Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Panoràmica

Moviment de rotació de la càmera. Si es mou d'esquerra a dreta o al revés, tenim una panoràmica horitzontal; si es mou de dalt a baix o al revés, aleshores tenim una panoràmica vertical. Serà obliqua si la panoràmica és una combinació d'aquestes dues, i circular si la panoràmica horitzontal o vertical dóna un gir complet (v. Escombrada).

Enllaç permanent: Panoràmica - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Pancinor» | Glossari Cinema | Pantalla >

Novetats