Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Argenteria (Castellà-Català)


Correspondència de termes d'argenteria entre castellà i català.

L'argenteria és l'art i l'ofici de treballar l'argent, l'or (orfebreria), el platí i d'altres metalls fins. També es coneix per argenteria l'obra de l'argenter, l'obrador i la botiga de l'argenter i la brodadura amb fils d'argent o d'or. D'altra banda, la joieria també en forma part. L'argenteria es destina principalment a la decoració d'edificis, que poden ser religiosos o no, i a habitacions particulars.

CastellàCatalà
a escala loc adva escala loc adv
a mano alzada loc adva mà alçada loc adv
abocardado mesbocat m
abocardador mesbocador m
abocardar v tresbocar v tr
abocetar v tresbossar v tr
abombar v trbombar v tr
abrasivo mabrasiu m
abrasivo -va adjabrasiu -iva adj
abrillantado mabrillantament m
abrillantar v trabrillantar v tr
acabado macabat m
aceite de parafina moli de parafina m
acerar v tracerar v tr
acero macer m
achaflanar v treixamfranar v tr
ácido màcid m
àcido de toque maigua de toc f
ácido fluorhídrico màcid fluorhídric m
ácido nítrico màcid nítric m
ácido sulfúrico màcid sulfúric m
ágata fàgata f
agua faigua f
agua destilada faigua destil•lada f
aguafuerte maiguafort m
ahuecado mbuidatge m
ahuecar v trbuidar v tr
alambre mfilferro m
aleación faliatge m
alicates m plalicates f pl
alicates cóncavos m plalicates còncaves f pl
alicates de corte m plalicates de tall f pl
alicates de corte diagonal m plalicates de tall diagonal f pl
alicates de estirar m plalicates d'estirar f pl
alicates de media caña m plalicates de mitja canya f pl
alicates de remache m plalicates de reblar f pl
alicates de tapicados m plalicates d'alveolats f pl
alicates paralelos m plalicates paral•leles f pl
alicates planos m plalicates planes f pl
alicates redondos m plalicates rodones f pl
ampliación fampliació f
anclaje mancoratge m
anódico -ca adjanòdic -a adj
apomazar v trtoscar v tr
arranque de viruta marrencada de ferritja f
ataujía fatauxia f
ataujía mixta fatauxia mixta f
ataujía simple fatauxia simple f
ataujía superficial fatauxia superficial f
aterrajado fino mroscatge fi m
aterrajado grande mroscatge gran m
atornillar v trcargolar v tr
bajo relieve mbaix relleu m
balancín de tornillos helicoidales mbalancí de cargols helicoïdals m
banco de estirar mbanc d'estirar m
bata fbata f
bidimensional adjbidimensional adj
bigornia de dos puntos fbigòrnia de dues puntes f
bigornia de mesa fbigòrnia de taula f
bigornia de remache fbigòrnia de reblar f
binocular mbinocular m
blanquimento memblanquiment m
boceto mesbós m
boquilla fbroquet m
bórax mbòrax m
brea fbrea f
briqueta fbriqueta f
briqueta de carbón fbriqueta de carbó f
briqueta de grafito fbriqueta de grafit f
broca fbroca f
bruñido mbrunyit m
bruñidor mbrunyidor m
bruñir v trbrunyir v tr
buril mburí m
cajetín mcaixetí m
calado mcalat m
calar v trcalar v tr
calca fcalc m
calentar v trescalfar v tr
calibrador mcalibrador m
calibre mcalibre m
campeado mcamp llevat m
cartón de amianto mcartró d'amiant m
casquillo mcasquet m
catódico -ca adjcatòdic -a adj
caucho mcautxú m
cedazo msedàs m
cepillo mraspall m
cepillo de avivar mraspall d'avivar m
cepillo de cajón mraspall de calaix m
cepillo de desbastar mraspall de desbastar m
cera fcera f
chapa fxapa f
chaponera flingotera de xapa f
charnela fxarnera f
chaveta fclaveta f
cilindro mcilindre m
cilindro de chapa mcilindre de xapa m
cilindro de estira mcilindre d'estira m
cilindro de hilo mcilindre de fil m
cincel mcisell m
cincelado mcisellat m
cincelar v trcisellar v tr
cizalla de mano fcisalla de mà f
cizalla de palanca fcisalla de palanca f
cizalla de soldadura fcisalla de soldadura f
clavija fclavilla f
cliente -ta m i fclient -a m i f
cobre mcoure m
coeficiente mcoeficient m
coeficiente de merma mcoeficient de minva m
coeficiente de mezcla mcoeficient de mescla m
cojinete mcoixinet m
cola de milano fcua d'oreneta f
colada fcolada f
coloración fcoloració f
combustible mcombustible m
compás mcompàs m
compresor de aire mcompressor d'aire m
contraste mcontrast m
convexo -xa adjconvex -a adj
copia fcòpia f
cortacharnela ftallaxarnera f
cortacharnela para limar f
cortador mtallador m
cortar v trtallar v tr
corte mtall m
crisol mgresol m
crisol con pinza mgresol amb pinça m
cristalización fcristal•lització f
cromatismo mcromatisme m
cubeta fcubeta f
cuerpo geométrico mcos geomètric m
damasquinado mdamasquinat m
damasquinador -ra m i fdamasquinador -a m i f
damasquinar v trdamasquinar v tr
decapado mdecapatge m
decapar v trdecapar v tr
derramar v trvessar v tr
desbastar v trdesbastar v tr
desengrasar v trdesgreixar v tr
desgastar v trdesgastar v tr
desgrasante mdesgreixant m
desoxidado mdesoxidació f
desoxidar v trdesoxidar v tr
despiece mespecejament m
destornillador mtornavís m
detalle mdetall m
dibujo mdibuix m
dibujo artístico mdibuix artístic m
dibujo técnico mdibuix tècnic m
diluyente mdiluent m
disco mdisc m
disco circular de fieltro mdisc circular de feltre m
diseñar v trdissenyar v tr
diseño mdisseny m
electrólisis felectròlisi f
embutición fembotició f
embutidera fembotidora f
embutido membotiment m
embutir v trembotir v tr
endurecimiento menduriment m
engaste mencast m
enjuagar v tresbandir v tr
ensamblado macoblament m
ensamblaje macoblament m
ensamblar v trengalzar v tr
entallado mentallat m
entallar v trentallar v tr
entenalla fentenalls m pl
entenalla de corredera fentenalls de colissa m pl
escala fescala f
escala real fescala real f
escayola de moldeo fescaiola d'emmotllament f
escofina fescofina f
escuadra fescaire m
esmaltado mesmaltada f
esmaltar v tresmaltar v tr
esmalte mesmalte m
esmalte opaco mesmalt opac m
esmalte translúcido mesmalt translúcid m
esmeril mesmeril m
esmerilado mesmerilament m
esmerilar v tresmerilar v tr
espátula fespàtula f
estarcido mestergit m
estirado mestiratge m
estiramiento mestirada f
estirar v trestirar v tr
estrella festrella f
falsa escuadra ffals escaire m
fase ffase f
ficha técnica ffitxa tècnica f
filamento mfilament m
forja fforja f
forjado mforja f
forjar v trforjar v tr
forma fforma f
fresa ffresa f
fresado mfresatge m
fresadora ffresadora f
frita ffrita f
fuego mfoc m
fundición ffosa f
fundición a la arena ffosa a l'arena f
fundición a la cera perdida ffosa a la cera perduda f
fundido mfosa f
fundido -da adjfos -a adj
fundir v trfondre v tr
gafas de protección f plulleres de protecció f pl
gema fgemma f
goma laca fgoma laca f
grabado mgravat m
grabado al aguafuerte mgravat a l'aiguafort m
grabar v trgravar v tr
grado de fusión mgrau de fusió m
gramo mgram m
grosor mgruix m
guache mguaix m
hematite sangre mhematites m
hervidor mbullidor m
hierro mferro m
hilo mfil m
horno mforn m
imán mimant m
imantado mimantació f
imantar v trimantar v tr
impurezas f plimpureses f pl
incandescencia fincandescència f
incrustación fincrustació f
incrustar v trincrustar v tr
instrumento minstrument m
instrumento de medida minstrument de mesura m
joya fjoia f
joyero -ra m i fjoier -a m i f
lacre mlacre m
lacre mvara de subjecció f
ladrillo mmaó m
lámina flàmina f
laminado mlaminatge m
laminador mlaminadora f
laminadora flaminadora f
laminar v trlaminar v tr
lámpara de alcohol flàmpada d'alcohol f
lápiz mllapis m
lastra fbitlla f
latón mllautó m
lavanda flavanda f
ley fllei f
liga flliga f
lija de agua fpaper d'aigua m
lija de esmeril mpaper esmeril m
lijado fescatada f
lijar v trescatar v tr
lima fllima f
limado mllimada f
limalla fllimalla f
limar v trllimar v tr
limosín mllemotges m
lingote mlingot m
lingotera flingotera f
lubricar v trlubrificar v tr
lupa de diamantista flupa de diamantista f
macho de matriz mmascle de matriu m
macho para roscar mmascle de roscar m
mandril mmandrí m
mandril de mano mmandrí de mà m
mandril de trazar mmandrí de traçar m
marca fmarca f
marcar v trmarcar v tr
martillear v trmartellejar v tr
martillo mmartell m
martillo de bola mmartell de bola m
martillo de cincelador mmartell de cisellar m
martillo de embutir mmartell d'embotir m
martillo de forjar mmartell de forjar m
martillo de garganta mmartell de coll m
martillo de remache mmartell de reblar m
martillo plano mmartell pla m
mate adjmat adj
material mmaterial m
material de aporte mmaterial d'aportació m
mazo de boj mmaça de boix m
mazo de cuero crudo mmaça de cuir cru m
mazo de nilón mmaça de niló f
mazo de repujar mbanya de repujar f
medida fmesura f
merma fminva f
metal mmetall m
metal no noble mmetall no noble m
metal noble mmetall noble m
metal precioso mmetall preciós m
mezcla fmescla f
micrómetro mmicròmetre m
miniatura fminiatura f
moda fmoda f
molde mmotlle m
mordaza fmordassa f
mortero de ágata mmorter d'àgata m
muela fmola f
muela de pulir fmola de polir f
muela esmeril fmola d'esmeril f
muesca fosca f
mufla fmufla f
museo mmuseu m
norma DIN fnorma DIN f
norma ISO fnorma ISO f
norma UNE fnorma UNE f
objeto mobjecte m
orfebrería forfebreria f
ornamentación fornamentació f
ornamentar v trornamentar v tr
oro mor m
oro blanco mor blanc m
oro fino mor fi m
óxido de cobre mòxid de coure m
paladio mpal•ladi m
pallón mpalló m
pálmer mpàlmer m
pantógrafo mpantògraf m
parafina fundida fparafina fosa f
pavonar v trpavonar v tr
pega fpega f
pega griega fpega grega f
peluca fperruca f
perleado mperlejat m
perno mpern m
perspectiva fperspectiva f
peso mpes m
pez rubia fpega rossa f
pie de rey mpeu de rei m
piedra fpedra f
piedra de Arkansas fpedra d'Arkansas f
piedra de toque fpedra de toc f
piedra pómez fpedra tosca f
pieza fpeça f
pigmento mpigment m
pintura vitrificable fpintura vitrificable f
pinza fpinça f
pinzas de soldar f plpinces de soldar f pl
plancha fplanxa f
plano mplànol m
plano -na adjpla, plana adj
plantilla fplantilla f
plaqueta fplaqueta f
plata fplata f
plateado -da adjplatejat -ada adj
platería fargenteria f
platino mplatí m
plomo mplom m
polvo mpols f
portacojinete mportacoixinet m
portamachos de roscar m
portamascles de roscar m
precio mpreu m
prensa de palanca fpremsa de palanca f
presupuesto mpressupost m
proceso mprocés m
proyección ortogonal fprojecció ortogonal f
pulido mpoliment m
pulir v trpolir v tr
punceta fburí m
punta fpunta f
punta seca fpunta seca f
punto de fusión mpunt de fusió m
punto de soldadura mpunto de soldadura m
punxó de reblar pla mpunxó de reblar còncau m
punzón mpunxó m
punzón automático mpunxó automàtic m
punzón de remache plano mpunzón de remache cóncavo m
quemada fcremada f
quemado mcremat m
quemador mcremador m
quemar v trcremar v tr
quilate mquirat m
reactivo mreactiu m
rebaba frebava f
recocer v trrecoure v tr
recocido mrecuita f
recogedor de limaduras mrecollidor de llimadures m
recortar v trretallar v tr
recorte mretall m
reducción freducció f
refractario -ria adjrefractari -ària adj
regla fregle m
relieve mrelleu m
remachado mreblada f
remachar v trreblar v tr
remache mrebló m
repujado mrepujat m
repujar v trrepujar v tr
roblonar v trreblar v tr
rosca frosca f
roscar v trroscar v tr
rotulación fretolació f
salitre msalnitre m
sándalo msàndal m
satinado -da adjsetinat -ada adj
secado massecatge m
secadora mecánica fassecadora mecànica f
secar v trassecar v tr
segueta fserra de vogir f
sello de maestro msegell de mestre m
serrín mserradures f pl
sierra de arco fserra d'arquet f
sierra de hierro fserra de ferro f
solape mencavalcament m
soldado msoldadura f
soldadura fsoldadura f
soldadura a tope fsoldadura a topar f
soldadura de solape fsoldadura encavalcada f
soldadura en ángulos fsoldadura en angle f
soldar v trsoldar v tr
solución fsolució f
solución ácida fsolució àcida f
soplete mbufador m
soplete de acetileno mbufador d'acetilè m
soplete de compresor mbufador de compressor m
soplete de fuelle mbufador de manxa m
soplete de gas natural mbufador de gas natural m
soplete de gas propano mbufador de gas propà m
soplete oxhídrico mbufador oxhídric m
soporte msuport m
superficie fsuperfície f
surco msolc m
taladradora de mesa ftrepant de taula f
taladro mtrepant m
taladro de cuerda mtrepant de mà f
talla ftalla f
tallaxarnera per llimar f
tamaño mmida f
tapicado malveolat m
tas mtas m
tas de cola mtas de cua m
tas de mesa mtas de taula m
técnica ftècnica f
temperatura ftemperatura f
temperatura ambiente ftemperatura ambient f
temperatura de forja ftemperatura de forja f
temperatura de fusión ftemperatura de fusió f
temperatura de licuación ftemperatura de liquació f
texturizar v trtexturitzar v tr
tinta de grafito ftinta de grafit f
tornillo mcargol m
tornillo de mano mcargol de mà m
tornillo helicoidal mcargol helicoïdal m
torno mtorn m
torno horizontal mtorn horitzontal m
transportador mtransportador m
trefilado mtrefilatge m
trefilador mtrefiladora f
trefilar v trtrefilar v tr
trementina ftrementina f
ultrasonido multrasò m
verter v trabocar v tr
vidrio mvidre m
viruta fencenall m
vitrificable adjvitrificacle adj
volumen mvolum m
yeso mguix m
yunque menclusa f
carburundum mcarborúndum m
cloisonné mcloisonné m

Fonts:

  • Viquipèdia.
  • Glossaris ocupacionals, 8. Argenter/a. Generalitat de Catalunya. 2003.

Tipus: Art, Joieria, Tecnologia, Idiomes, Castellà


Novetats