Glossaris

Glossaris

Glossari Bases de dades / Terme

Structured query language (SQL)

Llenguatge especialitzat en la descripció (DDL) i la utilització (DML) de BD relacionals. Creat per IBM al final dels anys setanta i estandarditzat per ANSI-ISO l’any 1985 (l’últim estàndard de SQL és de 1992). Actualment és utilitzat pràcticament per tots els SGBD del mercat.

Enllaç permanent: Structured query language (SQL) - Data: 2013-11-15 10:38:11


< Sistema de gestió de BD (SGBD) | Glossari Bases de dades | Superclau d’una relació d’esquema R(A1, A2, ..., An) >

Novetats