Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Corporació local

Conjunt de persones que adopten la condició formal de membres de l'òrgan polític col•legiat en el seu nivell més bàsic. El seu objectiu és la consecució i defensa d'uns interessos comuns i participar en la seua administració. Els seus representants els tria la ciutadania.

Enllaç permanent: Corporació local - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Cooperació territorial | Glossari Ordenació del territori | Costa >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.