Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Acabament

Conjunt de feines que cal executar al final d'una obra per a considerar-la totalment acabada: col•locació de vidres, tapajunts i guarnits, pintura, metalls decoratius, etc.

Enllaç permanent: Acabament - Data: 2013-11-01 06:25:29


Glossari Construcció | Arrebossar >