Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Comentarista

Locutor que llegeix en veu en off (v.) el text que acompanya les imatges, o bé per explicar-les, o bé per enriquir-les amb observacions adequades (v. Narrador/a).

Enllaç permanent: Comentarista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Comentari | Glossari Cinema | Comparsa >

Novetats