Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Fonament

Generalment en plural, fonaments. Basament de les parets i els pilars d'un edifici que resten sota terra i transmeten al terreny el pes de la construcció. Com que el terreny sol ésser menys resistent a la compressió que els materials que formen les parets, els fonaments tenen més amplada que el gruix d'aquests per tal de repartir el pes sobre més superfície de terres. Els fonaments poden ésser continus, si n'hi ha tot al llarg de les parets, o discontinus, en forma de daus o sobre estaques, si només n'hi ha al peu dels pilars o en els encreuaments de parets, en el qual cas les parets descansen sobre corretges de fonamentació (de formigó armat) o sobre arcs de descàrrega que transmeten el pes de les parets als daus de fonamentació.

Enllaç permanent: Fonament - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Estucament | Glossari Construcció | Instal.lació >