Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variància

f Mesura de dispersió o variabilitat que es calcula fent la mitjana aritmètica de la suma dels quadrats de les desviacions de cada valor respecte a la mitjana aritmètica. És sempre positiva, atès que és un valor al quadrat, i la seva arrel quadrada és la desviació estàndard. (estadística descriptiva) Animació

La variància d'una distribució és la mitjana aritmètica dels quadrats de les desviacions de cada valor. La representem per S2x [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Variància - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variaciò | Glossari Estadística

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.