Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Autoconvecció

(Vid. Inestabilitat mecànica.) Brunt troba poc afortunat aquest mot ("Autoconvection is an unhappy name"), per quant en l'atmosfera l'equilibri no es mai perfecte i la convecció es produeix tan bon punt el gradient tèrmic vertical és superior a l'adiabàtic. Fa notar, però, que en dies de sol fort no és rar que arran de terra la densitat creixi amb l'altitud, i aquesta és la causa de molts casos de miratge.

Enllaç permanent: Autoconvecció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Aurora | Glossari Meteorologia | Azimut >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.