Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Termes financers (Català-Anglès)


Correspondència de termes financers entre català i anglès.

CatalàAnglès
Acció preferent acumulativa rescatableRedeemable cumulative preference share
Accions BaratesCheap stock
Accions ClassificadesClassified stock
Accions OrdinàriesOrdinary shares (or common shares/stock)
Accions PreferentsPreference shares (or Preferred Stock)
Accions Preferents "Xec en Blanc"Blank cheque preferred stock
Accions Preferents AcumulativesCumulative Preferred Stock
Accions Preferents ConvertiblesConvertible Preferred Stock
Accions Preferents de Tipus AjustableAdjustable Rate Preferred Stock
Accions Preferents SecundàriesSecond Preferred Stock
Acord de BloqueigLock-up agreement
Acord de ConfidencialitatNon-disclosure agreement
Acord de Confidencialitat i dret de Propietat (o Pacte de Confidencialitat)Confidentiality and proprietary rights agreement (or non-disclosure agreement)
Acord de SubscripcióUnderwriting Agreement
AcordVoluntari Covenants
Actes PromocionalsRoadshow
Adquisició PlanejadaLaveraged Buyout
Agent de col•locacióPlacement Agent
AMEXAmerican Stock Exchange (AMEX)
AnalistaAnalyst
AntidilucióAnti-dilution (full ratchet)
Antidilució (Mitjana Ponderada)Anti-dilution ( weighted Average)
Any de CollitaVintage Year
Assegurança Personal DirectiuKey man insurance
AssignacióAllocation
Assignació d'actiusAsset allocation
Autoritat competentCompetent Authority
Autoritat del MercatMarket Authority
Beneficis per Acció Totalment DiluïtsFully diluted earnings per share
BETABETA
BIMBOBIMBO
BoBOND
Bons d'Alta RendibilitatHigh yield bonds
CAC-40 (Companyia dels Agents de Canvi 40)CAC-40 (Compagnie des Agents de Change 40)
Capital AportatContributed capital
Capital de desenvolupamentDevelopment Capital
Capital de Reposició (compra secundària)Replacement Capital (secondary purchase)
Capital d'ExpansióExpansion Capital
Capital GestionatCapital Under Management
Capital PrivatPrivate Equity
Capital RiscVenture Capital
Capitalista VoltorVulture Capitalist
Capitalització de MercatMarket capitalisation (or market cap)
Càrrega del deute (interessos)Debt Service
Carta d'IntencionsLetter of Intent
Carta RevelacióDisclosure letter
Cerca de compromís de subscripcióBookbuilding
Classes de ValorsClass of securities
Clima de SortidaExiting climates
Cobertura d' InterèsInterest cover
Cobertura de DividendsDividend cover
Cobertura de l'actiuAsset cover
Col•lateralCollateral
Comissió Bancària i Financera (CBF)Commission Bancaire et Financière/Commissie voorhet Bank en Financiewezen (CBF)
Comissió de les Operaciones de Borsa (COB)Commission des Opérations de Bourse (COB)
Companyia novaNewCo
ComplimentCompliance
Compra amb risc d'accions que cotitzen en BorsaVenture purchase of quoted shares
Compra de les accions d'una companyia per part de l'equip directiu internManagement buyout (MBO)
Compra de les accions d'una companyia per part d'un equip directiu externManagement buyin (MBI)
Compra palanquejadaBuyout
Compra palanquejada Institucional (IBO)Institutional Buyout (IBO)
Compradors PotencialsHard circle
Compravenda d'accionsShare deal
CompromísCommitment
Compromís del Soci Col•lectiuGeneral partner’s commitment
Concessió de dretsVesting
CondicionsTerms and conditions
Condicions PrecedentsConditions precedent
Consell d'AdministracióRepurchase agreement
ConversióConversion
Corba JJ-curve
Cost Mitjà Ponderat del CapitalWeighted average cost of capital
CotitzacióListing
Cotització DualDual listing
Creador de mercatMarket maker
DAXDAX
DCD (Distribució al Capital Desemborsat)Distributions to paid-in capital (D/PI)
De Pública a PrivadaPublic to private
Demanda Col•lectivaCollective demand
Derivats o Valors DerivatsDerivative or derivative security
Descompte de Subscripció (o Comissió o Marge)Underwriting discount (or commission or spread)
DesemborsamentDisbursement
DesinversióDivestment
Desviació EstàndardStandard deviation
Deute AsseguratSecured debt
Deute ConvertibleConvertible debt
Deute No GarantitUnsecured debt
Deute PreferentSenior debt
Deute SubordinatSubordinated debt
Diligència DegudaDue diligence
DilucióDilution
Directiva de Serveis d'Inversió (DSI)Investment Services Directive (ISD)
Directiva sobre els Fullets d'EmissióProspectus Directive
Director IndependentIndependent director
Disposicions AntidilucióAnti-dilution provisions
DistribucióDistribution
Distribució PrimàriaPrimary distribution
Distribució Secundària (o Oferta Secundària)Secondary distribution (or secondary offering)
Distribucions al Capital DesemborsatDistributions to paid-in capital (D/PI)
Dividend AcumulatiuCumulative dividend
Divisió (o Divisió d'Accions)Split (or stock split)
Drets d'AdhesióTag-along Rights
Drets d’Adquisició PreferentPre-emption rights
Drets d'ArrossegamentDrag-along rights
Drets d'InformacióInformation rights
Durada de la ParticipacióHolding period
Earn-OutEarn-out
EASD (Associació Europea d'Intermediaris Financers)EASD (European Association of Securities Dealers)
EBIT (beneficis abans d'impostos i interessos)EBIT (Earnings Before Interest & Taxes)
EBITDA (beneficis abans d'impostos, interessos, amortitzacions i depreciacions)EBITDA (Earnings before Interest, taxes, depreciation & amortization)
Edat del FonsFund age
Efecte de ComerçCommercial paper
EliminacióWrite-off
Empresa en arrancadaStart-up
Empresa FantasmaShell
Empresa PrivadaPrivate company
Empresa Receptora de la InversióInvestee company
EndarrerimentsArrearage
Entitat Col•locadoraBookrunner
Entrades i SortidesLeavers and Joiners
Equity KickerEquity kicker
Equivalents d'accions OrdinàriesCommon stock equivalents
EscissióSpin-off
Estadi LlavorSeed stage
Estic d'HoqueiHockey stick
Estratègia de SortidaExit strategy
EstrellaStar
EURONEXTEURONEXT
ExcedentOverhang
Extraborsari (OTC)Over-the-counter (OTC)
Factor de ConfortComfort factor
Fase InicialEarly stage
Fase posteriorLater stage
Filosofia d'InversióInvestment philosophy
Finançament de la Fase InicialEarly Stage Fund
Finançament del DeuteDebt financing
Finançament del InversorPrivat Angel financing
Finançament MezzanineMezzanine finance
Finançament PontBridge financing
Flotació(o Flotació Lliure o Flotació Pública)Float (or free float or public float)
Flux de Caixa Descomptat (FCD)Discounted cash flow (DCF)
Flux de Caixa LliureFree cash flow
Flux d'OperacionsDeal flow
FonsFund
Fons CaptiuCaptive fund
Fons de ComerçGoodwill
Fons de compres palanquejadesBuyout Fund
Fons de desenvolupamentDevelopment Fund
Fons de FonsFund of funds
Fons d'OpcionsOption pool
Fons equilibratsBalanced fund
Fons GeneralistaGeneralist fund
Fons IndependentIndependent fund
Fons MadursMature funds
Fons MutuMutual fund
Fons ObertOpen-end fund
Fons SecundarisSecondary fund of funds
Fons SemicaptiuSemi-captive Fund
Fons TancatClosed-end fund
Fórmula Black-ScholesBlack-Scholes Formula
Fórmula LehmanLehman Formula
FSAFinancial services authority (FSA)
FTSE 100FTSE 100
Full de TermesTerm Sheet
GAAP (Principis Comptables generalment acceptats)GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
GarantiaWarranty
GarantiesWarrants
Garanties del Banc SubscriptorUnderwriter’s warrants
Gestor de la LlistaBook manager
HistorialTrack record
Honoraris de GestióManagement fees
Horitzó TIR (Horitzó de la Taxa Interna de Rendibilitat)Horizon internal rate of return
Increment de valorWrite-up
Independència de les PartsArm’s-length
ÍndexIndex
Índex Dow JonesDow Jones Industrial Average (DJIA)
Interès GuanyatCarried interest
IntervencióHands-on
Inversió Corporativa de RiscCorporate venturing
Inversió de SeguimentFollow-on investment
Inversió InicialInitial investment
Inversor de Capital RiscVenture capitalist
Inversor IndividualRetail investor
Inversor InstitucionalInstitutional investor
Inversor PrincipalLead investor
Inversor PrivatBusiness angel
Inversor SofisticatSophisticated investor
LIBOR (interbancari de Londres)LIBOR (London Inter-bank offer rate)
Llei de Valors de 1933 (També LLEI 1993 o LLEI 33)Securities Act of 1933 (also 1933 Act or 33 Act)
Llista d'InversorsBook (or Syndicate Book)
Llibre SindicalSyndicate book
Marge Intern, Cotització InternaInside spread, or inside quote
MediadorBroker
Meitat SuperiorUpper half
MemoràndumMemorandum
Mercat Alternatiu d'inversió (AIM)Alternative Investment Market (AIM)
Mercat SecundariSecondary market
Mètodes de ValoracióValuation methods
Mida del fonsFund size
Mitjana de la Taxa Interna de RendibilitatAverage IRR
Model de FCD d'EmpresaEnterprise DCF model
Model de Valoració d'Actius de Capital (CAPM)Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Model del Valor Actual AjustatAdjusted Present Value Model
Muralles XinesesChinese walls
NASD (National Association of Securities Dealers) (USA)NASD (National Association of Securities Dealers) (USA)
Nasdaq Bulletin Board (o OTC Bulletin Board)Nasdaq Bulletin Board (or OTC Bulletin Board)
Nasdaq National MarketNasdaq National Market
Nasdaq SmallCap MarketNasdaq SmallCap Market
Nasdaq Stock MarketNasdaq Stock Market
Nasdaq-100Nasdaq-100
Nasdaq-AMEX Market GroupNasdaq-AMEX Market Group
Neuer MarktNeuer Markt
No-IntervencióHands-off
Normes Comptables InternacionalsInternational Accounting Standards (IAS)
Nou MercatNouveau Marché
Nova EmissióNew issue
NYSE (New York Stock Exchange)NYSE (New York Stock Exchange)
Obligació AsseguradaSecured obligation
ObligacionsDebenture
Obligacions Convertibles / amb característiques d'AccióConvertible/equity related loan
Oferta de valors de baix rendimentTurkey
Oferta PúblicaPublic offering
Oferta Pública DirectaDirect public offering
OpcióOption
Opció a l'estil EuropeuEuropean-style option
Opció de CompraCall option (or call)
Opció de RecuperacióClawback option
Opció de SobreassignacióOver-Allotment Option
Opció de VendaPut option
Opció sobre les AccionsStock option
OPV (Oferta Pública de venda d'accions)IPO (Initial Public Offering)
Orientat al FonsFund focus (investment stage)
OTC Bulletin BoardOTC Bulletin Board
Pacte RestrictiuRestrictive covenant
Pagament amb Càrrec al CapitalDrawdown
Pagament en EspèciePayment in kind (PIK)
Període de BloqueigLock-up period
Persones RelacionadesConnected persons
Píndola EnverinadaPoison pill
Pla d'EmpresaBusiness plan
PlusvàluaCapital gains
PrescriptorsGatekeepers
Preu de PartidaOpening price
Preu d'ExerciciExercise price
Preu FixFlat Pricing
Primeres Accions PreferentsFirst preferred stock
Programa de Traspàs dels FonsTakedown schedule
Propietat Intel•lectualIntellectual property
Punt BaseBasis point
Punt de PartidaInception
Punt de ReferènciaBenchmark
Punt de tresoreriaCash Wall
Punt d'EquilibriBreak-even point
QuartilQuartile
Quartil SuperiorTop Quarter
Quasi-CapitalQuasi-equity
Ratchet/sliding scaleRatchet/sliding scale
Ràtio d'Accions OrdinàriesCommon stock ratio
Ràtio de ConversióConversion ratio
Ràtio de DeuteDebt ratio
Ràtio de Deute/CapitalDebt/equity ratio
Ràtio de Preu/BeneficisP/E ratio
Ràtio de RealitzacióRealisation ratios
Ràtio d'EndeutamentEquity ratio
Ràtio d'EnvejaEnvy ratio
RecapitalitzacióRecapitalisation
Recapitalització PlanejadaLeveraged recapitalisation
Recollida de FonsFundraising
RecompraBuyback
Recompra per part de l'empresaCompany buy-back
Reducció de ValorWrite-down
ReflotacióTurnaround
RendimentYield
Repel•lent antitauronsShark repellent
Requisits de CotitzacióListing requirements
Rerfinançament del DeuteBancari Refinancing bank debt
RescatRedemption
Rescat (o Reflotació)Rescue (or turnaround)
RondesRounds
RVPI (Residual Value to Paid-in) RVPIResidual Value to Paid-In
S&P 500 S&P(Standard & Poor) 500
Secret ComercialTrade secret
Securities and Exchange Commission (SEC), equivalent a la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) EspanyolaSecurities and Exchange Commission (SEC)
SeqüènciaSequence
Signatura de documentsCompletion
SindicacióSyndication
Sínia d'HàmsterHamster wheel
Soci Col•lectiuGeneral partner
Soci ComanditariLimited partner
Societat ComanditàriaLimited partnership
Societat de Cartera (o Empresa Receptora de la Inversió)Portfolio company (or investee company)
SortidaExit
Sortida a BorsaPublic float
Subscripció amb Garantia de Col•locacióFirm commitment underwriting
Subscripció sense Garantia de Col•locacióBest efforts underwriting
SubscriptorUnderwriter
Subscriptor Principal (o Gestor Principal)Lead underwriter (or lead manager)
Subscriptors GestorsManaging underwriters
Supressió de la llista oficial de la BorsaDelisting
TancamentClosing
Taxa Crítica de la RendibilitatHurdle rate
Taxa de Consum del Capital (Burn Rate)Burn rate
Taxa de Rendibilitat InternaInternal rate of return (IRR)
Tipus d'ActiuAsset class
Tipus d'Interès Interbancari de Londres (LIBOR)London Inter-bank Offer Rate (LIBOR)
Tipus d'Opció sobre accionsGreen Shoe or Shoe
TIR (Taxa Interna de Rendibilitat)IRR Internal Rate of Return
TIR a 5 anys5 year Rolling IRR
TIR Col•lectivaPooled IRR
TIR MitjanaMedian IRR
Tir Mitjana Ponderada del CapitalCapital weighted average IRR
Títols de Participació del CapitalEquity
Traspàs PermèsPermitted transfer
Treballador/accionista que deixa l'empresaBad Leaver
Valor ActualPresent Value
Valor AfegitAdded value
Valor Comptable per AccióBook value per share
Valor CotitzatListed security
Valor Mitjà del MercatMid-market value
Valor ResidualResidual Value
Valor Residual Respecte al Capital Desemborsat (VR/CD)Residual value to paid-in capital (RV/PI)
Valor Total Respecte al Capital Desemborsat (VT/CD)Total value to paid-in (TV/PI)
Valoració de Múltiples o Valoració RelativaMultiples or Relative Valuation
Valoració del Flux de Caixa Disponible per al CapitalCash Flows to Equity Valuation
Valoració d'Opcions RealsReal Options Valuation
Valoració i Pautes d'Emissió d'InformesValuation and Reporting Guidelines
Valoració PostdinersPost-money valuation
Valoració PredinersPre-money valuation
Valoracions de la CompetitivitatBeauty parade
Valors ConvertiblesConvertible security
Venda ComercialTrade sale
Venda d'ActiusAsset deal
Venda d'Opció sense CoberturaShort sale
Venda SecundàriaSecondary sale
VenedorVendor
VolatilitatVolatility
VTCD (Valor Total Respecte al Capital Desemborsat)TVPI - Total Value to Paid-In

Tipus: Economia


Novetats