Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pronòstic

Predicció del temps. En català, aquest mot s'usa sovint en sentit humorístic (fer pronòstics), i per això en el llenguatge meteorològic són preferits els noms de previsió, predicció o prognosi.

Enllaç permanent: Pronòstic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Promig | Glossari Meteorologia | Pseudo- adiabàtic >

Novetats