Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Altura baromètrica

Altura de la columna d'un baròmetre de mercuri.

Enllaç permanent: Altura baromètrica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Altura angular (o simplement altura) | Glossari Meteorologia | Amplitud >

Novetats