Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Diagrama de sectors

m Representació gràfica de les dades recollides mitjançant un cercle o un semicercle dividits en sectors o parts d’àrees proporcionals a les freqüències. Per calcular l’àrea de cada sector s’ha de multiplicar la freqüència relativa per 360º en el cas d’un cercle o per 180º en el cas d’un semicercle. (conceptes bàsics). sin. compl. pastís Animació

Enllaç permanent: Diagrama de sectors - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Diagrama de dispersiò | Glossari Estadística | Diagrama lineal >

Novetats