Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Comptabilitat (Català-Anglès)


Correspondència de termes de comptabilitat en català i anglès.

Català Anglès Tipus
a curt termini short term locució
a la bestreta, a compte on account locució
a la vista on sight locució
a llarg termini long term locució
a mitjà termini medium term locució
a terminis in installments locució
abonament, crèdit credit entry substantiu
abonaré due bill substantiu
acceptació bancària bank acceptance substantiu
acceptació de lletra de canvi draft acceptance substantiu
acció (borsa, etc.); quota share substantiu
acció alliberada stock dividend substantiu
acció nova new share substantiu
acció ordinària common stock substantiu
acció ordinària ordinary share substantiu
acció preferent preference share substantiu
acció preferent preferred stock substantiu
accionista shareholder substantiu
accionista stock holder substantiu
actiu assets side substantiu
actiu acumulat accrued assets substantiu
actiu amortitzable depreciable assets substantiu
actiu circulant, capital circulant available assets substantiu
actiu congelat frozen assets substantiu
actiu de caixa cash assets substantiu
actiu fictici fictitious assets substantiu
actiu fictici, actiu immobilitzat immaterial intangible assets substantiu
actiu financer financial assets substantiu
actiu fix, capital fix, actiu fixed assets substantiu
actiu immobilitzat material tangible fixed assets substantiu
actiu legal legal assets substantiu
actiu líquid liquid assets substantiu
actiu material, actiu tangible tangible assets substantiu
actiu monetari monetary assets substantiu
actiu net net assets substantiu
actiu no amortitzable undepreciated assets substantiu
actiu realitzable quick assets substantiu
actiu, capital actiu assets substantiu
actius morosos i dubtosos unpaid and bad assets substantiu plural
activació de despesa expense capitalization substantiu
actualització update substantiu
adquisició, compra acquisition substantiu
afectació de resultats profits distribution substantiu
ajustament d'inventari inventory adjustment substantiu
ajustament periòdic periodical adjustment substantiu
al comptat; diner comptant, efectiu, caixa cash locució
albarà delivery note substantiu
amortització accelerada accelerated depreciation substantiu
amortització acumulada accumulated depreciation substantiu
amortització anticipada early repayment substantiu
amortització comptable accounting depreciation substantiu
amortització econòmica economic depreciation substantiu
amortització financera amortization substantiu
amortització financera financial depreciation substantiu
amortització fiscal capital allowances substantiu
amortització lineal straight line depreciation substantiu
amortització percentual declining balance depreciation substantiu
amortització; depreciació, depreciation substantiu
ampliació de capital capital increase substantiu
anàlisi de balanç financial statements analysis substantiu
anàlisi del valor value analysis substantiu
anàlisi economicofinancera economic and financial analysis substantiu
anàlisi financera financial analysis substantiu
anotació en compte book entry system substantiu
aportació contribution substantiu
apreciació appreciation substantiu
arqueig cash count substantiu
arrendament lease substantiu
assentament de rectificació correcting entry substantiu
assentament de regularització regularization entry substantiu
assentament de tancament closing entry substantiu
assentament d'obertura opening entry substantiu
assentament per periodificació periodification entry substantiu
assentament, anotació accounting record substantiu
assignació allowance substantiu
assignació de recursos resource allocation substantiu
assignació pressupostària budget allocation substantiu
Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses AECA acrònim
auditor auditor substantiu
auditoria audit substantiu
auditoria de costos cost audit substantiu
auditoria de gestió management audit substantiu
auditoria de resultats performance audit substantiu
auditoria externa external audit substantiu
auditoria fiscal tax audit substantiu
auditoria informàtica computer audit substantiu
auditoria interna internal audit substantiu
auditoria limitada limited audit substantiu
autofinançament internal financing substantiu
aval guarantee substantiu
aval bancari bank guarantee substantiu
avalador guarantor substantiu
avaluació d'empresa corporate pricing substantiu
avaluació; taxació appraisal substantiu
BAIT (benefici abans d'interessos i taxes) BTP acrònim
balanç abreujat abridged balance sheet substantiu
balanç comparatiu; comparació comparative balance sheet substantiu
balanç consolidat consolidated balance sheet substantiu
balanç de caixa cash balance substantiu
balanç de comprovació trial balance substantiu
balanç de compte account form of balance sheet substantiu
balanç de resultats income statement substantiu
balanç de saldos trial balance showing differences of the costing substantiu
balanç de saldos difference substantiu
balanç extracomptable; estat physical inventory balance sheet substantiu
balanç regularitzat balance sheet substantiu
banc bank substantiu
base basis substantiu
base imposable taxable base substantiu
bateria de ràtios set of ratios substantiu
benefici abans d'interessos i before tax profit substantiu
benefici brut gross profit substantiu
benefici comptable accounting profit substantiu
benefici després d'impostos after tax profit substantiu
benefici d'explotació operating profit substantiu
benefici fiscal taxable profit substantiu
benefici industrial industrial profit substantiu
benefici net net profit substantiu
benefici per acció earnings per share substantiu
benefici retingut undistributed profit substantiu
benefici, guany earning substantiu
béns goods substantiu plural
béns de capital; béns de producció capital goods substantiu
bestreta de remuneració remuneration advance substantiu
bestreta, acompte advance substantiu
brut gross adjectiu
caixa (departament de) cash desk substantiu
caixa enregistradora cash register substantiu
caixa petita (fons per a despeses) petty cash substantiu
càlcul calculation substantiu
cancel·lació cancellation substantiu
cànon; lloguer; arrendament rent substantiu
capacitat de crèdit credit capacity substantiu
capital amortitzat amortized capital substantiu
capital amortitzat paid up stock substantiu
capital amortitzat redeemed share capital substantiu
capital amortitzat share capital substantiu
capital comptable accounting capital substantiu
capital de risc capital risk substantiu
capital líquid money capital substantiu
capital permanent permanent capital substantiu
capital permanent permanent resources substantiu
capital propi, net patrimonial, equity substantiu
capital social capital stock substantiu
capitalització capitalization substantiu
capitalització d'interessos interest capitalization substantiu
carregar en compte debit an account verb
cartera de control control portfolio substantiu
cartera de valors portfolio of shares substantiu
centre de beneficis profit center substantiu
centre de costos cost center substantiu
cessió assignment substantiu
client client substantiu
cobertura coverage substantiu
cobertura de risc risk hedging substantiu
cobertura de risc d'interès interest risk hedging substantiu
cobrament collection substantiu
codi de comerç commercial code substantiu
coeficient d'amortització depreciation rate substantiu
comanda order substantiu
comissió commission substantiu
comissió bancària bank commission substantiu
Comité de Normes de Comptabilitat Financera FASB acrònim
compensació offset substantiu
compensació bancària bank clearing substantiu
compra-venda a crèdit credit sale substantiu
compra-venda a terminis installment sale substantiu
compra-venda al comptat cash sale substantiu
compra-venda, transacció, venda sale substantiu
comprovant voucher substantiu
comptabilitat accounting substantiu
comptabilitat agrícola agricultural accounting substantiu
comptabilitat analítica; comptabilitat de costos; comptabilitat de direcció; comptabilitat de gestió cost accounting substantiu
comptabilitat auxiliar assistant accounting substantiu
comptabilitat comercial commercial accounting substantiu
comptabilitat d'assegurances insurance accounting substantiu
comptabilitat de caixa cash accounting substantiu
comptabilitat de societats; comptabilitat subjectiva business accounting substantiu
comptabilitat d'inflació inflation accounting substantiu
comptabilitat financera; comptabilitat externa; comptabilitat general external accounting substantiu
comptabilitat funcional functional accounting substantiu
comptabilitat històrica accounting history substantiu
comptabilitat informàtica computer accounting substantiu
comptabilitat nacional national accounting substantiu
comptabilitat per partida doble double entry accounting substantiu
comptabilitat pressupostària budgeting accounting substantiu
comptabilitat pública government accounting substantiu
comptabilitat sectorial industry accounting substantiu
comptabilització; tenidoria de llibres bookkeeping substantiu
comptabilitzar enter in the books of account verb
comptable accountant substantiu
comptadoria accountant's office substantiu
compte account substantiu
compte a cobrar receivable account substantiu
compte a pagar payable account substantiu
compte consolidat consolidated account substantiu
compte corrent current account substantiu
compte corrent bancari bank account substantiu
compte corrent bancari checking account substantiu
compte corrent vinculat circulation account substantiu
compte creditor credit account substantiu
compte d'actiu assets account substantiu
compte de caixa cash account substantiu
compte de capital capital account substantiu
compte de clients trade account receivable substantiu
compte de compres purchases account substantiu
compte de crèdits de cobrament doubtful debts account substantiu
compte de despeses generals general expenses account substantiu
compte de dret de traspàs transfer right account substantiu
compte de gestió management account substantiu
compte de matèries auxiliars secondary materials account substantiu
compte de mercaderies merchandises account substantiu
compte de net net accounting substantiu
compte de pagaments anticipats anticipate payments account substantiu
compte de pagaments diferits payment in arrears account substantiu
compte de passiu liability account substantiu
compte de pèrdues i guanys income account substantiu
compte de pèrdues i guanys operating account substantiu
compte de pèrdues i guanys profit and loss account substantiu
compte de pèrdues i guanys, compte d'explotació, compte de resultats activity account substantiu
compte de personal personnel account substantiu
compte de primeres matèries raw materials account substantiu
compte de producció production account substantiu
compte de proveïdors trade account payable substantiu
compte de reserves reserve account substantiu
compte de situació real account substantiu
compte de sous i salaris salaries and wages account substantiu
compte de tresoreria treasury account substantiu
compte de valors securities account substantiu
compte de vendes sales account substantiu
compte d'efectes commercial paper account substantiu
compte d'efectes notes account substantiu
compte d'efectes a cobrar notes receivable account substantiu
compte d'efectes a pagar notes payable account substantiu
compte d'enllaç liaison account substantiu
compte d'enllaç reciprocal account substantiu
compte desglossat subaccount substantiu
compte desglossat subsidiary account substantiu
compte d'estalvis saving account substantiu
compte deutor (anotacions del deure d'un compte) debit account; debit accounts substantiu
compte d'existències inventories stocks account substantiu
compte diferencial difference account substantiu
compte d'operacions de capital capital account movements substantiu
compte d'ordre memorandum account substantiu
compte d'ordre out of balance sheet account substantiu
compte especial special account substantiu
compte especulatiu speculative account substantiu
compte financer financial account substantiu
compte obert open account substantiu
compte patrimonial proprietorship account substantiu
compte personal personal account substantiu
compte transitori suspense account substantiu
comptes anuals annual accounts substantiu plural
conciliació de comptes account reconciliation substantiu
consolidació de balanços balance sheet consolidation substantiu
consolidació de comptes account consolidation substantiu
contrapartida balancing entry substantiu
contrapartida balancing item substantiu
contrapartida contra account substantiu
contrapartida contra item substantiu
control de preus price control substantiu
control pressupostari budgetary control substantiu
conversió de deutes debt conversion substantiu
correcció valorativa repricing entry substantiu
corretatge brokerage substantiu
cost cost substantiu
cost comptable accounting cost substantiu
cost corrent current cost substantiu
cost de capital cost of capital substantiu
cost de comanda preparation cost substantiu
cost de distribució distribution cost substantiu
cost de flotació floating charge substantiu
cost de manteniment maintenance cost substantiu
cost de material material cost substantiu
cost de personal labour cost substantiu
cost de producció production cost substantiu
cost de reposició replacement cost substantiu
cost de ruptura break cost substantiu
cost de ruptura shortage cost substantiu
cost d'emmagatzematge inventory holding cost substantiu
cost directe direct cost substantiu
cost discrecional discretionary cost substantiu
cost estàndard standard cost substantiu
cost financer financial cost substantiu
cost fix; càrrega d'estructura fixed cost substantiu
cost fix; càrrega d'estructura overhead cost substantiu
cost fix; càrrega d'estructura ; capacity cost substantiu
cost històric; preu històric historical cost substantiu
cost indirecte indirect cost substantiu
cost marginal marginal cost substantiu
cost objectiu target cost substantiu
cost pressupostat budgeted cost substantiu
cost total total cost substantiu
cost unitari unit cost substantiu
cost variable variable cost substantiu
cotització quotation substantiu
crèdit credit substantiu
crèdit bancari bank credit substantiu
crèdit comercial trade credit substantiu
crèdit disponible available credit substantiu
crèdit hipotecari mortgage credit substantiu
creditor creditor substantiu
creditor financer financial credit substantiu
criteri de liquiditat creixent increasing liquidity method substantiu
criteri de liquiditat decreixent decreasing liquidity method substantiu
criteri de valoració valuation criterion substantiu
criteri d'exigibilitat creixent amortization method substantiu
criteri d'exigibilitat decreixent decreasing liability method substantiu
cupó coupon substantiu
data de venciment maturity date substantiu
dèbit debit substantiu
dèbit bancari bank debits substantiu
dèbit, càrrec debit entry substantiu
deducció deduction substantiu
dèficit deficit substantiu
deflació deflation substantiu
departament de comptabilitat accounting department substantiu
departament de tresoreria treasurer department substantiu
descobert overdraft substantiu
descompte bancari; descompte bank discount substantiu
descompte, rebaixa discount substantiu
desfalc misappropriation substantiu
desglossament comptable accounting disclosure substantiu
desgravació tax relief substantiu
despesa expenditure substantiu
despesa amortitzable capitalized expense substantiu
despesa amortitzable deferred charge substantiu
despesa amortitzable deferred expense substantiu
despesa anticipada prepaid expense substantiu
despesa atípica non operating expense substantiu
despesa comercial business expense substantiu
despesa extraordinària non recurrent expense substantiu
despesa financera financial expense substantiu
despesa impositiva tax expenditure substantiu
despesa ordinària recurrent expenditure substantiu
despesa variable; despesa proporcional proportional expense substantiu
despeses de capital capital expenditures substantiu plural
despeses generals general expenses substantiu
despeses generals overhead expenses substantiu plural
desviació deviation substantiu
deure debit side substantiu
deute amortitzable amortizable debt substantiu
deute consolidat consolidated debt substantiu
deute desgravable debt substantiu
deute desgravable tax deductible public debt substantiu
deute flotant floating debt substantiu
deute perpetu perpetual debt substantiu
deute públic national debt substantiu
deute públic public debt substantiu
deute temporal temporal debt substantiu
deute tributari payable tax substantiu
deutor debtor substantiu
devolució return substantiu
dieta per diem substantiu
diner money substantiu
dipòsit bancari bank deposit substantiu
direcció comptable accountant management substantiu
disponibilitat availability substantiu
disponible available adjectiu
distribució de resultats profit distribution substantiu
dividend dividend substantiu
doble comptabilitat double set of books substantiu
document comptable accounting draft substantiu
dotació endowment substantiu
dret de societats corporate law substantiu
drets polítics non economic rights substantiu plural
efecte de comerç trade bill substantiu
efecte de comerç a cobrar bill receivable substantiu
efecte de comerç a pagar bill payable substantiu
efecte de comerç impagat dishonoured bill substantiu
efecte de comerç; efecte commercial paper substantiu
element patrimonial wealth assets substantiu
empresari, empresària businessman substantiu
emprèstit debenture substantiu
emprèstit, préstec loan substantiu
en efectiu in cash locució
endeutament borrowing substantiu
endeutament indebtedness substantiu
endeutament d'empresa business debt substantiu
endós endorsement substantiu
entrada entry substantiu
estabilitat de preus price stability substantiu
estalvi saving substantiu
estat comptable accounting form substantiu
estat de comptes bank balance substantiu
estat de comptes books statement substantiu
estat d'una societat by laws substantiu
estat financer financial statement substantiu
estimació estimate substantiu
estructura de capital capital structure substantiu
estructura econòmica economic structure substantiu
estructura financera financial structure substantiu
exercici comptable accounting year substantiu
exercici econòmic year substantiu
exercici fiscal financial year substantiu
exigibilitat liability substantiu
exigible exigible adjectiu
existències, estoc inventory substantiu plural
explotació operation substantiu
extracomptable not based in books adjectiu
extracte de comptes statement of account substantiu
factor de producció factor of production substantiu
factura bill substantiu
factura invoice substantiu
factura de descompte bank discount invoice substantiu
factura proforma proforma invoice substantiu
facturatge, factoring factoring substantiu
fallida, bancarrota, insolvència bankruptcy substantiu
Federació d'experts FEE acrònim
fer la caixa make the cash verb
fet comptable accounting fact substantiu
fiança surety substantiu
finança finance substantiu
finançament financing substantiu
finançament extern external financing substantiu
financer -a financial adjectiu
finances finances substantiu plural

First in First out

FIFO acrònim
flux flow substantiu
flux de caixa cash flow substantiu
flux de caixa brut gross cash flow substantiu
flux de caixa descomptat discounted cash flow substantiu
flux de caixa net net cash flow substantiu
flux de fons flow of funds substantiu
fons fund substantiu
fons aliens debt capital substantiu plural
fons d'amortització amortization fund substantiu
fons d'amortització sinking fund substantiu
fons de comerç goodwill substantiu
fons de fluctuació reserve for fluctuation substantiu
fons de maniobra; capital de working capital substantiu
fons de reposició renewal fund substantiu
fons de rotació rotating fund substantiu
font de finançament financing source substantiu
franquícia franchise substantiu
gestió comptable accounting management substantiu
gestió de caixa; gestió de tresoreria cash management substantiu
gestió financera financial management substantiu
girar draw verb
guany de capital; plusválua capital gain substantiu
haver credit side substantiu
HIFO, mètode de valoració HIFO HIFO acrònim
IAS (Normes Comptables) IAS acrònim
IASC (Comitè Internacional de Normes Comptables) IASC acrònim
IFAC (Federació Internacional de Comptables) IFAC acrònim
imatge fidel true and fair view substantiu
immobilització de capital lock up of capital substantiu
immobilitzat financer fixed and other noncurrent asset substantiu
immobilitzat financer permanent financial investment substantiu
impagat unpaid debts substantiu
import; preu total amount substantiu
imposició cash deposit substantiu
imposició a termini time deposit substantiu
impost directe direct tax substantiu
impost indirecte indirect tax substantiu
impost sobre el valor afegit, IVA value added tax substantiu
impost sobre els actes jurídics stamp tax substantiu
impost sobre la despesa expenditure tax substantiu
impost sobre la renda de les persones físiques, IRPF personal income tax substantiu
impost sobre la renda de societats corporate income tax substantiu
impost, tribut tax substantiu
imputació de costos allocation cost substantiu
imputació; afectació allocation substantiu
indexació de costos cost indexing substantiu
inflació inflation substantiu
inflació de costos cost inflation substantiu
informació comptable accounting information substantiu
ingrés anticipat deferred income substantiu
ingrés atípic non operating income substantiu
ingrés d'explotació operating income substantiu
ingrés d'explotació operating revenue substantiu
ingrés extraordinari non recurrent receipt substantiu
ingrés financer financial income substantiu
ingrés marginal marginal revenue substantiu
ingrés ordinari ordinary income substantiu
ingrés; renda income substantiu
insolvència insolvency substantiu
insolvència provisional provisional insolvency substantiu
interès, redit interest substantiu
inventari comptable book inventory substantiu
inventari de liquidació liquidation inventory substantiu
inventari final closing inventory substantiu
inventari físic physical inventory substantiu
inventari inicial opening inventory substantiu
inventari permanent perpetual inventory substantiu
inversió de capital capital investment substantiu
inversió financera financial investment substantiu
inversor investor substantiu
IVA, impost sobre el valor afegit VAT sigles
justificant warrant substantiu
LIFO LIFO acrònim
líquid imposable income taxable substantiu
liquidació liquidation substantiu
liquidació de compte settlement of an account substantiu
liquiditat liquidity substantiu
lísing leasing substantiu
llei d'actualització; llei de regularització regularization law substantiu
lletra a la vista sight bill substantiu
lletra avalada guaranteed bill substantiu
lletra de canvi bill of exchange substantiu
lletra domiciliada domiciled bill substantiu
lletra financera finance bill substantiu
llibre auxiliar subsidiary book substantiu
llibre d'actes minute book substantiu
llibre de balanços balance sheet book substantiu
llibre de caixa cash journal substantiu
llibre de compres purchases book substantiu
llibre de comptabilitat accounting book substantiu
llibre de vendes sales book substantiu
llibre diari day book substantiu
llibre diari book of original entry substantiu
llibre d'inventari inventory record substantiu
llibre d'inventaris inventory book substantiu
llibre d'inventaris i balanços inventory and balance record substantiu
llibre major ledger substantiu
llibre principal book of account required by law substantiu
llibre registre, registre book register substantiu
llindar de rendibilitat profitability threshold substantiu
llindar de vendes, punt mort break even point substantiu
lliurador drawer substantiu
lliurament delivery substantiu
lliurament draft substantiu
lliurat -ada drawee substantiu
màquina numèrica numerical machine substantiu
marge brut gross margin substantiu
marge comercial commercial margin substantiu
marge de benefici profit margin substantiu
marge net net margin substantiu
massa patrimonial estate capital substantiu
materialitat materiality substantiu
memòria report substantiu
memòria anual annual report substantiu
menyscapte de diner; pèrdua loss substantiu
mercaderia good substantiu
mercaderia en consignació good on consignment substantiu
meritació accrual substantiu
mètode comptable, procediment comptable accounting method substantiu
mètode de partida doble double entry substantiu
mètode de partida doble double entry method substantiu
mètode de partida simple single entry substantiu
mètode de partida simple single entry method substantiu
mètode de valoració d'existències inventory valuation method substantiu
mètode de valoració FIFO FIFO method substantiu
mètode de valoració HIFO HIFO method substantiu
mètode de valoració LIFO LIFO method substantiu
mètode de valoració NIFO NIFO method substantiu
mètode del cost mitjà ponderat compound mean cost method substantiu
mètode del preu mitjà ponderat compounded mean price method substantiu
mètode directe d'amortització direct method of depreciation substantiu
minusvàlua capital loss substantiu
mitjà de pagament mean of payment substantiu
moviment comptable; operació comptable accounting movement substantiu
negociació d'efectes draft discounting substantiu
net -a (renda, etc.); líquid net adjectiu
NIFO (mètode de valoració NIFO) NIFO acrònim
nòmina payroll substantiu
nominatiu -iva nominative adjectiu
norma comptable accounting standard substantiu
norma d'auditoria auditing standard substantiu
normalització comptable account standardization substantiu
Normes Comptables International Accounting Standards substantiu plural
Normes de Comptabilitat FAS acrònim
Normes de Comptabilitat Financial Accounting Standards substantiu plural
nota d'abonament credit memo substantiu
nota de càrrec debit memo substantiu
obertura de compte account opening substantiu
obligació convertible convertible bond substantiu
obligació convertible convertible debenture substantiu
obligació; bo bond substantiu
ordre de compra purchase order substantiu
ordre de lliurament delivery order substantiu
ordre de pagament money order substantiu
ordre de pagament payment authorization substantiu
paga i senyal down payment substantiu
paga i senyal; arres earnest money substantiu
pagament payment substantiu
pagament a compte payment on account substantiu
pagament al comptat cash payment substantiu
pagament anticipat anticipated payment substantiu
pagament anticipat prepayment substantiu
pagament diferit deferred payment substantiu
pagament fraccionat installment payment substantiu
pagament immediat cash discount substantiu
pagaré d'empresa promissory note substantiu
participació sharing substantiu
participació en els beneficis profit participation substantiu
participació; participació equity holding substantiu
partida item substantiu
partida fallida non performing loan substantiu
passiu liabilities substantiu
passiu liability side substantiu
passiu acumulat accrued liabilities substantiu
passiu circulant current liabilities substantiu
passiu exigible; recursos aliens external resources substantiu
patrimoni wealth substantiu
percentatge brut gross profit ratio substantiu
percentatge net net profit ratio substantiu
període de maduració; cicle de maduració maturity cycle substantiu
període de tinença holding period substantiu
període impositiu tax period substantiu
periodificació timing substantiu
permuta barter substantiu
pes brut gross weight substantiu
pes brut net weight substantiu
pignoració pledge substantiu
pla comptable, pla de comptes accounting plan substantiu plural
pla d'amortització amortization plan substantiu
pla financer financial plan substantiu
pla financer financial planning substantiu
pla general de comptabilitat general charts of accounts substantiu
planificació comptable accounting planning substantiu
planificació financera financing planning substantiu
poder adquisitiu purchasing power substantiu
pòlissa de crèdit credit line substantiu
portar els comptes keep accounts verb
portar els comptes keep tally verb
ports freight substantiu plural
ports deguts freight collect substantiu plural
ports deguts freight forward substantiu plural
ports pagats prepaid freights substantiu plural
pressupost budget substantiu
pressupost base zero zero base budget substantiu
pressupost de capital capital budget substantiu
pressupost de compres purchase budget substantiu
pressupost de tresoreria cash budget substantiu
pressupost de vendes sales budget substantiu
pressupost deficitari deficit budget substantiu
pressupost equilibrat balanced budget substantiu
pressupost financer financial budget substantiu
prestador -a lender substantiu
prestatari -ària borrower substantiu
preu price substantiu
preu a l'engròs trade price substantiu
preu al comptat cash price substantiu
preu al detall retail price substantiu
preu d'adquisició, cost d'adquisició acquisition cost substantiu
preu de cost cost price substantiu
preu de cost marginal marginal cost price substantiu
preu de cost mitjà average cost price substantiu
preu de liquidació knock out price substantiu
preu de liquidació liquidation price substantiu
preu de llançament launch price substantiu
preu de mercat market price substantiu
preu de saldo bargain price substantiu
preu de tarifa list price substantiu
preu de transferència transfer price substantiu
preu de venda selling price substantiu
preu d'oferta sale price substantiu
preu estàndard, preu objectiu standard price substantiu
preu unitari unit price substantiu
previsió forecasting substantiu
prima bonus substantiu
primeres matèries raw material substantiu plural
principal principal substantiu
principi comptable accounting principle substantiu
principi d'autonomia d'exercicis time period concept substantiu
principi de correlació matching principle substantiu
principi de meritació accrual principle substantiu
principi de prudència valorativa conservatism principle substantiu
principi del preu d'adquisició cost principle substantiu
principi d'empresa en funcionament principle of going concern substantiu
principi d'importància relativa materiality principle substantiu
principi d'uniformitat, principi consistency principle substantiu
producte acabat final good substantiu
producte acabat finished product substantiu
proveïdor -a supplier substantiu
provisió provision substantiu
provisió de fons funding substantiu
provisió de fons retaining fee substantiu
provisió per a depreciació valuation allowance substantiu
provisió per a impostos tax provision substantiu
provisió per clients dubtosos allowance for doubtful accounts substantiu
provisió per depreciació depreciation inventory provision substantiu
quadre de comptes chart of accounts substantiu
quadre de finançament funds flow statement substantiu
quadre de finançament statement of changes in financial position substantiu
quadre de periodificació lapsing schedule substantiu
qualificació rating substantiu
quitament debit relief substantiu
quitança settlement substantiu
quota tributària; tipus tax rate substantiu
ràpel rappel substantiu
ràtio ratio substantiu
ràtio cost-benefici cost benefit ratio substantiu
ràtio de cobertura d'interessos interest charges coverage ratio substantiu
ràtio de cobertura d'interessos interest coverage ratio substantiu
ràtio de gestió business ratio substantiu
ràtio de liquiditat acid test ratio substantiu
ràtio de liquiditat cash ratio substantiu
ràtio de liquiditat liquidity ratio substantiu
ràtio de solvència current ratio substantiu
ràtio d'endeutament debt ratio substantiu
ràtio preu-guanys price earnings ratio substantiu
realitzable realizable adjectiu
rebut receipt substantiu
recàrrec surcharge substantiu
reconeixement de deute acknowledgment of a debt substantiu
recursos resources substantiu plural
redescompte rediscount substantiu
reducció de capital capital reduction substantiu
reembors, reemborsament repayment substantiu
regalia, royalty royalty substantiu
registre d'acceptacions impagades bad debts register substantiu
registre mercantil mercantile register substantiu
regularització de balanços balance sheet regularization substantiu
regularització de comptes accounting regularization substantiu
reintegrament withdrawal substantiu
remesa de cobrament remittance for collection substantiu
remesa de descompte discount remittance substantiu
remuneració, retribució remuneration substantiu
renda fixa fixed yield substantiu
renda variable variable yield substantiu
rendibilitat profitability substantiu
rendiment return on assets substantiu
reposició de capital replacement substantiu
reserva reserve substantiu
reserva de canvi reserve for exchange losses substantiu
reserva estatutària statutory reserve substantiu
reserva legal legal reserve substantiu
reserva voluntària voluntary reserve substantiu
reserves bancàries bank reserves substantiu plural
reserves de valors valuation reserves substantiu plural
resultat result substantiu
resultat atípic non common result substantiu
resultat de situació net result substantiu
resultat d'explotació; resultat operating result substantiu
resultat endogen endogenous result substantiu
resultat exogen exogenous result substantiu
resultat extraordinari extraordinary result substantiu
resultat financer financial result substantiu
resultat ordinari common result substantiu
revaloració repricing substantiu
risc de canvi exchange risk substantiu
risc d'interès interest rate risk substantiu
risc per efectes descomptats risk for discounted bills substantiu
ròssec carried forward substantiu
ròssec; saldo inicial balance carried forward substantiu
rotació d'actius assets turnover substantiu
rotació; xifra de negoci, volum de negoci turnover substantiu
salari wage substantiu
salari a preu fet piecework wage substantiu
salari mínim interprofessional minimum wage substantiu
saldar, quadrar balance verb
saldo balance substantiu
saldo creditor credit balance substantiu
saldo de tancament closing balance substantiu
saldo deutor debit balance substantiu
saldo d'obertura opening balance substantiu
saldo ociós idle balance substantiu
saldo zero zero balance substantiu
sanejament (comptes, etc.) write off substantiu
sistema bancari banking system substantiu
sistema comptable accounting system substantiu
sistema d'amortització comptable accounting depreciation system substantiu
sistema de costos costs system substantiu
sistema de costos d'absorció absorption costs system substantiu
sistema de costos d'absorció full costing substantiu
sistema de costos directes direct costs system substantiu
sistema de costos estàndard standard costs system substantiu
sistema d'informació information system substantiu
sistema d'informació comptable accounting information system substantiu
sistema financer financial system substantiu
soci capitalista capitalist partner substantiu
societat anònima company substantiu
societat anònima joint stock company substantiu
societat col·lectiva general partnership substantiu
societat comanditària limited partnership substantiu
societat comanditària per accions limited partnership by shares substantiu
societat de cartera holding company substantiu
societat de responsabilitat limited liability company substantiu
societat limitada limited company substantiu
solvència solvency substantiu
sortida (decrement d'un element patrimonial); desembors outlay substantiu
sou pay substantiu
subproducte by product substantiu
suma anterior brought forward substantiu
suma creditora total credit substantiu
suma deutora total debt substantiu
superàvit surplus substantiu
suspensió de pagaments suspension of payments substantiu
suspensió de pagaments temporary receivership substantiu
tancament de compte account cancelation substantiu
tancament de compte closing account substantiu
tancament d'exercici close of books substantiu
tancament d'exercici, tancament de comptes, tancament de la comptabilitat, tancament de llibres closing accounting substantiu
tarifa de preus price list substantiu
taxa rate substantiu
taxa de rendibilitat, taxa de rate of return substantiu
taxa interna de rendibilitat, TIR internal rate of return substantiu
taxació valuation substantiu
tècnica comptable accounting procedure substantiu
tenidor holder substantiu
tenidor de llibres book keeper substantiu
teoria personalista personal accounting theory substantiu
tercer -a third party substantiu
termini, terme installment substantiu
tipus d'actualització; tipus de descompte actualization rate substantiu
tipus de canvi exchange rate substantiu
tipus de descompte bancari bank discount rate substantiu
tipus d'interès interest rate substantiu
TIR (taxa interna de rendibilitat) TIR sigles
títol de crèdit credit instrument substantiu
títol de crèdit financial claim substantiu
títol valor, títol, valor security substantiu
transferència transfer payment substantiu
transmissió transmission substantiu
traspàs transfer substantiu
tresorejament hoard substantiu
tresoreria treasury substantiu
unitat de despesa spending unit substantiu
unitat econòmica economic unit substantiu
valor value substantiu
valor actual present value substantiu
valor actual net net present value substantiu
valor afegit added value substantiu
valor comptable book value substantiu
valor de canvi exchange value substantiu
valor de capitalització capitalization value substantiu
valor de liquidació liquidation value substantiu
valor de liquidació realization value substantiu
valor de mercat market value substantiu
valor de reposició replacement value substantiu
valor declarat declared value substantiu
valor d'ús value in use substantiu
valor efectiu cash value substantiu
valor en funcionament going concern value substantiu
valor fiscal fiscal value substantiu
valor funcional functional value substantiu
valor legal legal value substantiu
valor líquid liquid value substantiu
valor net net value substantiu
valor nominal face value substantiu
valor real real value substantiu
valor residual residual value substantiu
valor venal sale value substantiu
valoració comptable accounting valuation substantiu
valoració d'existències inventory pricing substantiu
valors securities substantiu plural
VAN (valor actual net) NPV sigles
variació d'existències inventory change substantiu
vèncer (un document, etc.) maturate verb
venciment maturity substantiu
venda neta net sale substantiu
vida útil useful life substantiu
xec check substantiu
xec bancari back check substantiu
xec confirmat, xec registrat certified check substantiu
xec garantit guaranteed check substantiu
xifra de vendes, facturació, sales revenues substantiu

Tipus: Comptabilitat, Economia


Novetats