Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Àlgebra


Termes especialitzats d'Àlgebra.

L'àlgebra és una de les principals branques de les matemàtiques juntament amb la geometria, l'anàlisi i la teoria de nombres. L'àlgebra es pot considerar com una generalització i extensió de l'aritmètica. El terme prové de l'àrab al-jabr (الجبر) i significa "restauració", i és part del títol d'un tractat de l'any 830 escrit pel matemàtic persa Al-Khwarazmí: Al-Kitab al-muhtasar fi hirab al-jabr wa-l-muqabala ("Llibre condensat del càlcul per restauració i reducció").

Fonts:

  • Àlgebra. ETIG. UOC.

Tipus: Matemàtiques, Ciència

Llistat de termes del glossari


Glossaris H

Glossaris U


Total de termes: 91