Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Panoràmica

Moviment de rotació de la càmera. Si es mou d'esquerra a dreta o al revés, tenim una panoràmica horitzontal; si es mou de dalt a baix o al revés, aleshores tenim una panoràmica vertical. Serà obliqua si la panoràmica és una combinació d'aquestes dues, i circular si la panoràmica horitzontal o vertical dóna un gir complet (v. Escombrada).

Enllaç permanent: Panoràmica - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Pancinor» | Glossari Cinema | Pantalla >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.