Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Dependència funcional

Restricció que s’aplica sobre els atributs d’una relació R, denotada com { X } ? { Y }, que garanteix que donat un valor de { X }, aquest determina de manera unívoca el valor de { Y }.

Enllaç permanent: Dependència funcional - Data: 2013-11-15 10:38:10


< Data manipulation language (DML) | Glossari Bases de dades | Dependència funcional completa >

Novetats