Glossaris

Glossaris

Glossari Materials de construcció / Terme

Rajola

1. Peça de ceràmica de forma prismàtica i de poc gruix, generalment de secció quadrada o rectangular, però també hexagonal, etc, que és emprada per a fer paviments, cobrir parets, etc. Les rajoles per a interiors i per a façanes solen ésser quadrades i recobertes, per llur cara bona, de vernissos vidrats. Algunes rajoles emprades per a pavimentació de voreres, de patis, etc, són fabricades amb un morter de ciment i granit finament matxucat.

2. Peça quadrada de matèria plàstica, obtinguda per laminatge, molt poc gruixuda, que és fixada al sòl, amb coles especials, per tal de constituir paviments.

3. Maó prim.

Enllaç permanent: Rajola - Data: 2013-07-06 12:20:31


< Rajol | Glossari Materials de construcció | Reble >