Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Clau forana d’una relació R

Subconjunt dels atributs de l’esquema de la relació, CF, tal que existeix una relació S (S no ha de ser necessàriament diferent de R) que té per clau primària CP, i es compleix que, per a tota tupla t de l’extensió de R, els valors per a CF de t són o bé valors nuls, o bé valors que coincideixen amb els valors per a CP d’alguna tupla s de S.

Enllaç permanent: Clau forana d’una relació R - Data: 2013-11-15 10:38:09


< Clau de referència | Glossari Bases de dades | Clau identificadora >

Novetats