Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Revelació

Qualsevol manifestació de la divinitat. Coneixement sobtat.

Enllaç permanent: Revelació - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Representació | Glossari Filosofia | Sensació >