Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Municipi

Entitat local bàsica de l'organització territorial de l'estat. Institució política representativa dotada d'autonomia per a la gestió dels interessos de la col•lectivitat corresponent i, en conseqüència, de personalitat jurídica i plena capacitat per a l'acompliment de les seues funcions. L'atribució de les seues competències municipals emana de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes.

Enllaç permanent: Municipi - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Model urbà | Glossari Ordenació del territori | Ordenació del territori >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.