Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Filosofia


La filosofia (del grec "Φιλοσοφία" philo-sophia, "amor per la saviesa") és una disciplina en què els filòsofs, per mitjà de la lògica i el raonament, cerquen donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa l'home en la naturalesa.

També ha estat definida com l'estudi dels conceptes i principis més fonamentals i generals relacionats amb el pensament, l'acció i la realitat.

La filosofia és un camp d'estudi que inclou diverses subdisciplines com l'estètica, l'epistemologia, l'ètica, la lògica i la metafísica.

El mètode fonamental de la filosofia és l'ús del raonament per avaluar els arguments.

Tanmateix, l'abast i la metodologia de la filosofia no són rígids. Allò que representa la filosofia és un tema discutit i varia d'acord a les diferents tradicions filosòfiques.

Tipus: Filosofia

Llistat de termes del glossari


Glossaris F

Glossaris G

Glossaris I

Glossaris J

Glossaris L

Glossaris N

Glossaris O


Total de termes: 64