Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Distribuciò normal

f Llei de probabilitat contínua i simètrica en la qual la mitjana, la moda i la mediana coincideixen. La representació gràfica es correspon amb la campana de Gauss. (inferència estadística) Animació

Enllaç permanent: Distribuciò normal - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Diagrama lineal | Glossari Estadística | Domini  >

Novetats