Glossaris

Glossaris

Glossari Construcció / Terme

Rebaixar

Fer que l'altura d'arcs o voltes sigui més petita que el semicercle.

Enllaç permanent: Rebaixar - Data: 2013-11-01 06:25:29


< Rebaixament | Glossari Construcció | Restauració >