Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Viari urbà

Part de la xarxa viària existent en el territori, corresponent a les àrees urbanes i els seus voltants. El traçat, la disposició i l'amplària de les vies urbanes té gran importància per a l'ordenació de la ciutat, ja que d'això depèn la mobilitat, tant rodada com a per als vianants.

Enllaç permanent: Viari urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Via pública | Glossari Ordenació del territori | Xarxa de carreteres >

Novetats

Ordenació del territori
Sat, 29 Apr 2017 17:38:12 +0000 - Vocabulari d'us freqüent en ordenació del territori.
Argenteria (Català-Castellà)
Sun, 09 Apr 2017 09:51:49 +0000 - Correspondència de termes d'argenteria entre català i castellà.
Rellotgeria
Fri, 24 Mar 2017 16:36:36 +0000 - Termes de rellotgeria en català.
Informàtica (Anglès-Català)
Sun, 19 Mar 2017 09:54:52 +0000 - Termes informàtics en anglès amb la seva correspondència al català.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
Sat, 17 Dec 2016 18:13:39 +0000 - L'energia solar fotovoltaica és una metodologia d'obtenció d'energia elèctrica gràcies a cèl·lules fotoelèctriques.
Els panells solars es poden instal·lar tant a la superfície terrestre com integrats en les parets o sostres d'edificis existents.