Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temps

En català, com en altres llengües neollatines, un mateix mot serveix per a expressar dos conceptes essencialment distints: per una part, el que es refereix a la durada o a la successió dels fets; per una altra, el de l'estat atmosfèric. Àdhuc en el llenguatge científic, no ha estat per ara possible substraure's a aquesta confusió de la parla vulgar. Faria certament un gran servei a la nostra llengua qui suggerís una manera, no forçada ni extravagant, de distingir aquells dos conceptes amb dos mots diferents, com es fa, per exemple, en els idiomes germànics i com es feia en el llatí clàssic.

Enllaç permanent: Temps - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temporal de sorra | Glossari Meteorologia | Temps legal >

Novetats