Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Climatologia


La climatologia és l'estudi del clima i el temps.

Cal diferenciar la climatologia de la meteorologia. Les dues ciències tenen molts aspectes en comú, però no són exactament el mateix. La climatologia estudia el clima d'un lloc o regió; en canvi, la meteorologia estudia el temps atmosfèric.

Tipus: Climatologia, Meteorologia

Llistat de termes del glossari


Glossaris D

Glossaris F

Glossaris H

Glossaris N

Glossaris U


Total de termes: 124