Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Pla director territorial de coordinació (pdtc)

Figura de planejament territorial establida per la legislació urbanística preconstitucional que estableix unes directrius territorials que han de ser desenvolupades per figures de planificació més específiques. El PDTC distribueix geogràficament les activitats i usos prioritaris del sòl, assenyalant les àrees que hagin de ser objecte de limitacions específiques, les mesures amb vista a la protecció dels recursos naturals, del medi ambient i del patrimoni històric-artístic, així com la localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions, proveïment d'aigua, sanejament o energia, fins a completar un concret model territorial al que haurà d'acomodar-se el desenvolupament ulterior de l'àmbit planificat.

Enllaç permanent: Pla director territorial de coordinació (pdtc) - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Pla director | Glossari Ordenació del territori | Pla especial >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.