Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera homogènia

Atmosfera hipotètica, de densitat i temperatura uniformes, iguals a les de l'atmosfera real en la seva capa inferior, i que exerciria pel seu pes la mateixa pressió que s'observa en aquesta capa (hipòtesi d'incompressibilitat). La seva alçària promitja, per a una temperatura de 0°C, és de 7991 metres. L'atmosfera homogènia és un element important de referència en els càlculs de l'extinció de la llum.

Enllaç permanent: Atmosfera homogènia - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera de Rayleigh | Glossari Meteorologia | Atmosfera lliure >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.