonné mcloisonné m
coeficient mcoeficiente m
coeficient de mescla mcoeficiente de mezcla m
coeficient de minva mcoeficiente de merma m
coixinet mcojinete m
colada fcolada f
coloració fcoloración f
combustible mcombustible m
compàs mcompás m
compressor d'aire mcompresor de aire m
contrast mcontraste m
convex -a adjconvexo -xa adj
còpia fcopia f
cos geomètric mcuerpo geométrico m
coure mcobre m
cremada fquemada f
cremador mquemador m
cremar v trquemar v tr
cremat mquemado m
cristal•lització fcristalización f
cromatisme mcromatismo m
cua d'oreneta fcola de milano f
cubeta fcubeta f
damasquinador -a m i fdamasquinador -ra m i f
damasquinar v trdamasquinar v tr
damasquinat mdamasquinado m
decapar v trdecapar v tr
decapatge mdecapado m
desbastar v trdesbastar v tr
desgastar v trdesgastar v tr
desgreixant mdesgrasante m
desgreixar v trdesengrasar v tr
desoxidació fdesoxidado m
desoxidar v trdesoxidar v tr
detall mdetalle m
dibuix mdibujo m
dibuix artístic mdibujo artístico m
dibuix tècnic mdibujo técnico m
diluent mdiluyente m
disc mdisco m
escofina fescofina f
esmalt opac mesmalte opaco m
esmalt translúcid mesmalte translúcido m
esmaltada fesmaltado m
esmaltar v tresmaltar v tr
disc circular de feltre mdisco circular de fieltro m
esmalte mesmalte m
disseny mdiseño m
esmeril mesmeril m
dissenyar v trdiseñar v tr
eixamfranar v trachaflanar v tr
electròlisi felectrólisis f
emblanquiment mblanquimento m
embotició fembutición f
embotidora fembutidera f
embotiment membutido m
embotir v trembutir v tr
encast mengaste m
encavalcament msolape m
encenall mviruta f
enclusa fyunque m
enduriment mendurecimiento m
engalzar v trensamblar v tr
entallar v trentallar v tr
entallat mentallado m
entenalls m plentenalla f
entenalls de colissa m plentenalla de corredera f
esbandir v trenjuagar v tr
esbocador mabocardador m
esbocar v trabocardar v tr
esbocat mabocardado m
esbós mboceto m
esbossar v trabocetar v tr
escaiola d'emmotllament fescayola de moldeo f
escaire mescuadra f
escala fescala f
escala real fescala real f
escalfar v trcalentar v tr
escatada flijado f
escatar v trlijar v tr
esmerilament mesmerilado m
esmerilar v tresmerilar v tr
espàtula fespátula f
especejament mdespiece m
estergit mestarcido m
estirada festiramiento m
estirar v trestirar v tr
estiratge mestirado m
estrella festrella f
fals escaire mfalsa escuadra f
fase ffase f
ferro mhierro m
fil mhilo m
filament mfilamento m
filferro malambre m
fitxa tècnica fficha técnica f
foc mfuego m
fondre v trfundir v tr
forja fforja f
forja fforjado m
forjar v trforjar v tr
forma fforma f
forn mhorno m
fos -a adjfundido -da adj
fosa ffundición f
fosa a l'arena ffundición a la arena f
fosa a la cera perduda ffundición a la cera perdida f
fosa ffundido m
fresa ffresa f
fresadora ffresadora f
fresatge mfresado m
frita ffrita f
gemma fgema f
goma laca fgoma laca f
gram mgramo m
grau de fusió mgrado de fusión m
gravar v trgrabar v tr
gravat mgrabado m
gravat a l'aiguafort mgrabado al aguafuerte m
gresol mcrisol m
gresol amb pinça mcrisol con pinza m
gruix mgrosor m
guaix mguache m
guix myeso m
hematites mhematite sangre m
imant mimán m
imantació fimantado m
imantar v trimantar v tr
impureses f plimpurezas f pl
incandescència fincandescencia f
incrustació fincrustación f
incrustar v trincrustar v tr
instrument minstrumento m
instrument de mesura minstrumento de medida m
joia fjoya f
joier -a m i fjoyero -ra m i f
lacre mlacre m
làmina flámina f
laminadora flaminador m
laminadora flaminadora f
laminar v trlaminar v tr
laminatge mlaminado m
làmpada d'alcohol flámpara de alcohol f
lavanda flavanda f
lingot mlingote m
lingotera flingotera f
lingotera de xapa fchaponera f
llapis mlápiz m
llautó mlatón m
llei fley f
llemotges mlimosín m
lliga fliga f
llima flima f
llimada flimado m
llimalla flimalla f
llimar v trlimar v tr
lubrificar v trlubricar v tr
lupa de diamantista flupa de diamantista f
maça de boix mmazo de boj m
maça de cuir cru mmazo de cuero crudo m
maça de niló fmazo de nilón m
mandrí mmandril m
mandrí de mà mmandril de mano m
mandrí de traçar mmandril de trazar m
maó mladrillo m
marca fmarca f
marcar v trmarcar v tr
martell mmartillo m
martell d'embotir mmartillo de embutir m
martell de bola mmartillo de bola m
martell de cisellar mmartillo de cincelador m
martell de coll mmartillo de garganta m
martell de forjar mmartillo de forjar m
martell de reblar mmartillo de remache m
martell pla mmartillo plano m
martellejar v trmartillear v tr
mascle de matriu mmacho de matriz m
mascle de roscar mmacho para roscar m
mat adjmate adj
material mmaterial m
material d'aportació mmaterial de aporte m
mescla fmezcla f
mesura fmedida f
metall mmetal m
metall no noble mmetal no noble m
metall noble mmetal noble m
metall preciós mmetal precioso m
micròmetre mmicrómetro m
mida ftamaño m
miniatura fminiatura f
minva fmerma f
moda fmoda f
mola fmuela f
mola d'esmeril fmuela esmeril f
mola de polir fmuela de pulir f
mordassa fmordaza f
morter d'àgata mmortero de ágata m
motlle mmolde m
mufla fmufla f
museu mmuseo m
norma DIN fnorma DIN f
norma ISO fnorma ISO f
norma UNE fnorma UNE f
objecte mobjeto m
oli de parafina maceite de parafina m
or moro m
or blanc moro blanco m
or fi moro fino m
orfebreria forfebrería f
ornamentació fornamentación f
ornamentar v trornamentar v tr
osca fmuesca f
òxid de coure móxido de cobre m
pal•ladi mpaladio m
palló mpallón m
pàlmer mpálmer m
pantògraf mpantógrafo m
paper d'aigua mlija de agua f
paper esmeril mlija de esmeril m
parafina fosa fparafina fundida f
pavonar v trpavonar v tr
peça fpieza f
pedra fpiedra f
pedra d'Arkansas fpiedra de Arkansas f
pedra de toc fpiedra de toque f
pedra tosca fpiedra pómez f
pega fpega f
pega grega fpega griega f
pega rossa fpez rubia f
perlejat mperleado m
pern mperno m
perruca fpeluca f
perspectiva fperspectiva f
pes mpeso m
peu de rei mpie de rey m
pigment mpigmento m
pinça fpinza f
pinces de soldar f plpinzas de soldar f pl
pintura vitrificable fpintura vitrificable f
pla, plana adjplano -na adj
plànol mplano m
plantilla fplantilla f
planxa fplancha f
plaqueta fplaqueta f
plata fplata f
platejat -ada adjplateado -da adj
platí mplatino m
plom mplomo m
poliment mpulido m
polir v trpulir v tr
pols fpolvo m
portacoixinet mportacojinete m
portamascles de roscar m portamachos de roscar m
premsa de palanca fprensa de palanca f
pressupost mpresupuesto m
preu mprecio m
procés mproceso m
projecció ortogonal fproyección ortogonal f
punt de fusió mpunto de fusión m
punta fpunta f
punta seca fpunta seca f
punto de soldadura mpunto de soldadura m
punxó mpunzón m
punxó automàtic mpunzón automático m
punxó de reblar còncau mpunzón de remache cóncavo m
punxó de reblar pla mpunzón de remache plano m
quirat mquilate m
raspall mcepillo m
raspall d'avivar mcepillo de avivar m
raspall de calaix mcepillo de cajón m
raspall de desbastar mcepillo de desbastar m
reactiu mreactivo m
rebava frebaba f
reblada fremachado m
reblar v trroblonar v tr
reblar v trremachar v tr
rebló mremache m
recollidor de llimadures mrecogedor de limaduras m
recoure v trrecocer v tr
recuita frecocido m
reducció freducción f
refractari -ària adjrefractario -ria adj
regle mregla f
relleu mrelieve m
repujar v trrepujar v tr
repujat mrepujado m
retall mrecorte m
retallar v trrecortar v tr
retolació frotulación f
rosca frosca f
roscar v trroscar v tr
roscatge fi materrajado fino m
roscatge gran materrajado grande m
salnitre msalitre m
sàndal msándalo m
sedàs mcedazo m
segell de mestre msello de maestro m
serra d'arquet fsierra de arco f
serra de ferro fsierra de hierro f
serra de vogir fsegueta f
serradures f plserrín m
setinat -ada adjsatinado -da adj
solc msurco m
soldadura fsoldadura f
soldadura fsoldado m
soldadura a topar fsoldadura a tope f
soldadura en angle fsoldadura en ángulos f
soldadura encavalcada fsoldadura de solape f
soldar v trsoldar v tr
solució fsolución f
solució àcida fsolución ácida f
superfície fsuperficie f
suport msoporte m
tall mcorte m
talla ftalla f
tallador mcortador m
tallar v trcortar v tr
tallaxarnera fcortacharnela f
tallaxarnera per llimar fcortacharnela para limar f
tas mtas m
tas de cua mtas de cola m
tas de taula mtas de mesa m
tècnica ftécnica f
temperatura ftemperatura f
temperatura ambient ftemperatura ambiente f
temperatura de forja ftemperatura de forja f
temperatura de fusió ftemperatura de fusión f
temperatura de liquació ftemperatura de licuación f
texturitzar v trtexturizar v tr
tinta de grafit ftinta de grafito f
torn mtorno m
torn horitzontal mtorno horizontal m
tornavís mdestornillador m
toscar v trapomazar v tr
transportador mtransportador m
trefiladora ftrefilador m
trefilar v trtrefilar v tr
trefilatge mtrefilado m
trementina ftrementina f
trepant mtaladro m
trepant de mà ftaladro de cuerda m
trepant de taula ftaladradora de mesa f
ulleres de protecció f plgafas de protección f pl
ultrasò multrasonido m
vara de subjecció flacre m
vessar v trderramar v tr
vidre mvidrio m
vitrificacle adjvitrificable adj
volum mvolumen m
xapa fchapa f
xarnera fcharnela f

Fonts:

  • Viquipèdia.
  • Glossaris ocupacionals, 8. Argenter/a. Generalitat de Catalunya. 2003.

Tipus: Art, Joieria, Tecnologia, Idiomes, Castellà


Novetats