Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Regla d’integritat referencial

Regla que estableix que si el conjunt d’atributs CF és una clau forana d’una relació R que referencia una relació S (no necessàriament diferent de R) que té per clau primària CP, aleshores, per a tota tupla t de l’extensió de R, els valors per a CF de t són o bé valors nuls o bé valors que coincideixen amb els valors per a CP d’alguna tupla s de S.

Enllaç permanent: Regla d’integritat referencial - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Regla d’integritat d’unicitat de la clau primària | Glossari Bases de dades | Relació >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.