Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Judici

Una proposició o judici és una oració que afirma o nega alguna cosa.

Enllaç permanent: Judici - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Inducció | Glossari Filosofia | Lògica >