Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Estucament

Operació d'estucar una superfície que hom aplica sovint als paraments exteriors de les parets. En l'estucament en fred hom estén la pasta amb el remolinador i l'aplana amb la paleta. Generalment hom aplica tres capes d'estuc. En l'estucament en calent o al foc la tercera capa és feta de pasta amb sorra de marbre més fina i hom l'enllustra, quan encara no és eixuta, amb una planxa de ferro calenta.

Enllaç permanent: Estucament - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Espai | Glossari Construcció | Fonament >