Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Direcció

Art i tècnica de guiar la realització de totes les etapes d'un film. La direcció cinematogràfica pot ésser dividida en dues funcions: direcció de producció, que té cura de tots els aspectes financers i econòmics del film, i direcció artística, que s'encarrega dels altres aspectes, l'adaptació del guió, el control de la fotografia, la direcció d'actors, la mescla i el muntatge del film. És en aquest darrer sentit que el director de cinema esdevé l'autèntic creador i autor del film, i la història de la direcció és la mateixa història del cinema. De tota manera, en la producció industrial, la direcció cinematogràfica pot restar com una feina purament tècnica on el director no fa sinó dur a terme els encàrrecs de les grans empreses.

Enllaç permanent: Direcció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< DIN | Glossari Cinema | Director >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.