Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura operativa

Expressió adoptada per alguns fisiòlegs per a indicar una funció que pot ésser considerada com a promig de les temperatures externes que actuen sobre el nostre cos, sia per contacte, sia per radiació. En un ambient clos, si Ta és la temperatura de l'aire i Tp la de les parets, la temperatura operativa és To = (KaTa+KpTp)/(Ka+Kp), on Ka i Kp són dos "coeficients de pes" que depenen de les circumstàncies locals, i Ka, a més, depèn també de la velocitat de l'aire. Els valors generalment adoptats son: Kp = 3,6 i Ka = 16v^(1/2) per a l'individu nu, i Ko = 10,4v^(1/2) per a l'individu vestit, essent v la velocitat del vent en metres per segon.

Enllaç permanent: Temperatura operativa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura mèdica | Glossari Meteorologia | Temperatura potencial >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.