Glossaris

Glossaris

Glossari Arxivística / Terme

Document (registre)

Record

Informació creada, rebuda i mantinguda com a prova i informació per una organització o una persona d’acord amb les seves obligacions legals o en el desenvolupament de les seves activitats. Font: ISO 15489. Nota: també es poden aplicar definicions nacionals específiques. Nota: un document pot incorporar un o diversos esborranys de document (per exemple, quan un document té fitxers adjunts), i es pot presentar en qualsevol mitjà i en qualsevol format. Com a conseqüència, pot estar format per un o més components. A més del contingut de l’esborrany (o esborranys) de document, un document hauria d’incloure informació contextual i, si escau, informació estructural (per exemple, la informació que descriu els components del document). Una característica clau d’un document és que no es pot canviar. Nota: un ERMS pot gestionar documents electrònics i documents físics. [MoReq2]

Enllaç permanent: Document (registre) - Data: 2012-12-15 09:47:15


< Document recapitulatiu | Glossari Arxivística | Document sonor >